ผู้ให้การสนับสนุนสำนักหอสมุดประจำเดือนมกราคม 2557

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
อาจารย์นพปฎล
ธาระวานิช
-เอกสารประกอบการสอนรายวิชา TRM 111
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
5
ดร.นริศรา ภาควิธี
คณะบริหารธุรกิจ
-เอกสารประกอบการสอน RBM 203 ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารธุรกิจค้าปลีก
1
คุณเพ็ญพรรรณ บุญพร
-
9
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เพียงจันทร์ จริงจิตร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
บัณฑิตวิทยาลัย
-รวมบทคัดย่อการประชุมวิชาการในโอกาสครบรอบ 25 ปี วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
และการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
-การประชุมวิชาการในโอกาสครบรอบ 25 ปี วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
และการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
-ซีดี เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ในโอกาสครบรอบ 25 ปี
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์และการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2556
1

1

1
เภสัชกรหญิง
ดร.ศิรินทรา กอแสงเรือง
คระเภสัชศาสตร์
-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคระองคมนตรี

2
รองศาสตราจารย์
นาวาอากาศโท
ดร.สมพล เพิ่มพงศ์โกศล
-การผ่าตัดแบบมีความรุนแรงน้อยในศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ+ซีดี
2
ดร.เสาวลักษม์ กิตติประภัสร์
คณะเศรษฐศาสตร์
-
37
ผู้อำนวยการ
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้
คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-ย้อนรอย 35 ปี หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.องครา พันธ์หล่อ
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
-พิทักษ์โอสถ
-มงคลชีวิต
2
2
นาวาเอกหญิง
อารยา อัมระปาล
-สารคดีพิเศษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ชุดสะพานเดินเรือ
-ตั้งแต่ยอดเขาจนถึงทะเลใต้
-สารคดี 1500 ไมล์
2
1
1
กรมควบคุมมลพิษ -รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยปี 2555
1
กองวิชาการและแผนงาน
กรมการปกครอง
-นิตยสาร MAG อำเภอยิ้ม ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 (ตุลาคม 2556)
5
กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
-ข้อมูลสถิติอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปี พ.ศ. 2555
1
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-รอบรู้เรื่องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เล่ม 5
2
คณบดีคณะิวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
-รายงานประจำปี 2555 มหาวิทยาลัยศิลปากร
1
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
-การหมักปุ๋ยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน่ารู้
2
คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
-การจัดการสารสนเทศ
1
ประธานกรรมการ
มูลนิธิไทยโรคส์
-รายงานสถิติอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2554
-รายงานอัตราการคาดเข็มขัดนิรภัยของผู้ใช้รถยนต์ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2554
-รายงานอัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
1
1
1
ผู้จัดการโครงการ
หน่วยสนับสนุนงาน
วิชาการด้านเด็กและเยาวชน
-คุณภาพชีวิตเด็ก 2556
1
ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์
และสื่อสารองค์กร
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
-รายงานประจำปี 2555 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ฉบับภาษาอังกฤษ
2
ผู้บัญชาการ
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
-โครงการสำรวจ 1)ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการบริการ
และการปฏิบัติงานของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 2)ระดับความเชื่อ
มั่นของประชาชนที่มีต่อภาพลักษณ์กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และ
3)ระดับความเชื่อมั่นของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มี
ต่อภาพลักษณ์กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
1
ผู้อำนวยการกองบริหารแผน
และงบประมาณการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ
-การประเมินความปลอดภัย และการปรับปรุงกระบวนการผลิตเครื่องแกงใน
ระดับชุมชน
1
รองศาสตร์จารย์
ดร.กาญจนา
-ที่ะระลึก วันหม่อมงามจิตต์ บรุฉัตร ครั้งที่ 29
1
รองศาสตร์จารย์
ดร.กาญจนา
-ที่ะระลึก วันหม่อมงามจิตต์ บรุฉัตร ครั้งที่ 29
1
รองศาสตร์จารย์
ดร.กาญจนา
-ที่ะระลึก วันหม่อมงามจิตต์ บรุฉัตร ครั้งที่ 29
1
รองศาสตร์จารย์
ดร.กาญจนา
-ที่ะระลึก วันหม่อมงามจิตต์ บรุฉัตร ครั้งที่ 29
1
รองศาสตร์จารย์
ดร.กาญจนา
-ที่ะระลึก วันหม่อมงามจิตต์ บรุฉัตร ครั้งที่ 29
1
รองศาสตร์จารย์
ดร.กาญจนา
-ที่ะระลึก วันหม่อมงามจิตต์ บรุฉัตร ครั้งที่ 29
1
รองศาสตร์จารย์
ดร.กาญจนา
-ที่ะระลึก วันหม่อมงามจิตต์ บรุฉัตร ครั้งที่ 29
1
รองศาสตร์จารย์
ดร.กาญจนา
-ที่ะระลึก วันหม่อมงามจิตต์ บรุฉัตร ครั้งที่ 29
1
ผู้อำนวยการ
ศูนย์พัฒนามาตรฐาน
ระบบข้อมูลสุขภาพไทย
-Review of National Civil Registration and Vital Statistics
System : A Study of Thailand
-การประเมินระบบทะเบียนราษฎร์์และสถิติชีพฉบับสมบูรณ์กรณี
ศึกษาประเทศไทย
-Rapid Assessment of national Civil Registration and Vital
statistics System A case study of Thailand
-ระบบทะเบียนราษฎร์์และสถิติชีพแบบเร็วการการประเมินกรณีศึกษาไทย
4

4

4

4

ผู้อำนวยการ
สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยรังสิต
-Organizational Alchemy Strategic Moves Toward Organizational
Change Management
1
ผู้อำนวยการ
สำนักความสัมพันธ์
ต่างประเทศ
กระทรวงวัฒนธรรม
-สิ่งพิมพ์
41
ผู้อำนวยการสำนักงาน
กองทุนเงินทดแทน
-รายงานประจำปี 2555 กองทุนเงินทดแทน
1
ผู้อำนวยการสำนัก
บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
-ธนาคารเลือด
-การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์
1
1
ผู้อำนวยการอาวุโส
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สำนักงานภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
-รายงานเศรษฐกิจการค้า และการลงทุนในคาบสมุทรอินโดจีน 2556
1
พุทธสมาคม
เป้าเก็งเต๊ง
-คิดถึงสวนโมกข์
-ศิษย์-เต๋า-เซียน-เซ็น
2
2
หมาวิทยาลัยราชภัฎ
พิบูลสงคราม
-รายงานประจำปี 2555มหาวิทยาลัยพิบูลสงคราม
2
เลขาธิการ กสทช.

-การกำกับดูแลเนื้อหาในกิจกรรมการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ :
ประสบการณ์จากต่างประเทศสู่ประเทศไทย (BCRIT)
2
เลขาธิการมูลนิธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้สูงอายุ
-รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2555
1
เลขาธิการสถาบัน
พระปกเกล้า
-วันการเมือง เล่มที่ 2
1
สภาการหนังสือพิมพ์
แห่งชาติ
-สู่ยุคดิจิทัล
2
สำนักงาน ก.ค.ศ.

-เรียนรู้อดีต ลิขิตปัจจุบัน สร้างสรรค์อนาคต
2
สำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิืมนุษยชนแห่งชาติ
-รายงานเสนอแนะเชิงนโยบายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ต่อกรณีข้อร้องเรียนของเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก
-สิทธิในการรับบริการสาธารณสุขตามระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ระบบประกันสังคม และระบบสวัสดิการข้าราชการ
1

3
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-รายงานประจำปี 2555 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2

สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

-อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 39 ฉบับที่ 425 (พฤศจิกายน 2556)
15
สำนักงานเลขานุการ
กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง
-วารสารรักษ์ ทช.
ปีที่ 10 ฉบับที่ 37 (มกราคม-มีนาคม 2556)
ปีที่ 10 ฉบับที่ 38 (เมษายน-มิถุนายน 2556)

1
1
สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
-จารึกสุจริต
1
สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
-รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ประจำปี พ.ศ.2554
1
สำนักงานคณะกรรมการ
อิสลามประจำ
กรุงเทพมหานคร
-งานเทิดพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1
สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
-สถิติการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2555
1
สำนักงานเลขาธิการ
คุรุสภา
-รายงานประจำปี 2555 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
1
สำนักงานส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแห่งชาติ
-เปลี่ยนภาระเป็นพลัง : โอกาสและพื้นที่ทางสังคมของคนพิการ
1
สำนักงานพัฒนามาตรฐาน
แรงงาน กรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน
-รายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ-แรงงาน ไตรมาส 3 :
กรกฎาคม-กันยายน 2556
1
สำนักวิจัยสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
-วารสารพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่ 53 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2556)
ปีที่ 53 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2556)

1
1
สำนักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น
เอเชีย
-เล่าเรียน-ทำงานกันไป ชีวิตได้อะไร
1
มูลนิธิโครงการตำรา
สังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์
-ตุลา/ตุลา สังคม-รัฐไทย กับความรุนแรงทางการเมือง
1
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฎยะลา
-ส่าหร่ายน้ำจืดในหุบเขาลำพญา
1
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

-นิทรรศการภาพถ่าย : น้ำ+ใจ 2554
3
หัวหน้าโครงการประเมิน
เทคโนโลยีและนโยบาย
ด้านสุขภาพ
-รายงานวิจัยการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับพนักงานโรงงาน
และคนงานก่อสร้าง : บทบาทของการตลาดเพื่อสังคม
-รายงานวิจัยการศึกษาต้นทุนผลกระทบทางสัมคม สุขภาพ
และเศรษฐกิจ ของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในประเทศไทย
-ALCOHOLISM ALCOHOLISTEN
1

1


1
หัวหน้าสำนักงานสถาบันศึกษา
ความร่วมมือระหว่างประทเศ
แห่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
-รายงานผลโครงการสำรวจพฤติกรรมการใช้บริการโทรคมนาคม
ของประชากรไทย พ.ศ.2555-2556
1
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

-รายงานหมู่บ้านชนบทไทย
3
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

-รายงานประจำปี 2555 คณะนิติศาสตร์
1