ผู้ให้การสนับสนุนสำนักหอสมุดประจำเดือนมกราคม 2555

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน

รองศาตราจารย์

ดร.กุลธิดา ท้วมสุข

-รายงานการวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่

ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน

1

รองศาสตราจารย์

ดร.ชาติชาย ตระกูลรังสี

ผู้ช่วยอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ

-DVD การเตรียมพร้อมการอุดมศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

1

คุณชั่งทอง

โอภาสศิริวิทย์

-รายงานประจำปี 2553 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

1
คุณชินภัทร ภูมิรัตน

-รายงานประจำปี สพฐ.ปีงบประมาณ พ.ศ.2553

2

นายแพทย์ชูชัย

ศุภวงศ์

-แนวทางการดูแลรักษาภาวะซึมเศร้าและผู้มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย

-ประสบการณ์ทำงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ

-แนวทางการดูแลสุขภาพวัยรุ่น

-การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน

1

1

1

1

พลโท ดำรง ธนะชานันท์

-หนังสือพระ"ตรปิฏก (สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้)

4

คุณทวิดา พลสิทธิ์

-คู่มือเงินทองต้องวางแผน (ตอนก้าวสู่ชีวิตวัยทำงาน)

-กลยุทธ์หุ้นห่านทองคำ

-Set Update ปีที่ 3 ฉบับที่ 4/2554

3

1

1

คุณปานทิพย์ อมตวรกุล

โฆษิตโชติกุลวงศ์

-หนังสือยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย

-หนังสือหลากหลายเหตุการณ์...ในความทรงจำ 38 ปี การเคหะแห่งชาติ

-หนังสือข้อมูลโครงการที่อยู่อาศัยภาคเอกชนเปิดตัวใหม่ปี 2553 (ในกรุงเทพและ

ปริมณฑล)

7

8

8

รองศาสตราจารย์

ผกามาศ ผจญแกล้ว

-หนังสือเมื่อวัยใส่เขียนเรื่องภูมิปัญญาไทย 1

ดร.พงศ์ภัทร

อนุมัติราชกิจ

รองอธิการบดี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

-หนังสือ การเมืองใหม่วิถีพุทธ

9

นายแพทย์ยศ

ตีระวัฒนานนท์

-จุลสาร HITAP ปีที่ 4 ฉบับที่ 13 (กรกฎาคม-กันยายน 2554) 1

คุณวรรณลักษณ์

แสงวารินทร์

-หนังสือคู่มือศึกษาต่อต่างประเทศภายในห้องสมุด 1

คุณสมฤดี

นิโครวัฒนยิ่งยง

-หนังสือประมวลผลการดำเนินงานของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติ

ตามมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

2

ดร.สุทิติ ขัตติยะ

-หนังสือเอกสารทางวิชาการ หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.สิทธา เจรศิริศักดิ์

-วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1(ม.ค.-มิ.ย.55)

-วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.54)

1

1

รองศาสตราจารย์

ดร.สุชัชวีร์

สุวรรณสวีสดิ์

-ผลงานวิจัยและพัฒนาของนักศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2551 2

รองศาสตราจารย์

สุธรรม อยู่ในธรรม

-หนังสือรวมกฎหมายกิจการการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมเล่ม 7

-แผ่นซีดี

1

1

รองศสาสตราจารย์

ดร.สุรศักดิ์

ลิขสิทธิ์วัฒนกุล

-หนังสือแนะนำคณะนิติศาสตร์

1

คุณสุวิศว์ เมฆเสรีกุล

-รายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ 2

รองศาสตราจารย์

ดร.โสภนา ศรีจำปา

-หนังสือเรื่องแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงกับแนวคิด

การพึ่งพาตนเองของมหาตมา คานธี (หนังสือสองภาษา : ไทย-อังกฤษ)

-หนังสือเรื่อง สวามี วิเวกานันท์ : บุคคลต้นฉบับเพื่อสันติภาพและ

ความสมานฉนท์ของโลกหนังสือสองภาษา : ไทย-อังกฤษ

-จดหมายข่าว India Calling Vol.II (1)2011

(จดหมายข่าวสองภาษา : ไทย-อังกฤษ)

1

1

1

คุณอรกช

ตันติวัฒนกุลชัย

-รางานการศึกษา "Comparative Assessment Study of Patent

Office in Southeast Asia

1

คุณประดิษฐื ระสิตา

-หนังสือ 6 เดือนแห่งการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอาชีวศึกษาทศวรรษที่สอง

1

ผศ.รตท.หญิง ดร.

อัจฉราวรรณ ทองมี

คณะวิทยาศาสตร์

-Bull Health, Sci. & Tech

3

คุณุอิษฎ์ อะยะวงศ์

-หนังสืออภัยทานการให้ที่ยากและยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์ 1

รองศาสตราจารย์

เอกชาติ จันอุไรรัตน์

-หนังสือ Designer of the Year 2011

1

กองบรรณาธิการ

วารสารวิจัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี

-วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลธัญบุรี ปีที่ 14 ฉบับที่ 3

1

กรมการจัดหางาน

(กองวิจัยตลาดแรงงาน)

-หนังสือรายงานผลการวิจัยตลาดแรงงานปี 2552-2553 1

กรมควบคุมมลพิษ

-ข่าวสารอันตรายและของเสีย ปีที่ 20 ฉบับที่ 1-3

-หนังสือรางานประจำปี 2553

3

1

กรมควบคุมโรค

(สำนักโคเอดส์ วัณโรค

และโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์)

-จุลสารสำนักดรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปีที่ 9

ฉบับที่ 3 พ.ศ.2554

1

กรมคุมประพฤติ

-วารสารกรมคุมประพฤติ ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 1

กลุ่มจดหมายเหตุ

และบริการ

สำนักหอจดหมายเหตุ

-หนังสือพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในความจรงจำแห่งโลก 1

กรมเจรจาการค้า

ระหว่างประเทศ

-จุลสารร่วมสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC-FOCUS) ปีที่ 1

ฉบับที่ 4 ปักษ์หลังสิงหาคม 2554)

5

กรมสวัสดิการและ

คุ้มครองแรงงงาน

-หนังสือรายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ-แรงงาน ไตรมาส 3 :

กรกฎาคม - กันยายน 2554

1

กรมสอบสวน

คดีพิเศษ

-วารสารดีเอสไอไตรมาส ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (ต.ค.-.ค.53) 1

คณบดีบริหารกลุ่มวิทยาลัย

แพทย์ศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สุขภาพ

-หนังสือเรื่องเล่า เร้าความดี

-งานวิจัยเรื่องความเจ็บป่วยกับการดูแลสุขภาพ

-ผลงานวิจยการพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรฯ

15

1

4

คณบดีคณะ

อุตสาหรรม

การท่องเที่ยวและ

การบริการ

-การเสวนาเรื่อง มัคคุเทศไทยกับก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

2

ที่ปรึกษาชมรม

กองทุน

พระบวรชานุสรณ์

พระบาทสมเด็จ

พระปิ่นเกล้า

อยู่หัว

-หนังสือพระบวรราชานุสรณ์ พระบามสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประจำปี 2555

-ปฏิทิน

1

1

บรรณาธิการ

จดหมายข่าว

กองบริหารการวิจัย

-จดหมายข่าวกองบริหารการวิจับ ปีที่ 2 ฉบับที่ 11

(กรกฎาคม-สิงหาคม 2554)

1

บรรณาธิการ

จดหมายข่าว

ของคณะโลจิสติกส์

-จดหมายข่าวของคณะโลจิสติกส์ ฉบับที่ 3

(มิถุนายน 2554-กันยายน 2554)

1

บรรณาธิการวารสาร

จิตพฤติกรรมศาสตร์ :

ระบบพฤติกรรมไทย

-วารสารจิตพฤติกรรมศาสตร์ : ระบบพฤติกรรมไทย ปีที่ 6

ฉบับที่ 2 (2552)

1

บรรณาธิการจุลสาร

ข่าวแสตมป์ไทย

-จุลสารข่าวแสตม์ไทย เล่มที่ 4/2554

1

คุณวิทวัส ชัยภาคภูมิ -สื่อสิ่งพิมพ์สถาบันฯ 11

บรรณาธิการจุลสาร

คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

-จุลสารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับที่ 1

(กรกฎาคม-กันยายน 2554)

1

บรรณาธิการจุลสาร

จดหมายเหตุ

มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์

-จุลสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 7 บับที่ 4

(ตุลาคม-ธันวาคม 2554)

1

บรรณาธิการจุลสาร

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย

-จุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับที่ 24

(กรกฎาคม-กันยายน 2554)

1

บรรณาธิการจุลสาร

ราชมงคลสุวรรณภูมิ

-จุลสารราชมงคล

-วารสาร SEASCOPE June 2011 No.288

-วารสาร SEASCOPE July 2011 No.289

1

1

1

บรรณาธิการ

จุลสาร อี.เทค

-จุลสารอี.เทค ฉบับที่ 60 (เมษายน-มิถุนายน 2554)

-จุลสารอี.เทค ฉบับที่ 61 (กรกฎาคม-กันยายน 2554)

5

5

บรรณาธิการนิตยสาร

Thailand

Econmic &

Business Review

-นิตยสาร Thailand Economic & Business Review 1

บรรณาธิการ

บรรณสาร มศก.ท

-บรรณสาร มศก.ท ปีที่ 24 ฉบับที่ 1-2

(เมษายน 53-กันยายน 2554)

1

บรรณาธิการวารสาร

การจัดการสมัยใหม่

-วารสารการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 9 เล่มที่ 1 (2554) 1

บรรณาธิการวารสาร

การเมือง การบริหาร

และกฏหมาย

-วารสารการเมือง การบริหารและกฎหมาย ปีที่ 3 ฉบับที่ 2

2

บรรณาธิการวารสาร

การเมือง การปกครอง

มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม

-วารสารการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 2

บรรณาธิการวารสาร

การส่งเสริมสุขภาพ

และอนามัย

สิ่งแวดล้อม

-วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ฉบัที่ 2/2554

-วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ฉับที่ 3/2554

1

1

บรรณาธิการวารสาร

ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

มข.ฉบับภาษาอังกฤษ

-วารสารข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.ฉบับภาษางกฤษ 3

บรรณาธิการวารสาร

คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยบรูพา

-วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา ปีที่ 19 ฉบับที่ 4

(ตุลาคม-ธันวาคม 2554)

-วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา ปีที่ 19 ฉบับเพิ่มเติม 1

1

1

บรรณาธิการวารสาร

เทคนิคโนสาร

-วารสารเทคโนสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2554) 1

บรรณาธิการวารสาร

นเรศวรพะเยา

-วารสารนเรศวรพะเยา ปีที่ 3 แบบที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2553) 2

บรรณาธิการวารสาร

นิเทศศาสตร์

-วารสารนิเทศศาสตร์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 ประจำปี 2554 1

บรรณาธิการวารสาร

นิเทศสยามปริทัศน์

-วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 11 1

บรรณาธิการวารสาร

บัณฑิตศึกษา

-วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีที่ 8 ฉบับที่ 36

(พฤษภาคม-มิถุนายน 2554)

-วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีที่ 8 ฉบับที่ 37

(กรกฎาคม-สิงหาคม 254)

1

1

บรรณาธิการวารสาร

พยาบาลกระทรวง

สาธารณสุข

-วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 1

บรรณาธิการวารสาร

พยาบาลตำรวจ

-วารสารพยาบาลตำรวจ ปที่ 3 ฉบับที่ 1(มกราคม-มิถุนายน 2554) 1

บรรณาธิการวารสาร

วารสารบรรณศาสตร์

มศว.

-วารสารบรรณศาสตร์ มศว. ปีที 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2555) 1

บรรณาธิการวารสาร

บรรณารักษศาสตร์

-วารสารบรรณารักษศษสตร์ ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2554) 1

บรรณาธิการวารสาร

ภาษาไทยและ

วัฒนธรรมไทย

-วารสารภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 (มิ.ย.-พ.ย.53)

-วารสารภาษาไทยและวัมนธรรมไทย ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 (ธ.ค.53-พ.ค.54)

1

1

บรรณาธิการวารสาร

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัย

สุราษฎร์ธานี

-วารสารมนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2554)

1

บรรณาธิการวารสาร

มนุษยศาสตร์

สังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

-วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ฉบับพิเศษบัณฑิตศึกษาฯ

(พฤษภาคม-พฤศจิกายน 2554)

-วารสารมนุยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ฉบับพิเศษบัณฑิตศึกษาฯ

ปที่ 6 ฉบับที่ 1 (เมษายน-กันยายน 2554)

1

1

บรรณาธิการวารสาร

มหาวิทยาลัยนราธิวาส

ราชนครินทร์

-วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคินทร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2554) 1

บรรณาธิการวารสาร

มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม

-วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 3-4

(กรกฎาคม-ธันวาคม 2554)

-วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)

2

1

บรรณาธิการวารสาร

รักษ์วัฒนธรรม

กลุ่มชาติพันธ์

-วารสารรักษ์วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2(2553) 1

บรรณาธิการวารสาร

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏศรีสะเกษ

-วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1

(มกราคม-เมษายน 2555)

1

บรรณาธิการวารสาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร

-วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 พ.ศ.2554 1

บรรณาธิการวารสาร

มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ

-วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 (ก.ค.-ธ.ค.54)

-วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 (ก.ค.-ธ.ค.54)

1

1

บรรณาธิการวารสาร

ร่มพฤกษ์

-วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 (ต.ค.53-ม.ค.54) 1

บรรณาธิการวารสาร

วิจัย มข.

-วารสารวิจัย มข. ปีที่ 16 ฉบับที่ 4 (เม.ย.54)

-วารสารวิจัย มข.ปีที่ 16 ฉบับที่ 5 (พ.ค.-มิ.ย 54)

-วารสารวิจัย มข. ปีที่ 16 ฉบับที่ 6 (ก.ค.-ส.ค.54)

-วารสารวิจัย มข. ปีที่ 16 ฉบับที่ 8 (พ.ย.-ธ.ค.54)

1

1

1

1

บรรณาธิการวารสาร

วิจัย มทร.ศรีวิชัย

-วารสารวิจัย มทร.ศรีวิชัย ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มิถนายน 2554) 1

บรรณาธิการวารสาร

วิชาการปทุมวัน

-วารสารวิชาการปทุมวัน ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กันยายน-ธันวาคม 2554) 1

บรรณาธิการวารสาร

วิชาการและวิจัย

มหาวิทยาลัย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

-วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2554)

1

บรรณาธิการวารสาร

วิชาการสาธารณสุข

-วารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่ 20 ฉบับเพิ่มเติม 1 1

บรรณาธิการวารสาร

วิชาการมหาวิทยาลัย

ธนบุรี

-วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี ปีที่ 5 ฉบับที่ 10

(กรกฎาคม 2554)

1

บรรณาธิการวารสาร

วิชาการ มหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย

-วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีท่ 31 ฉบับที่ 4

(ตุลาคม-ธันวาคม 2554)

1

บรรณาธิการวารสาร

วิชาการศรีปทุม ชลบุรี

-วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 1

บรรณาธิการวารสาร

วิทยาการจัดการ

-วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-ธ.ค.53)

-วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.54)

1

1

บรรณาธิการวารสาร

วิทยาการวิจัยและ

วิทยาการปัญญา

-วารสารวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1

(เมษายน-กันยายน 2553)

1

บรรณาธิการวารสาร

วิเทศศึกษา

มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์

-วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

(พฤศจิกายน 2554-เมษายน 2555)

1

บรรณาธิการวารสาร

วิศวกรรมศาสตร์

มศว.

-วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มศว. ปีที่ 6 ฉบับที่ 1

(มกราคม-มิถุนายน 2554)

1

บรรณาธิการวารสาร

ลานจันทร์

-วารสารลานจันทร์ ปีที่ 15-16 ฉบับที่ 1-2 (2553-2554) 1

บรรณาธิการวารสาร

ศาลรัฐธรรมนูญ

-วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที 12 เล่มที่ 35 (พฤษภาคม-สิงหาคม 53) 2

บรรณาธิการวารสาร

ศาลรัฐธรรมนูญ

-วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 12 เล่มที่ 35 (พฤษภาคม-สิงาคม 53)

-วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 12 เล่มที่ 36 (กันยายน-ธันวาคม 53)

2

2

บรรณาธิการวารสาร

เศรษฐศาสตร์และ

นโยบายสาธารณะ

-วารสารเศรษฐศาสตรืและนโยบายสาธารณะ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

(ก.ค.-ธ.ค.53)

-วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ปีที่ 2 ฉบับที่ 3

(ม.ค.-มิ.ย.54)

1

1

บรรณาธิการวารสาร

ศิลปศาสตร์

-วารสารศิลปะศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2552)

วารสารศิลปะศาสตร์ ปีที 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2553)

1

1

บรรณาธิการวารสาร

สงขลานครินทร์

ฉบับสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์

-วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ปีที่ 17 ฉบัที่ 5 (กันยายน-ตุลาคม 2554)

1

บรรณาธิการวารสาร

สตรีนิยมไทย : จุดยืน

-วารสารสตรีนิยมไทย : จุดยืน ปีที่ 5 1

บรรณาธิการวารสาร

สตรีและเยาวชนศึกษา

-วารสารสตรีและเยาวชนศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ฉลอง 25 ปี 1

บรรณาธิการวารสาร

สังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์

-วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.54) 1

บรรณาธิการวารสาร

สำนักการแพทย์

ทางเลือก

-วารสารสำนักการแพทย์ทางเลือก ปีที่ 4 ฉบับที่ 1

-วารสารสำนักการแพทย์ทางเลือก ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

3

3

บรรณาธิการวารสาร

หอสมุดแห่งชาติ

จังหวัดสุพรรณบุรี

เฉลิมพระเกียรติ

-วารสารหอสมุดแห่งชาติสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1

(ตุลาคม-ธันวาคม 2554)

1

บรรณาธิการวารสาร

อักษรศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

-วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 (2554) 1

บรรณาธิการวารสาร

นิตยสาร

Herb for Health

-นิตยสาร Herb for Health สมุนไพรเพื่อสุขภาพ (มกราคม 2555) 1

บรรณาธิการวารสาร

Seascope

-วารสาร Seascope (สิงหาคม-ตุลาคม 2554) 1

บรรณาธิการวารสาร

SIT Newsletter

-วารสาร SIT Newsletter ปีที่ 6 ฉบับที่ 16 1

บรรณาธิการวารสาร

หนังสือพิมพ์

วิชาการ Access :

Asia's Newspaper

-หนังสือพิมพ์วิชาการ Access : Asia's Newspaper (ธันวาคม 2554) 1

ปลัดกระทรวง

วัฒนธรรม

-หนังสือ นามสงเคราะห์ผู้ประกอบการเกียวกับผ้าไทย 1

ประธานคณะกรรมการ

ดำเนินการ การประชุม

ข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ

ประจำปี 2554

-หนัสือรวมบทคัดย่อ การประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาการ ประจำปี 2554

-แผ่นเก็บข้อมูลบทความฉบับเต็ม

2

2

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน

ด้านวิชาการ

-หนังสือเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 1

ผู้จัดการมูลนิธิรักษ์ไทย

-หนังสือ Policy Review 2

ผู้อำนวยการมูลนิธิ

เผยแพร่พระสัทธรรม

-หนังสือร้อยธัมมรส สหัสสนัยจาริก 45 พรรษา 1

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

อิสลามศึกษา

-รายงานการสัมมมนาทางวิชาการอิสลามศึกษา 1

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษา

นโยบายเพื่อการพัฒนา

-สรุปรายงานวิจัย ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคมและวัมนธรรมของโลกมุสลิมและ

โอกาสของประเทศไทย ปีที่ 2

1

ผู้อำนวยการสถาน

พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

-หนังสือกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ของประเทศคู่ค้า

1

ผู้อำนวยการสถาบัน

สัญญา ธรรมศักดิ์

เพื่อปะชาธิปไตย

-จุลสารสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ 2

ผู้อำนวยการสำนัก

การแพทย์ทางเลือก

-หนังสือการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบรูณาการ 2

ผู้อำนวยการสำนักงาน

เสริมสร้างเอกลักษณ์

ของชาติ

-หนังสือเรื่อง สดุดีบุคคลสำคัญ เล่ม 23 1

ผู้อำนวยการสำนักบัณฑิต

อาสาสมัคร

มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์

-วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ม.ค.-มิ.ย.53)

-วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (ก.ค.-ธ.ค.53)

-หนังสือรายงานการวิจัยการประเมินผลการผลิตบัณฑิตอาสาสมัครในรอบ 40 ปี

1

1

1

ผู้อำนวยการ

สำนักหอสมุดกลาง

มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ

-หนังสือ 81 ปี ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล 1

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะศึกษาศาสตร์

-วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 2

รองคณบดีฝ่าย

บัณฑิตศึกษา

คณะสังคมวิทยา

และมานุษยวิทยา

ม.ธรรมศาสตร์

-หนังสือ มอง คน สะท้อน โรงสร้าง 1

เลขาธิการ สมาคม

นักข่าววิทยุและ

โทรทัศน์ไทย

-หนังสือายงานประจำปี 2554 1

เลขาธิการสภา

ที่ปรึกษาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชติ

-รายงานผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจหรือสังคมเชิงนโยบายหรือเชิงสถานการณ์รายปี

(ตุลาคม 2553-กันยายน 2554)

1

สถาบันวิจัย

พฤติกรรมศาสตร์

-วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2554 1

สำนักกิจการในพระดำริฯ

สำนักงานปลัด

กระทรวงยุติธรรม

-จดหมายข่าวโครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

ปีที่ 4ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2554)

-จดหมายข่าวโครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2554)

1

1

สำนักงานคณะ

กรรมการอุดมศึกษา

-วารสาร Thai Higher Education Rvew ปีที่ 10 ฉบับที่ 37

(กรกฎาคม-กันยายน 2554)

5

สำนักงานคณะ

กรรมการพัฒนา

เศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ

-เอกสารภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สอง และแนวโน้มปี 2554 1

สำนักงานปลัด

กระทรวงพาณิชย์

-หนังสือรายงานประจำปีกระทรวงพาณิชยื ปี 2554 1

สำนักงานปลัด

กระทรวงมหาดไทย

-วารสารดำรงราชานุภาพ ปีที่ 11 ฉบับที่ 40 1

สำนักงานปลัด

กระทรวงยุติธรรม

-จดหมายข่าวยุติธรรม ปีที่ 3 ฉบับที่ 27 (กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2554) 1

สำนักงานปลด

กระทรวงสาธารณสุข

-หนังสือสถิติสาธารณสุข พ.ศ.2553 1

สำนักงาน

ป.ป.ช

-รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง การศึกษานำร่องเพื่อการสร้างดรรชนีทุจริต 1

สำนักงาน

ปรมาณูเพื่อสันติ

-หนังสอบัญชีรายการเอกสารรับใหม่ที่น่าสนใจ (พ.ค.-มิ.ย.2554) 1

สำนักงาน

ศาลยุติธรรม

-วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 6 (ส.ค.-ก.ย. 54)

-วารสารศาลยุติธรรมปริทศน์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 (เมษายน-พฤษภาคม 2554)

1

1

สำนักงาน

เศรษฐกิจ

แรงงาน

-วารสารสถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงาน ไตรมาส 2 ปี 2554

(เมษายน-มิถุนายน 2554)

1