ผู้ให้การสนับสนุนสำนักหอสมุดประจำเดือน ธันวาคม 2558

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
คุณกนกรัตน์ พร้อมมูล
-สิ่งพิมพ์
13
อาจารย์กิตติศักดิ์
ไตรพิพัฒพรชัย
-Wavelength Division Multiplexing
-Rapid Prototype & Manufacturing Fundamentals of StereolLithography
-Quantity Surveying Practice
-Processes and Materials of Manufacture
1
1
1
1
รองศาสตราจารย์
ดร.เก็จวลี พฤกษาทร
-พลังงานจากชีวมวลและวัสดุเหลือใช้
1
ผู่ช่วยศาสตราจารย์
จรุงยศ อรัณยะนาค
-หลักการออกแบบด้านนิเทศศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1
รองศาสตราจารย์
ดร.ธัญวัฒน์ โพธิศิริ
-การออกแบบโครงสร้างเพื่อความปลอดภัยด้านอัคคีภัย
1
อาจารย์นพปฎล
ธาระวานิช
-ที่ระลึก 5 รอบ 60 ปี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปรียา อนุพงศ์องอาจ
-วิชา PHY 223 ฟิสิกส์ 2
-วิชา PHY 223,133 ฟิสิก 2 และ ฟิสิกส์ทั่วไป 2
1
1
ดร.รุจิเรขา
วิทยาวุฒิกุล
-คู่มือปฏิบัติงานและเทคนิคการให้บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าทางวิชาการ
-คู่มือปฏิบัติงานบริการสำเนาเอกสารระหว่างห้องสมุด
1
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วันชัย ประเสริฐศรี
-การศึกษาอัตราส่วนมาตรฐานทางการเงินและระดับภาระผูกผันการดำเนินงาน
ของธุรกิจใน 40 กลุ่มอุตสาหกรรม
1
อาจารย์อรรจน์
สีหะอำไพ ผู้อำนวยการ
การศึกษาต่อเนื่อง
-คำวัด
1
Ms Michiko
Yoshida
-The Asian API Public Intellectuls Newsletter Issue No.29
1
กรมประชาสัมพันธ์
-จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน ฉบับประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2558
100
กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธ์พืช
-จุลสารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปีที่ 11 ฉบับที่ 4
(กรกฎาคม-กันยายน 2558)
2
กรมสรรพกร
-ที่ระลึกเนื่องในโอกาศวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพกร ครบรอบปีที่ 100
ในวันที่ 2 กันยายน 2558
1
คณบดีคณะ
วิศวกรรศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
-การวิเคราะห์โครงสร้าง 1 (Structural Analysis I)
1
บรรณาธิการวารสาร
คุรุศาสตร์อุตสาหกรรม
-วารสารคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2557)
2
บรรณาธิการจดหมายข่าว
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
-จดหมายข่าวสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ปีที่ 9 ฉบับที่ 1
(ตุลาคม-ธันวาคม 2558
5
บรรณาธิการวารสาร
รูสมิแล
-วารสารรูสมิแล ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิจัยราชภัฏเชียงใหม่
-วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2557-
มีนาคม 2558
2
สตรีและเยาวชนศึกษา -วารสารสตรีและเยาวชนศึกษา ปีที่ 6 (2557)
1
มหาวิทยาลัยบรูพา
-วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (2557)
1
สำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
-จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 8 (สิงหาคม 2558)
-จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 9 (กันยายน 2559)
2
2
สำนักงานปลัด
กระทรวงยุติธรรม
-จดหมายข่าวโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
พัชรกิติยาภา ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม-พฤศจิกายน 2558)
1
สำนักงานศิลป
วัฒนธรรมร่วมสมัย
-นิตยสารอาร์ตสแควร์ ฉบับที่ 24
1
บริษัท สำนักพิมพ์ฺ
เลี่ยงเชียงเพียรเพื่อ
ยุทธศาสตร์ จำกัด
-คำวัด
1
ประธานกรรมการ
อำนวยการมูลนิธิ
พัฒนาพลังแผ่นดิน
-ประชาธิปไตยหลงทาง
1
ผู้อำนวยการร่วม
โครงการ ECO-BEST,GIZ
-คุณค่าของระบบนิเวศและนิเวศบริการ สำหรับภาคธุรกิจ
2
ผู้อำนวยการ
สถาบันพิพิธภัณฑ์
การเรียนรู้แห่งชาติ
-พิ(ศ) พิธภัณฑ์ Museum Refocused
1
ผ้แทนพิเศษอาวุโส
สำนักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตรย์
-สตรอว์เบอร์รีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
5
เลขาธิการมูลนิธิสถาบัน
วิจัยและพัฒนาผู้สูง
อายุ
-รายงานสถานณ์การผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2557
1
เลขาธิการสถาบัน
พระปกเกล้า
-Smart City มิติใหม่ของการจัดการยุคไอที
-รีเชตการศึกษาท้องถิ่น เพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคม
-ตอบโจทย์สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 2 Road Map การจัดการขยะ
-บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า
-เยาวชนอาสาต้นกล้าท้องถิ่น ปี 4
-ปกิณกะท้องถิ่นไทย : เพิ่มรายได้ท้องถิ่นง่ายๆ แค่พลิกฝ่ามือ
-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร์ไทย : ความเป็นมาและสาระสำคัญ
1
1
1
1
1
1
1
เลขาธิการสมาคม
นักข่าววิทยุและ
โทรทัศน์ไทย
-รายงานประจำปี 2558 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
1
สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน
-รายงานประจำปี พ.ศ. 2557 สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
กิจการพลังงาน
1
สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
-เอกสารภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สาม และแนวโน้มปี 2558-2559
(ภาษาไทย) 16 พฤสจิกายน 2558
1
สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
-หนังสือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาสที่ 3/2558 Nov.16,2015
1
สำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
-สิทธิมนุษยชนด้านกฏหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม (2 ชุด)
-10 เรื่องเด่นสิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
20
4
สำนักงานปลัด
กระทรวงแรงงาน
-รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาวิจัยฐานข้อมูลกลางด้านตลาดแรงงาน
ในภูมิภาคอาเซียน (พร้อม CD-ROM)
1
สำนักงานศิลป
วัฒนธรรมร่วมสมัย
-สูจิบัตรนิทรรศการโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์งานศิลปร่วมสมัย
ครั้งที่ 6 ประจำปี 2558
1
สมาคมแป้งมัน
สำปะหลัง
-สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย
1
Ambassador of
Colombia
-Colombia and Thailand : Geographical Farness, Thematic Nearness
1