ผู้ให้การสนับสนุนสำนักหอสมุดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน

คุณกนกวลี

ชูชัยยะ

-หนังสือรายงานประจำปี

1

ดร.กฤษณา ไกรสินธ์

(คณะเภสัชศาสตร์)

-หนังสือวินซ์ ลีคาต้า และปิงชอง

-วารสาร ต.คน Magazine ปีที่4 ฉบับที่ 12 (48) ต.ค.52

-หนังสือประกาศเกียรติคุณบุคคลหน่วยงานและโครงการดีเด่น

ของชาติ

1

1

1

คุณกัลป์ยานี รองนาค

(คณะศิลปศาสตร์)

-หนังสือ

10

อาจารย์กิตติศักดิ์

ไตรพิพัฒพรชัย

(สำนักงานมาตรฐาน

วิชาการ)

-หนังสือ

15

ศาสตราจารย์

เกียรติคุณ

เพ็ชรี สุมิตร

-หนังสือประมวลแผนที่ : ประวัติศาสตร์-ภูมิศาสตร์-การเมือง กับ

ลัทธิอาณานิคมฯ

-หนังสือ น้ำของ : แม่น้ำโขง ณ นครพนม

1

2

รองศาสตราจารย์

นายแพทย์

เกื้อเกียรติ

ประดิษฐ์พรศิลป์

-CD-Thailand Renal Replacement Therape (TRT)

1

อาจารย์ ดร.

เขมภู ภูมิถาวร

-หนังสือชีวเคมีของฮอร์โมนเชิงบูรณาการ : ฮอร์โมนระบบสืบพันธ์

1

ดร.คำนาย

อภิปรัชญาสกุล

-หนังสือตำราวิกตการณ์น้ำท่วมประเทศไทย ปี 2554 : วิเคราะห์สาเหตุ

แนวทางป้องกันและลดความเสียหายจากน้ำท่วม

1

รองศาสตราจารย์

ดร.โฆษิต อินทวงศ์

-หนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ)

1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.จงรัก

พลาศัย

-หนังสือรายงานประจำปี 2553

1

คุณจรวย ซันมณี

-นิตยสารยานยนต์,นักเลง,นักเลงมอเตอร์ไซด์

-นิตยสารนักเลงรถกระบะ,FMM

3

2

รองศาสตราจารย์

จีรสิทธิ์ สงค์ประเสริฐ

-หนังสืออริยเจ้าและพระเอตทัคคะ

-หนังสือสวดมนต์เป็นนิจ อธิษฐานจิตฯ

-หนังสือรายงานผลงานรอบ 16 ปี มูลนิธิฯ

1

1

1

อาจารย์จุฑารัตน์

เสรีรัตน์

(แผทย์แผนตะวันออก)

-หนังสือล้างพิษตับ

-หนังสือรู้กิน รู้โรค

-หนังสือกินตามสี

1

1

1

อาจารย์เจนจัด

ศรีอรุณ

คณะสถาปัตกรรมศาสตร์

-หนังสือมรดกทางผังเมืองแห่งศตวรรษที่ 19

1

คุณชญานิน

ป้องกัน

(วิทยาลัยนวัตกรรม

สังคม)

-หนังสือสือพระพุทธรูปในล้านนา

1

รองศาสตราจารย์

ดร.ชนงกรณ์

กุณฑลบุตร

-หนังสือรายงานการวิจัย

1

รองศาสตราจารย์

ดร.ชาติชาย ตระกูลรังสี

(สถาบันวิจัย)

-วารสาร Rangsit journal of Arts and Science (RJAS)

เล่มที่ 1 ฉบับที่ 1

1

อาจารย์

ณัฐฌาภรณ์ เดชราช

(ภาควิชาภาษาจีน

คณะศิลปศาสตร์)

-รายงานการศึกษาส่วนบุคคลของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาจีน

ปีการศึกษา 2553

14

อาจารย์ธเนศ

เฟื่องฟู

(คณะเภสัชศาสตร์)

-หนังสือ

15

ดร.ธรรมนูญ สุสำเภา

(วิทยาลัย

วิศวกรรมศาสตร์)

-วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

2

ดร.เทียน สุพานิช

-งานวิจัยโอกาสของประเศไทยนการพัฒนาตลาดซื้อขาย

สัญญาสินค้าเกษตรฯ

-งานวิจัยการลงทุนทางตรงในต่างประเทศของบริษัทจดทะเบียนไทยฯ

-งานวิจัยโครงการวิจัยทัศนคติและพฤติกรรรมการบริหารการลงทุน

ของผู้จัดการฯ

1

1

1

Naparat

Phirawattankul

(MS)

-หนังสือ The Update on ASEAN and Korean Studies :

2010

-หนังสือ AUN Annual Report 2011

2

1

คุณนุรักษ์

กฤษดานุรักษ์

-หนังสือเรื่อง ความปลอดภัยในอุตสาหกรรรมเคมี :

ประเมินวิเคราะห์

2

คุณบาจรีย์

จันทราภาณุกร

(คณะเทคนิค

การแพทย์)

-หนังสือขวัญใจนายแสบ

-หนังสือน้ำร้อนรักไม่เป็น น้ำเย็นรักหมดใจ

1

1

ผู้ช่วยศาตราจารย์

ดร.บุณยรัศมิ์

สุขเขียว

(คณะวิทยศาสตร์)

-วิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาสาขาเคมีประยุกต์

คณะวิทยาศาสตร์

15

ดร.บุญศรี ชีวะกำจร

-หนังสือ

25

คุณบุญชัย

โชควัฒนา

-หนังสือสูจิบัตรโครงการประกวดผลงานภาพกิจกรรม

1

คุณประณต สุริยะ

-หนังสือรายงานฉบับสมบูรณ์

-หนังสือรายงานสรุปสำหรับผู้บริหารฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

-หนังสือรายงานสรุปสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร

1

1

1

รองศาสตราจารย์

แพทย์หญิง

ประภาพร สู่ประเสริฐ

-หนังสือเรื่องคู่มือการตรวจติดตามผู้ป่วยมะเร็งนรีเวช

1

รศ.ดร.ประภ้สสร

เทพชตรี

-หนังสือรายงานประจำปี 2554 สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2

รศ.ดร.ปิยารัตน์

อภิวัฒนกุล

(คณะทันตแพทย์ศาสตร์)

-หนังสือดาวดวงเดียว

-หนังสือมงกุฏน้ำค้าง

-หนังสือไม้แปลกป่า

1

1

1

คุณเปล่งศรี อิงคนินันท์

-แผ่น DVD เรื่องควายงาม

1

ผศ.พรรณี จรัมพร

(คณะเศรษฐศาสตร์)

-วีดีเทป

-เทปคลาสิค

-เครื่องเล่น VDO

-เครื่องเล่นเทปคลาสิค (แบบพกพา)

-แผ่น CD

41

59

1

1

10

คุณพิมพ์วิมล

วงษ์สุวรรณ

-หนังสือรายงานประจำปี 2553

2

คุณภาคน

วิริยะรังสฤษฎ์

-หนังสือพิเศษ 3 ทศวรรษการเงินธนาคารในโอกาศครบรอบ 30 ปี

1

อาจารย์มงคล

เทียนประเทืองชัย

(คณะนิติศาสตรื)

-หนังสือกฎหมาย1

2

รศ.ทญ.ดร.รังสินี

มหานนท์

-หนังสือ Advances in host imune response in periodontal

disease

2

คุณวิลาลย์ อติชาติ

-หนังสือรายงานประจำปี 2552

-GIT Newsletter

-GIT Trade Review Issue 2/2011,Issue3/2011

-FTA ความตกลงเขตการค้าเสรีสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ

1

1

4

1

คุณสมชาย เลิศลาภวศิน

-หนังสือรายงานการกำกับดูแลสถาบันการเงิน 2553 และผลการดำเนินงานของ

ระบบธนาคารพาณิชย์ในครึ่งแรกของปี 2554

1

คุณโสมสุดา ลียะวณิช

-หนังสือปกิณกศิลปวัฒนธรรม เล่ม 17 จ.อุตรดิตถ์

1

ศาสตราจารย์

อนันต์ชัย

เลาหะพันธุ

-เอกสารรวมบทความวิจัยโครงการประชุมเวทีวิชาการ

ระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 1

1

ดร.อาจยุทธ เนติธนากูล

(หลักสูตรศิลป

ศาสตรมหาบัณฑิต)

-หนังสือ

16

ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์

-หนังสือ colorbar

-หนังสือรายงานผลการศึกษาปี 2553

-หนังสือคู่มือพัฒนาภาวะรู้เท่าทันสื่อในวัยรุ่นมัธยมปลาย

-หนังสือคู่มือเท่าทันสื่อสำหรับเด็กประถมปลาย

-หนังสือจข้อเสนอแนะการผลิตละครไทย

2

1

2

2

2

คุณฮิโรทากะ มุราคามิ

-หนังสือชีวประวัติและมรดกทางความคิด

2

กรมการจัดหาน

(กองแผนงาน

และสารสนเทศ)

-หนังสือ 18 ปี กรมการจัดหางาน + CD-Room

1

กรมการท่องเที่ยว

(กองกลาง)

-หนังสือรายงานประจำปี 2553

2

กรมการแพทย์

กระทรวงสาธารณสุข

(สถาบันวิจัย

และประเมินเทคโนโลยี

ทางการแพทย์

-หนังสือวิชาการกรมการแพทย์ STEM CELLS2

1

กรมวิทยาศาสตร์

บริการ (สำนักหอสมุด

และศูนย์สารสนเทศ

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี)

-วารสารไทยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 15 แบบที่ 2

(กันยายน 2554)

1

กรมส่งเสริม

การส่งออก

-หนังสือรายงานประจำปี 2553

2

กองบรรณาธิการ

วารสารนิเทศศาสต์

ปริทัศน์

-วารสารนิเทศศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2555

2

กรมการบริหาร

สำนักพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ

-หนังสือ Digital Marketing ไอเดียลัดปฏิวัติการตลาด

3

คระบดีคณะบริหาร

ธุรกิจ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย

-รายงานการวิจัยเรื่องสภาพปัจจุบันของการประยุกต์ใช้กระบวนการบริหารจัดการ

ในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดสงขลา

-หนังสือทฤษฎีองค์การ

-เอกสารคำสอนวิชาสัมมนาการจัดการ

1

1

1

คุณบดีคณะอุตสาหกรรม

การท่องเที่ยวและ

การบริการ

-Current News and Tourism Situation, Issue 53-57

5

คณบดีสถาบันการฑูต

และการต่างประเทศ

-องค์วามรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

-องค์ความรู้นผลกระทบ ความล่อแหลมกและการปรับตัว

-องค์ความรู้ด้านลดก๊าซเรือนกระจก

1

1

1

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

จุลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

-หนังสือชุมชนพลวัต

2

บรรณาธิการ

จดหมายข่าว

สารไทยศึกษา

-จดหมายข่าวสารไทยศึกษา ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.54)

5

บรรณาธิการ

จดหมายข่าว

ศูนย์รวบรวมข้อมูล

ปัญหาคุณภาพยา

-จดหมายข่าวศูนย์รวบรวมข้อมูลปัญหาคุณภาพยา ปีที่ 14 ฉบับที่ 2

(พฤษภาคม-สิงหาคม 2554)

5

บรรณาธิการ

จดหมายข่าว

สำนักพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา

ม.เชียงใหม่

-จดหมายข่าวสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 (พ.ย.54)

-จดหมายข่าวสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 (ธ.ค.54)

3

3

บรรณาธิการจุลสาร

หอจดหมายเหตุ

ธรรมศาสตร์

-จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 14 (มิ.ย.53-พ.ค.54)

1

บรรณาธิการ

จุลสาร อี.เทค

-จุลสารอี.เทค ฉบับที่ 62 (ตุลาคม-ธันวาคม 2554)

5

บรรณาธิการ

วารสารจัดการป่าไม้

-วารสารการจดการป่าไม้ ปีที่ 5 ฉบับที่ 9

1

บรรณาธิการวารสาร

เกษมบัณฑิต

-วารสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2554)

1

บรรณาธิการวารสาร

ญี่ปุ่นศึกษา

-วารสารญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 (เม.ย.-ก.ย.54)

1

บรรณาธิการวารสาร

บัณฑิตศึกษา

-วารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 8 ฉบับที่ 38 (กันยายน-ตุลาคม 2554)

1

บรรณาธิการวารสาร

บัณฑิตศึกษา

ม.ราชภัฏวไลย

อลงกรณ์

ในพระบรม

ราชูปถัมภ์

-วารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค.53)

-วารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย.54)

-วารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (พ.ค.-ส.ค.54)

1

1

1

บรรณาธิการวารสาร

พิกุลจัน มหาวิทยาลัย

ราชภัฎธนบุรี

-วารสารพิกุลจัน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ฉบับที่ 273 (ตุลาคม 2554)

-วารสารพิกุลจัน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ฉบับที่ 274 (พฤสจิกายน 2554)

1

บรรณาธิการวารสาร

ภาคพายัพ

-วารสารภาคพายัพ ฉบับที่ 8 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2554)

1

บรรณาธิการวารสาร

มฉก.วิชาการ

-วารสาร มฉก.วิชาการ ปีที่ 15 ฉบับที่ 29 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2554)

1

บรรณาธิการวารสาร

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

-วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2554)

1

บรรณาธิการวารสาร

มหาวิทยาลัย

คริสเตียน

-วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีที่ 15 ฉบับที่ 1-3 (ม.ค.-ธ.ค.52)

1

บรรณาธิการวารสาร

มหาวิทยาลัย

ทักษิณ

-วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ (ฉบับพิเศษ) ปีที่ 13 ฉบับที่ 3

-วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ (ปีที่ 14 ฉบับที่ 1)

1

1

บรรณาธิการวารสาร

มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม

-วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 30 ฉบับที่ 3-4 (ก.ค.-ธ.ค.54)

3

บรรณาธิการวารสาร

รัฐเซียศึกษา

-วารสารรัสเซียศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1-2 (2553)

-วารสารรัสเซียศึกษา ปีที่ 2ฉบับที่ 1-2 (2554)

2

2

บรรณาธิการวารสาร

ระบบบริการปฐมภูมิ

และเวชศาสตร์ครอบครัว

-วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว

1

บรรณาธิการวารสาร

ราชบัณฑิตยสถาน

-วารสารราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ 35 ฉบับที่ 3

-วารสารราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ 35 ฉบับที่ 4

1

1

บรรณาธิการวารสาร

วิจัยและพัฒนา มจธ.

-วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 (เย.-มิ.ย.54)

-วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.54)

1

1

บรรณาธิการวารสาร

วิชาการ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน

-วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปีที่ 4

ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2554)

1

บรรณาธิการวารสาร

วิชาการศรีปทุม

ชลบุรี

-วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 3

1

บรรณาธิการวารสาร

RMUTT Global

Business and

Economics

Review

-วารสารวิชาการ RMUTT Global Business and Econoics Review

(กรกฎาม 2554)

1

บรรณาธิการวารสาร

วิทยาการจัดการ

-วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2554)

1

บรรณาธิการวารสาร

สลค.สาร

-วารสาร สลค.สาร ปีที่ 19 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2554)

3

บรรณาธิการวารสาร

สงขลานครินทร์

ฉบับสังคมศาตร์และ

มนุษยศาสตร์

-วารสารสงขลานคิรนทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีที่ 17

ฉบับที่ 6 (พฤศจิกายน-ธันวาคม 2554)

1

บรรณาธิการวารสาร

หาดใหญ๋วิชาการ

-วารสารหาดใหญ่วิชาการ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.53)

1

บรรณาธิการวารสาร

AWESOME

Magazine

-วารสาร AWESOME Magazine (Feb.012)

1

บรรณาธิการวารสาร

Business

Administation

Society

-วารสาร Business Administration Society ฉบับที่ 4

(ก.ค.-ธ.ค.54)

2

บรรณาธิการวารสาร

Go Green

-วารสาร Go Green ปีที่ 2 ฉบับที่ 15 (มกราคม 2555)

5

บรรณาธิการวารสาร

MBA-KKU

-วารสาร MBA-KKU ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (ม.ค.-มิ.ย.52)

-วารสาร MBA-KKU ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.53)

2

2

บรรณาธิการวารสาร

Two Magazine

-วารสาร Two Magazine No.60 (Oct.-Nov.2011)

-วารสาร Two Magazine No.61 (Dec.2011-Jan.2012X

1

1

บรรณาธิการ

วารสารวิจัย มข.

-สารวิจัย มข. ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2554)

-สารวิจัย มข.ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 (พฤจิกายน 2554)

-สารวิจัย มข.ปีที่ 1ฉบับที่ 6 (ธันวาคม 2554)

สารวิจัย มข.ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2555)

2

2

2

2

ประธานสภาพัฒนา

การเมือง

-รายงานประจำปี 2553 สภาพัฒนาการเมือง

1

ผู้จัดการชมรมศึกษา

มวยไท่จี๋ อ.เอี๋ยว

-หนังสือเคล็ดวิชามวยไท่จี๋ 3

2

ผู้จัดการ

Greenpeace

Southeast

Asia

-หนังสือเริ่มที่เราปฏิวิตพลังงาน

1

ผู้ช่วยอธิการบดี

ฝ่ายวิจัย

มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

-วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 13

ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2554

2

ผู้อำนวยการกอง

วิจัยการตลาด

-CD โครงการสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจนักท่องเที่ยว

-CD โครงการสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจนักท่องเที่ยวฯ (ระยะที่ 2)

-CD โครงการศึกษาสถานการณ์และแนวโน้มด้านการตลาดฯ

-CD โครงการสำรวจทัศนคติและพฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยว

1

1

1

1

ผู้อำนวยการกลุ่ม

ปฏิบัติงานท้องถิ่น

(กปท.)

-รอยร้าวแห่งกระบวนการยุติธรรม และ ไขข้อกล่าวหาอาชญากรโลกร้อน

2

ผู้อำนวยการบริษัท

วิทยุการบิน

แห่งประเทศไทย

จำกัด

-หนังสือรายงานประจำปี 2010

2

ผู้อำนวยการ

มหาวิทยาลัย

แม่โจ้-แพร่

เฉลิมพระเกียรติ

-หนังสือ Electronic Book ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย

-หนังสือบทคัดย่องานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย

1

1

ผู้อำนวยการ

ศูนย์บริหารงานวิจัย

มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่

-Proceedings การประชุมวิชาการนานาชาติ "Annual SEAAIR

Conference"

1

ผู้อำนวยการสถาบัน

พัฒนาอุตสาหกรรม

สิ่งทอ

-หนังสือสถิติสิ่งทอไทย ประจำปี 2553/2554

-วารสาร Thai Textile Outlook by THTI ฉบับที่ 4

(ต.ค.-ธ.ค.54)

1

1

ผู้อำนวยการสถาบัน

วิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยทักษิณ

-หนังสือรายงานประจำปี 2553

-เอกสารประกอบการประชุมวิชาการฯ (Proceeding)

1

1

ผู้อำนวยการสมาคม

การค้ามันสำปะหลัง

ไทย

-หนังสือครบรอบ 48 ปี สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย

1

ผู้อำนวยการศูนย์

นวัตกรรมเทคโนลยี

หลังการเก็บเกี่ยว

-จดหมายข่าว Newsletter ปีที่ 10 ฉบับที่ 4

-วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 42 ฉบับที่ 3 (พิเศษ)

3

ผู้อำนวยการศูนย์

สร้างสรรค์งานออกแบบ

เอ็มโพเรียม

-CD งานเสวนา การสร้างนวัตกรรมกับโลกสารสนเทศยุคใหม่

1

ผู้อำนวยการสำนัก

ศิลปะและวัฒนธรรม

-วารสารทีทัศน์วัฒนธรรม ปีที่ 11 (2555)

-หนังสือบริบทวัฒนธรรม ปี 2553-2554

1

1

ผู้อำนวยการสำนัก

หอสมุดกลาง

มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ

-หนังสือถวายผ้ากฐินพระราชทาน ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

1

พระครูโสภณปริยัติสุธี-

ศรีบรรดร ถิรธมโม

-หนังสือพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ผญาแห่งเมืองพะเยา

-หนังสือแปดเป็งประเพณีมนัสการพระเจ้าตนหลวงเมืองพะเยา

-หนังสือนอตราดามุสแห่งเมืองพะเยา

-หนังสือชื่อบ้าน-ภูมิเมืองพะเยา

1

2

2

2

มหาวิทยาลัย

นเรศวร

-รายงานการวิจัยเรื่อง องค์ความรู้ศิลปินแห่งชาติ : นางประคิณ ชุมสาย

ณ อยุธยา

1

มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม

(สำนักศึกษาทั่วไป)

-จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 3 ฉบับที่ 31 (ธันวาคม 2554)

-จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 4 ฉบับที่ 32 (มกราคม 2554)

2

2

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหาร

สถาบันผลิตแพทย์

กรมการแพทย์-

มหาวิทยาลัยรังสิต

-สำเนาโครงการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสอบใบประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมขั้นตอนที่หนึ่ง ครั้งที่ 1 ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3

มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2552

1

เลขาธิการสำนักงาน

ศาลรัฐธรรมนูญ

-เอกสารวิชาการรายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง การกระทำทางรัฐบาล

4

สำนักงานคณะ

กรรมการ

การเลือกตั้ง

(สำนักกิจการพรรค

การเมือง)

-วารสารพรรคการเมืองสัมพันธ์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-

กันยายน 2554)

10

สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

(สำนักวิชาการและ

มาตรฐานการศึกษา)

-หนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2554 Book Awards 2011

1

สำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา

-วารสารอนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 38 ฉบับที่ 403 (มกราคม 2555)

15

สำนักงานคณะ

กรรมการการ

อุดมศึกษา

(ฝ่ายประชาสัมพันธ์

สำนักอำนวยการ)

-จดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 96

(9 ม.ค.55)

-จดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 94

-จดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 96

5

5

5

สำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ

-หนังสือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11

(พ.ศ.2555-2559)

-หนังสือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11

(พ.ศ. 2555-2559) ฉบับสมบูรณ์

-เอกสารสภาวะเศรษฐกิจไทย ไตรมาสที่สาม และแนวโน้มปี 2554-2555

12

12

1

สำนักบริหาร

คณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษา

เอกชน (กลุ่มพัฒนา

สารสนเทศฯ)

-หนังสือสถิติการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2553

2

สำนักงานคณะกรรมการ

สิทธิมนุษชนแห่งชาติ

(สำนักส่งเสริมและ

ประสานงานเครือข่าย

-จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 9

2

สำนักงาน ป.ป.ช.

(สำนักนโยบายและ

ยุทธศาสตร์)

-หนังสือรายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

ป.ป.ช. ประจำปี พ.ศ.2552

1

สำนักงาน ป.ป.ส.

(สำนักการต่างประเทศ)

-หนังสือ Thailand Narcotics Annual Report 2010

2

สำนักงานปลัด

กระทรวงแรงงาน

(สำนักเศรษฐกิจ

การแรงงาน)

-หนังสือดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน พ.ศ.2554

2

สำนักงานปลัด

กระทรวงยุติธรรม

(กองกลาง กล่มงาน

ประชาสัมพันธฺ)

-วารสารยุติธรรม ฉบับที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2554

1

สำนักราชเลขาธิการ

(ศูนย์สารสนเทศ

สำนักราชเลขาธิการ)

-หนังสือพระราชกรณียกิจระหว่างเดือน มกราคม-ธันวาคม 2549

1

สำนักงานศาล

ปกครอง

(สำนักวิจัยและ

วิชาการ

-หนังสือสิทธิของคู่กรณีในกระบวนการพิจารณาทางปกครองตามพระราชบัญญัติ

วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539

2

สำนักงานเศรษฐกิจ

การคลัง

-หนังสือที่ระลึกวันสถาปนาครอบรอบ 50 ปี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

3

อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม

-วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (ก.ค.-ธ.ค.53)

-หนังสือบทเรียนและประสบการณ์จากวิกฤติน้ำท่วมและการจัดการ

ศูนย์พักพิง

1

1