ผู้ให้การสนับสนุนสำนักหอสมุดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
ดร.เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์ุ
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
-เอกสารประกอบหลักสูตร การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
-การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก วิธีหน่วยแรงงานใช้งาน
13
1
ดร.ดนุวัศ สาคริก
วิทยาลัยนานาชาิติ
-Transnational Organized Crime in East Asia and the Pacific
-South-East Asia Opium survey 2012
1
1
กรมการจัดหางาน
-สถิติจัดหางาน
-ซีดีสถิติจัดหางาน
1
1
กรมราชทัณฑ์
-คู่มือสิทธิมนุษยชนสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำ/ทัณฑสถาน
1
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เป่า จิน จง จำกัด
-60 ปีชีวิตละคร นพพล โกมาชุน 2
คณบดีคณะสังคมศาสตร์ุ
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
-ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอารมณ์ พร้อมซีดี 1
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์
วิโรฒ

-เทคโนโลยีการนำส่งกรดนิวคลีอิก

2
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
-ต้นกล้า กลางเปลวแดด
-พอเพียง ที่ยังไม่เพียงพอ
-ทุ่งนา ป่าสน คนดอย
1
1
1
คณบดีสถาบัน
รัฐประศาสนศาสตร์

-รายงานการค้นคว้าอิสระ (IDP) ของนักศึกษา

23
บริษัท จีเอ็มเอ็ม
ไท หับ จำกัด
-The Making of พี่มาก..พระโขนง
-เถ้าแก่น้อยต็อบ Story
1
1
นายกสมาคมนิสิตเก่าุ
วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-ดงตาลสัมพันธ์ 56 1
ประธานชมรมศิษย์กรรมฐาน
พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

-หลักธรรมสำคัญของพระพุทธศาสนา

2
ผู้จัดการส่วนสื่อสาร
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลี่ยมขั้นปลาย
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
-มหัศจรรย์ น้ำมันน่ารู้ 2
ผู้อำนวยการศูนย์บริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
-ซีดีรายงานประจำปี 2556 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสาร
องค์กร คณะพาณิชย์ศาสตร์
และการบัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
-รายงานประจำปีการศึกษา 2556 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รวมซีดี)
1
ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
-120 ปี บารมีพระปกเกล้า 1
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและ
พัฒนา สถาบันพระปกเกล้า
-เพิ่มพลังพลเมือง เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย
-เก้าย่างอย่างพลเมือง : กรณีการติดตามการบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
-บทสรุปผู้บริการรายงานการวิจัยอนาคตประเทศไทยและการเมืองที่พึงปราถนา
-รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการ
สาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ส.2555 และสรุปผลการสำรวจ
พ.ศ. 2546-2555
-รายงานการวิจัยการสร้างความปรองดองแห่งชาติ
-ธรรมนูญกว๊านพะเยา : สู่การพัฒนาบนฐานการมีส่วนร่วม
-การศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้ง
สมาชิกผู้แทนราษฎร พุทธศักราช 2550 จังหวัดบุรีรัมย์
-เลือกเพราะชอบ : พฤติกรรมการเลือกตั้งของคนไทยในการเลือกตั้ง สมาชิก
สภาผู้แทนทั้วไป ปี พ.ศ. 2550
-คู่มือปฏิบัติการประเมินคุณภาพประชาธิปไตย
-นักการเมืองถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
-นักการเมืองถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
-นักการเมืองถิ่นจังหวัดชุมพร
-นักการเมืองถิ่นจังหวัดนครปฐม
-DVD โครงการวิจัยสถาบันการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตย : ศึกษากรณี
การดำเนินของรัฐสภาตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดของสหภาพรัฐสภา (Inter-
Parliamentary Union : IPU)
-DVD โครงการวิจัยเรื่องส่งเสริมศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ให้เป็นนวัตกรรมสังคมของ ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่
-DVD กว๊านพะเยาทำให้เรารักกัน
1
1

1
1


1
1
1

1

1
1
1
1
1
1


1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

-สารสนเทศ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2556

1
รองผู้อำนวยการ (บริหาร)
สถาบันระหว่างประเทศ
เพื่อการค้าและการพัฒนา
-รายงานประจำปี 2556 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
-รายงานวิจัยเรื่อง เก็บภาษีคาร์บอน : เครื่องมือลดโลกร้อน
-รายงานวิจัยเรื่อง กลไกความช่วยเหลือผู้รับผลกระทบเปิดเสรีทางการค้า
-รายงานวิจัยเรื่อง ผลกระทบและโอกาสจากมาตรการทางการค้าของสหภาพ
ยุโรปที่ส่งผลต่อการพัฒนาสินค้าและเทคโนโลยีของไทยฯ
-ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานของไทย
-ITD BRief No.5/2013 และ ITD Brief No.
2
2
2
2

2
2
รองเลขาธิการมูลนิธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้สูงอายุไทย
-มโนทัศน์ใหม่นิยามผู้สูงอายุและการทำงานที่เหมาะสม 1
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
การแพทย์ทหาร
-ซีดีรอมผลงานวิจัยในรอบปี 2555 1
สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
-ความรู้ด้านการอนุรักษ์คุ้มครองแหล่งมรดกโลก 3
สำนักบริหารกลาง
กลุ่มส่งเสริมเครือข่าย
และประสาน
ราชการภูมิภาค
-มิติวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และภาพอนาคต คืนสู่สันติจังหวัดชายแดนใต้ 2
สำนักงานปลัด
กระทรวงยุติธรรม
-ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (ปีพุทธศักราช 2495-2556)
-สารคดีเผยแพร่ความรู้กฎหมายสามัญประจำบ้าน (ฉบับซีดี)
1

1
เลขานุการสถาบันวิจัย
และให้คำปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-รายงานประจำปี 2556 สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
1
องค์การบริหารการพัฒนา
พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน
-การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 2
หัวหน้าศูนย์กฏหมาย
การแพทย์ สาธารณสุข
สิ่งแวดล้อม
-หลักกฎหมายธุรกิจ
-หลักกฎหมายพืนฐาน
1
1
อธิการบดีุ
สถาบันพลศึกษา
-รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สถาบันการพลศึกษา 2