ผู้ให้การสนับสนุนสำนักหอสมุดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
กรมควบคุมโรค -วารสารสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
1
กรมพัฒนาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก
-วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปีที่ 12 ฉบับที่ 2
(พฤษภาคม-สิงหาคม 2557)
-วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปีที่ 12 ฉบับที่ 3
(กันยายน-ธันวาคม 2557)
2

2
กรมสอบสวนคดีพิเศษ -วารสารคดีเอสไอไตรสาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 3
1
กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธ์พืช
-วารสาร "ท่องอุทยานแห่งชาติ" ฉบับที่ 48 (กันยายน-พฤศจิกายน 2557)
3
กองบรรณาธิการ
วารสารการงบ
ประมาณ
-วารสารการงบประมาณ ปีที่ 11 ฉบับที่ 36 (กรกฎาคม-กันยายน 2557)
2
บรรณาธิการข่าวสาร
วิจัย มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ (Re-form
Research
Information
-วารสารข่าวสารวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Re-Form Research Information)
ฉบับที่ 1/2558
-วารสารข่าวสารวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Re-Form Research Information)
ฉบับที่ 12/2557
1
บรรณาธิการจดหมาย
ข่าวการประกัน
คุณภาพการศึกษา
-จดหมายข่าวการประกันคุณภาพการศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-
ธันวาคม 2557)
1
บรรณาธิการจดหมาย
ข่าวกองส่งเสริมการวิจัย
และบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-จดหมายข่าวกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2557)
1
บรรณาธิการ
จดหมายข่าว
วิธีธัญบุรี
-จดหมายข่าวิ"วิธีธัญบุรี" ปีที่ 14 ฉบับที่ 220 (ธันวาคม 2557)
4
บรรณาธิการจุลสาร
อี.เทค
-จุลสาร อี.เทค ฉบับที่ 74 (ตุลาคม-ธันวาคม 2557)
5
บรรณาธิการ
Chiang Mai University
Journal of Nature
Sciences
-Change Mai University Journal of Nature Science ปีที่ 14 ฉบับที่ 1
(มกราคม-เมษายน 2558)
-Change Mai University Journal of Nature Science ฉบับพิเศษ food and
Applied Bioscience ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ธันวาคม 2557
-Change Mai University Journal of Nature Science ฉบับพิเศษ Physics
ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2557)
1

1

1
บรรณาธิการ ASR
Change Mai University
Journal of Social
Science and
Humanities
-ASR Chaniang Mai University Journal of Social Science and
Humanities ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
เกษตรศาสตร์
ธุรกิจประยุกต์
-วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ ฉบับที่ 6 (มิถุนายน 2556)
-วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ ฉบับที่ 7 (ธันวาคม 2556)
-วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ ฉบับที่ 8 (มิถุนายน 2557)
-วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ ฉบับที่ 9 (ธันวาคม 2557)
3
3
3
3
บรรณาธิการจุลสาร
การประกันคุณภาพ
การศึกษา
-จุลสารการประกันคุณภาพการศึกษา ปีที่ 5 (มกราคม 2558)
5
บรรณาธิการจุลสาร
จับตาอาเซียน
-จุลสาร จับตาอาเซียน ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2557-มกราคม 2558)
1
บรรณาธิการจุลสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย
-จุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับที่ 1 (ตุลาคม-
พฤศจิกายน 2557)
2
บรรณาธิการวารสาร
การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน
(มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์)
-วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 6
ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2556)
-วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 7
ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
การส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม
-วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีที่ 37 ฉบับที่ 4
(ตุลาคม-ธันวาคม 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
ชุมทางอินโดจีน :
เอเซียตะวันออกเฉียงใต้
ปริทัศน์
-วารสารชุมทางอินอินโดจีน : เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ปริทัศน์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 6
(มกราคม-มิถุนายน 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
ดนตรีรังสิต
-วารสารดนตรีรังสิต Rangsit Music Journal ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม-
มิถุนายน 2558)
4
บรรณาธิการวารสาร
หอสมุดแห่งชาิติ
จังหวัดสุพรรณบุรี
เภาวะเมตฉลิมพระเกียรติ
-วารสารหอสมุดแห่งชาิติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2
(มกราคม-มีนาคม 2558)
1
บรรณาธการวารสาร
เกษมสาร
-วารสารจันทรเกษมสาร ปีที่ 20 ฉบับที่ 39 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2557)
1
บรรรณาธิการวารสาร
นเรศวรพะเยา
-วารสารนเรสวรพะเยา ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
นานาชาติ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น สาขา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
-วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
บรรณศาสตร์ มศว
-วารสารบรรณศาสตร์ มศว ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
บัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร
-วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
1
บรรณาธิการวารสาร
บริหารการศึกษา
-วารสารบริหารการศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2554- มีนาคม 2555)
-วารสารบริหารการศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (เมษายน 2555-กันยายน 2555)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิจัย มข.
-วารสารวิจัย มข. ปีที่ 19 ฉบับที่ 6 (พฤศจิกายน-ธันวาคม 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
เทคโนโลยีการอาหาร
มหาวิทยาลัยสยาม
-วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 10 ฉบับที่ 1
(ตุลาคม 2557-กันยายน 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
พิกุลจัน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี
-วารสารพิกุลจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แบับที่ 304 (พฤศจิกายน 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
มฉก.วิชาการ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
-วารสารพิกุลจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แบับที่ 304 (พฤศจิกายน 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
มทร.อีสาน ฉบับ
มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
-วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
-วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 33 ฉบับที่ 6 (พฤศจิกายน-
ธันวาคม 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
-วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ (Thaksin University Journal) ปีที่ 17
ฉบับที่ 3 (ฉบับพิเศษ) ผลงานการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 24
1
บรรณาธิการวารสาร
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
-วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2557)
-วารสารศรีนครินทรวิโรฒและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2557)
1

1
บรรณาธิการวารสาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
: วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
-วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 22 ฉบับที่ 1
(มกราคม-เมษายน 2557)
-วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 22 ฉบับที่ 2
(พฤษภาคม-สิงหาคม 2557)
1

1
บรรณาธิการวารสาร
มหาวิทยารสารพลัย
มหาสารคาม
-วารสารสาระคาม ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2557)
-วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 33 ฉบับที่ 6 (พฤศจิกายน-
ธันวาคม 2557)
1

1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการ การเมือง
การบริหาร และกฎหมาย
-วารสารวิชาการ การเมือง การบริหาร และกฎหมาย ปีที่ 6 ฉบับที่ 3
(กันยายน-ธันวาคม 2557)
2
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการ "รมยสาร"
-วารสารวิชาการ "รมยสาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการและวิจัย
มหาวิทยาลัย
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
-วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 6
ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี
-วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (พฤษภาคม-
ตุลาคม 2557)
-วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (พศจิกายน 2557
เมษายน 2558)
1

1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการ มหาวิทยาลัย
นอร์ทกรุงเทพ
-วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-
ธันวาคม 2557)
2
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการ มหาวิทยาลัย
อีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
-วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการ สาขา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
-วารสารวิชาการ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
(ตุลาคม-มีนาคม 2557)
-วารสารวิชาการ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
(เมษายน-กันยายน 2557)
1

1
บรรณาธิการวารสาร
วิศวกรรมศาสตร์ มศว
-วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มศว ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
เศรษฐศาสตร์และ
กลยุทธ์การจัดการ(JEMS)
-วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ (JEMS) ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
ศรีปทุมปริทัศน์
ฉบับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
-วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 6
(มกราคม-ธันวาคม 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
อักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
-วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 36 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
EQD Talks
-วารสาร EQD Talks ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2557)
2
บรรณาธิการ
วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัย
นเรศวร (NUEJ)
-วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรสวร (NUEJ) ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-
ธันวาคม 2557)
1
ผู้จัดการแผนก
สมาชิก
-นิตยสารไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด (กันยายน 2557)
-นิตยสารฟอร์บส ไทยแลนด์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 (กุมภาพันธ์ 2558)
1
1
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์
-จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ฉบับภาษาไทย)
ปีที่ 8 ฉบับที่ 12 (ธันวาคม 2557)
2
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
-จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 6 ฉบับที่ 66 (พฤศจิกายน 2557)
-จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 6 ฉบับที่ 67 (ธันวาคม 2557)
2
2
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
-วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-
ธันวาคม 2557)
-วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 (กันยายน-
ธันวาคม 2557)
2

2
สำนักงานกิจการ
ยุติธรรม
-วารสารกระบวนการยุติธรรม ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2557)
-รายงานประจำปีคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
พ.ศ.2556
1
1
สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
-อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 41 ฉบับที่ 439 (มกราคม 2558)
-จดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา OHEC Newsletter
ปีที่ 6 ฉบับที่ 256 (กุมภาพันธ์ 2558)
7
11
สำนักงาน ป.ป.ช
-วารสารวิชาการ ป.ป.ช ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2557)
1