ผู้ให้การสนับสนุนสำนักหอสมุดประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
รองศาสตราจารย์
ทพญ.ดร. พัชราวรรณ
ศรีศิลปนันทน์
-การดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับผู้สูงอายุ
1
รองศาสตราจารย์
ดร.พิชัย ปมาณิกบุตร
-เสียงจราจรและการสร้างแบบจำลองของเสียงจราจร
1
รองศาสตราจารย์
เภสัชกร ดร.วิทยา
กุลสมบูรณ์
-วารสารวิจัยสังคม ปีที่ 38 ฉบับที่ 1(มกราคม-มิถุนายน 2558)
-หนังสือทักษะวัฒนธรรมชาวเล ร้อยเรื่องราวชาวเล มอแกน มอแกลน
และ อูรักลาโว้ยผู้กล้าแห่งอันดามัน
1
1
รองศาสตราจารย์ ดร.
สุจริต คูณธนกุลวงศ์
-THA 2015 International Conference on Climate Change and
Environment Management in Monsoon Asia
1
คุณสุรเวทย์
สกุลการะเวก
-หนังสือ
101
กรมควบคุมโรค
-วารสารสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปีที่ 28
ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2558-มกราคม 2559)
2
กรมปศุสัตว์
-รายงานประจำปี 2558 กรมปศุสัตว์
1
กรมประชาสัมพันธ์
-จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน ปีที่ 2 ฉบับที่ 21 (1 มีนาคม 2559)
100
กระทรวงการต่างประเทศ
-Positioning the ASEAN Community in an Emerging
1
กรมประชาสัมพันธ์
-จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน ปีที่2 ฉบับที่ 20 (15 กุมภาพันธ์ 2559)
1
กรมประชาสัมพันธ์
-จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน ปีที่2 ฉบับที่ 20 (15 กุมภาพันธ์ 2559)
1
กรมประชาสัมพันธ์
-จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน ปีที่2 ฉบับที่ 20 (15 กุมภาพันธ์ 2559)
1
กรมประชาสัมพันธ์
-จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน ปีที่2 ฉบับที่ 20 (15 กุมภาพันธ์ 2559)
1
กรมประชาสัมพันธ์
-จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน ปีที่2 ฉบับที่ 20 (15 กุมภาพันธ์ 2559)
1
กรมประชาสัมพันธ์
-จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน ปีที่2 ฉบับที่ 20 (15 กุมภาพันธ์ 2559)
1
กรมประชาสัมพันธ์
-จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน ปีที่2 ฉบับที่ 20 (15 กุมภาพันธ์ 2559)
1
กรมประชาสัมพันธ์
-จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน ปีที่2 ฉบับที่ 20 (15 กุมภาพันธ์ 2559)
1
กรมประชาสัมพันธ์
-จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน ปีที่2 ฉบับที่ 20 (15 กุมภาพันธ์ 2559)
1
กรมประชาสัมพันธ์
-จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน ปีที่2 ฉบับที่ 20 (15 กุมภาพันธ์ 2559)
1
กรมประชาสัมพันธ์
-จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน ปีที่2 ฉบับที่ 20 (15 กุมภาพันธ์ 2559)
1
กรมประชาสัมพันธ์
-จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน ปีที่2 ฉบับที่ 20 (15 กุมภาพันธ์ 2559)
1
กรมประชาสัมพันธ์
-จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน ปีที่2 ฉบับที่ 20 (15 กุมภาพันธ์ 2559)
1
กรมประชาสัมพันธ์
-จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน ปีที่2 ฉบับที่ 20 (15 กุมภาพันธ์ 2559)
1
กรมประชาสัมพันธ์
-จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน ปีที่2 ฉบับที่ 20 (15 กุมภาพันธ์ 2559)
1
กรมประชาสัมพันธ์
-จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน ปีที่2 ฉบับที่ 20 (15 กุมภาพันธ์ 2559)
1
กรมประชาสัมพันธ์
-จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน ปีที่2 ฉบับที่ 20 (15 กุมภาพันธ์ 2559)
1
กรมประชาสัมพันธ์
-จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน ปีที่2 ฉบับที่ 20 (15 กุมภาพันธ์ 2559)
1
กรมประชาสัมพันธ์
-จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน ปีที่2 ฉบับที่ 20 (15 กุมภาพันธ์ 2559)
1
กรมประชาสัมพันธ์
-จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน ปีที่2 ฉบับที่ 20 (15 กุมภาพันธ์ 2559)
1
กรมประชาสัมพันธ์
-จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน ปีที่2 ฉบับที่ 20 (15 กุมภาพันธ์ 2559)
1
กรมประชาสัมพันธ์
-จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน ปีที่2 ฉบับที่ 20 (15 กุมภาพันธ์ 2559)
1
กรมประชาสัมพันธ์
-จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน ปีที่2 ฉบับที่ 20 (15 กุมภาพันธ์ 2559)
1