ผู้ให้การสนับสนุนสำนักหอสมุดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
คุณจรวย ขันมณี

-นิตยสารยานยนต์ ปีที่ 45 ฉบับที่ 557 (ต.ค.55)
-นิตยสารนักเลงรถ ปีที่ 30 ฉบับ 355 (ต.ค.55)
-นิตยสารนักเลงมอเตอร์ไซต์ ปีที่ 25 ฉบับ 291 (ต.ค.55)
-นิตยสารนักเลงรถกะบะ ปีที่ 23 ฉบับ 276 (ต.ค.55)

1
1
1
1
ดร.จิรเดช เสตะพันธุ
(วิทยาลัยดนตรี)

-วารสารดนตรีรังสิต ปีที่ 7ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2555)

4
ดร.จิรศักดิ์ กุศลวิริยวงศ์
คณะเภสัชศาสตร์

-จดหมายเหตุอุโบสถวัดโพธิคุณ

1
ดร.ฉัตรทิพย์ สุวรรรชิน

-วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ปีที่ 6 ฉบับที่ 1

1
คุณทรงศรี สนธิทรัพย์

-การประชุมวิชาการ ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ด้านการตลาด
การเงินไทย ครั้งที่ 19 ประจำปี 2554
-การประชุมวิชาการศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ด้านการตลาด
การเงินไทย ครั้งที่ 20 ประจำปี 2555

1

1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
บุญมา พิพิธธนา

-A Study on The Teaching Model of korean
for Foreigners

1
คุณวิลไพร บุนนาค
รังสิพราหมณกุล

-ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพนายฐาปนา บุนนาค

1
อาจารย์ภูมิทัต สิงหเสม
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

-จิตวิทยาพื้นฐาน
-ความคาดหวังต่อความมั่นคงในชีวิตของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
ระดับปริญญาตรี สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

2
1
รองศาสตราจารย์
ดร.คุณหญิงมธุรส
รุจิวัฒน์

-การประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 7

1
คุณวรพร ปุณยกนก

-Communication systems engineering
-Optical fiber communications
-Data and computer communications
-Electric machinery fundamentals
-Control systems engineering

1
1
1
1
1
นายแพทย์ศุภชัย
คุณารัตนพฤกษ์
คณบดีบริหารกลุ่ม
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

-โลหิตวิทยาและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

1
อาจารย์ไววิทย์
จันทร์วิเมลือง
คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ

-อีกมุมหนึ่งฟางฝันบันทึกแรมทางของชีวิต
-Happy คนพลิกแบรนด์ แบรนด์พลิกคน
-รหัสลับดาวินชี
-การคิดเชิงวิเคราะห์
-ลายแทงนักคิด
-การคิดเชิงกลยุทธ์
-ห้วงรัก-เหวลึก
-เทคนิคการวางตัวในที่ทำงานเข้าตานาย ถูกใจเพื่อน
-ฆาตกรรมกลางทะเล
-คนเล่าเรื่อง เมืองน่ารัก
-พระราชอำนาจ
-เส้นสมมุติ
-คดีผีนางตะเคียน
-หลังอานบุรี
-ให้โอกาศกับสิ่งที่เราไม่รู้
-คำถามสำคัญกว่าคำตอบ
-จุดหมายที่ปลายเท้า
-ชีวิตไม่ยากถ้าตั้งโจทย์ง่าย
-แพ้แต่ไม่ยอม
-เหยียบโลกไว้ไม่ต้องเครียด
-ปัญหาคือยาวิเศษ
-ฝันใกล้ใกล้ไปช้าช้า
-อารมณ์ดีกับชีวิต
-ฟาสต์ฟูดธูรกิจ
-ความหวังไม่เห็น ไม่ใช่ ไม่มี
-มองโลกง่ายง่าย สบายดี

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
คุณ ส.รัตนมณี
พลกล้า

-การสูญหายของบุคคล คือการสูญหายของความยุติธรรม
-กฎหมายพิเศษที่ใช้ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
-ความทรงจำของพ่อ
-คุ้มครองพยานหรือบิดเบือนความยุติธรรม

10
10
4
4
รองศาสตราจารย์
ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข

-พลวัตขบวนการประชาสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย

1
รองศาสตราจารย์
ดร.สังคิต พิริยะรังสรรค์

-ความจริง..บีบีซี

2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุชาติ สุภาพ

-เมื่อน้ำมันหมดโลก เราจะอยู่กันอย่างไร?

1
ดร.สุรพล เพชรไกร

-เทคนิคการจูงใจ

1
ดร.อภิวัฒน์ สูยะโพธิ
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

-วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 14
ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2554)

1
คุณอัณณพ ชูบำรุง

-จักรวาลบันดาล

1
Mr.David Lau

-Tibet : Road to Heaven

5
กรมการจัดหางาน

-รายงานผลการวิจัยตลาดแรงงาน ปี 2554-2555
-ค่าจ้างรายอาชีพ ปี 2553
-การสำรวจการเข้า-ออกงานและความต้องการแรงงานไตรมาสที่ 1-3
2555

2
1
1
คณบดี
คณะตำรวจศาสตร์

-การบริหารวิกฤตการณ์ชั้นสูง
-รู้เท่าทันการก่อการร้าย

1
1
คณบดีคณะศิลปศาสตร์

-วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 13
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2555)

2
บรรณาธิการ
จดหมายข่าว
วิถีธัญบุรี

-จดหมายข่าววิถีธัญญบุรี ฉบับเดือนมกราคม 2556

1
บรรณาธิการจุลสาร
ศุลกากร

-จุลสารศุลกากร ประจำเดือนตุลาคม 2555
-จุลสารศุลกากร ประจำเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2555

1
1
บรรณาธิการจุลสาร
สวรส.รายเดือน HSRI
FORUM

-จุลสาร สวรส.รายเดือน HSRI FORUM ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2555

2
บรรณาธิการนิตยสาร
เทศาภิบาล

-นิตยสารเทศาภิบาล

2
บรรณาธิการนิตยสาร
สวัสดี

-นิตยสารสวัสดี ฉบับเดือน November 2012

1
บรรณาธิการจุลสาร
อีเทค

-จุลสารอี.เทค ฉบับที่ 66 (ตุลาคม-ธันวาคม 2555)

1
บรรณาธิการการแพทย์
แผนไทยและการแผน
ทางเลือก

-วารสารการแพทยแผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

2
บรรณาธิการวารวาร
ดีเอสไอ

-บรรณาธิการวารสารดีเอสไอไตรมาส ปีที่ 4 ฉบับที่ 4

1
บรรณาธิการวารสาร
ตำรวจ

-วารสารตำรวจ ฉบับที่ 433 ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2555

1
บรรณาธิการวารสาร
ทีทัศน์วัฒนธรรม

-วารสารทีทัศน์วัฒนธรรม ฉบับปีที่ 13 พุทธศักราช 2556

1
บรรณาธิการวารสาร
บัณฑิตศึกษา

-วารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 45 เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม
2555

1
วารสารปัญญาภิวัมน์

-วารสารปัญญาภิวัฒน์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม
2555

1

บรรณาธิการวารสาร
ท่องอุทยานแห่งชาติ

-วารสารท่องอุทยานแห่งชาติ ฉบับที่ 40 (กันยายน-พฤศจิกยน 2555)

1
บรรณาธิการวารสาร
เทคโนโลยีการอาหาร

-วารสารเทคโนโลยีการอาหาร ปีที่ 8 (มิถุนายน 2555-พฤษภาคม
2556)

1
บรรณาธิการวารสาร
พิกุลจัน

-วารสารพิกุลจัน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ฉบับที่ 284 เดือนกันยายน
2555

1
บรรณาธิการวารสาร
เพศวิถีศึกษา

-วารสารเพศวิถีศึกษา เล่มที่ 2 ปี 2555

1
บรรณาธิการวารสาร
มฉก.วิชาการ

-วารสาร มฉก. วิชาการ ปีที่ 16 ฉบับที่ 31 (ก.ค.-ธ.ค.55)

1
บรรณาธิการวารสาร
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

-วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 31 ฉบับที่ 6
พฤศจกิกายน-ธันวาคม พ.ศ.2555

1
บรรณาธิการวารสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

-วารสารมหาวิทยาลัยศิลปกร ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน 2556)

1
บรรณาธิการวารสาร
ราชนคิรนทร์

-บรรณาธิการวารสารราชนครินทร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 21 มกราคม-มิถุนายน
2555

1
บรรณาธิการวารสาร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ฉบับมนุษยศาสตาร์

-วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 มกราคม-ธันวาคม
2555

1
บรรณาธิการวารสาร
วิจัยบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

-วารสารวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
(มกราคม-ธันวาคม 2554)
-วารสารวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน 2555

2

1
กองบรรณาธิการ
วารสารวิจัย มข.

-วารสารวิจัย มข. ปีที่ 17 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม
2555
-วารสารวิจัย มข. ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2556)

1

1
บรรณาธิการวารสาร
วิจัยและพัฒนา มจธ.

-วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 35 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2555

1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการมหาวิทยาลัย
อิสเทิร์นเอเซีย

-วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเซีย ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน
ก.ค.-ธ.ค. 55

1
บรรณาธิการวารสาร
หลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร

-วารสารวิชาการหลักสุตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ปีที่ 3 ฉบับที่ 8 กันยายน-ธันวาคม 2554
-วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ปีที่ 4 ฉบับที่ 9 มกราคม-เมษายน 2555

1

1
บรรณาธิการวารสาร
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยอุบล
ราชธานี

-วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม
2555

1
บรรณาธิการวารสาร
ศาลยุติธรรม

-วารสารศาลยุติธรรม ปีที่ 6 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม
2555

1
บรรณาธิการวารสาร
ศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์

-วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 4 แบบที่ 2 เดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2555

2
บรรณาธิการวารสาร
เศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยทักษิณ

-วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 7 ฉ.1
มิ.ย.55
-วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 6 ฉ1
มิ.ย.54

2

2
บรรณาธิการวารสาร
สงขลานคิรนทร์
ฉบับสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์

-วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปีที่ 18 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2555)

1
บรรณาธิการวารสาร
สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ

-สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2555-มกราคม 2556)

1
บรรณาธิการวารสาร
สหวิทยาการ

-วารสารสหวิทยาการ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม พ.ศ.2554-
มีนาคม พ.ศ.2555)

1
บรรณาธิการวารสาร
สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม-ธันวาคม 2555

1
บรรณาธิการวารสาร
Chiang mai University
Journal of Nature
Science

-CMU Journal of Nature Science
-แผ่นพับประชาสัมพันธ์

1
1
วารสาร Journal of
English Studies

-วารสาร journal of English Studies ฉบับที่ 7 (2012)

1
บรรณาธิการวารสาร
Thai Journal of
Science and
Technology

-วารสาร Thai Journal of Science and Technology
ปีที่ 1 ฉ.3 (ก.ย.-ธ.ค.2555)

1
ผู้อำนวยการเครือข่าย
ข้อมูลการเมืองไทย

-สมุดพก ส.ส. 54-55
-สมุดพก ส.ว.54-55

1
1
ผู้อำนวยการศูนย์
ศึกษาสาทรธานี

-วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 4
(ตุลาคม-ธันวาคม 2555)

4
ผู้อำนวยการสถาบัน
วิจัยและพัฒนา
อัญมณีและเครื่องประดับ
แห่งชาติ

-รายงานประจำปี 2554 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ
แห่งชาติ
-GIT Magazine Volume 6

1

1
ผู้อำนวยการสำนัก
พัฒนามาตรฐาน
แรงงานและแผน

-รายงานความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจ-แรงงานไตรมาส 3 (กรกฎาคม-กันยายน)
2555

1
ผู้อำนวยการสถาบัน
วิจัยพฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

-วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม 2556
-วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนาปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม 2556

1
1
ผู้อำนวยการ
สถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ

-Thai Textile Outlook by THTI ฉบับที่ 7 และ 8

2
ผู้อำนวยการห้องสมุด
พลังงานปรมาณู

-บัญชีรายการเอกสารรับใหม่ที่นาสนใจ ประจำเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม
2555

1
เลขาธิการ กสทช.

-รวมกฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนามคม

1
เลขาธิการคุรุสภา

-ประวัติครู 16 มกราคม 2556

1
สำนักกิจการยุติธรรม

-รายงานประจำปี 2554 ของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงาน
ยุติธรรมแห่งชาติ

2
สำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ

-การพัฒนาเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและเหตุการณ์ประจำวันจาก
ทางไกล
-โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บภาพ X-ray และรับส่งข้อมูลภาพในรูป
Digital เพื่อใช้ในโรงพยาบาลทั่วไป

1

1
สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษา
เอกชน

-สถิติการศึกษาเอกชนปีการศึกษา 2554

1
สำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

-พระมหากษัตริย์กับงานสิทธิมนุษยชน

1
สำนักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม

-โครงการศึกษากลยุทธ์การจัดทำและพัฒนาสินค้าสิ่งแวดล้อม
(ระยะที่ 3)

1
หอภาพยนตร์
(องค์การมหาชน)

-ว่าด้วยหนังๆในเมืองบางกอก
-หลักหนังไทย
-สยามภาพยนตร์
-นี่คือชีวิตของดอกดิน ศิลปินของประชาชน
-โครงการวิจัยสำมะโนประชากรภาพยนตร์สโมสรทั่วประเทศ
-พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย
-วารสารหนังไทย

1
1
1
1
1
1
1

อธิบดีกรมอนามัย

-วิจัยให้พัฒนางานประจำและจริยธรรมการวิจัย

1