ผู้ให้การสนับสนุนสำนักหอสมุดประจำเดือนธันวาคม 2557

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
หม่อนราชวงศ์จักรรถ
จิตรพงศ์
-ครูมนตรี ตราโมท กับการไหว้ครูดนตรีไทย
-ดุริยสาส์น ของนายมนตรี ตราโมท
-ชีวิตวาที มนตรีรฦก
-ลิลิตอิหร่านราชธรรม
-วันครูมนตรี ตราโมท ประจำปี 2556
-วันครูมนตรี ตราโมท ประจำปี 2557
-เืิทิด ส.ธ.
-หนังสือที่ระลึกงานเปิดบ้านครูมนตรี ตราโมท (คีตกวี 5 แผ่นดิน)
รำลึกวาระ 100 ปี 8-9 เมษายน พ.ศ.2553
-หนังสือที่ระลึกงานเปิดบ้านครูมนตรี ตราโมท ครั้งที่2
30-31 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2544
-บันทุึกเพลงไทยผลงานครูมนตรี ตราโมท ชุด โหมโรงดนตรีไทย
-ระบำชุดโบราณคดี
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
นายแพทย์ศุภชัย
คุณารัตนพฤกษ์
-เมฆปริศนา ประวัติศาสตร์บอกเล่าเรื่องเหมืองแร่ในเมืองไทย 1
ดร.เสาวลักษม์
กิตติประภัสร์
-Nutrition Impact of Agriculture and Food Systems 1
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-การจัดการภาวะวิกฤตทางวิสัญญี
1
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-เรื่องเล่า ล.ลิง
1
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-เพื่อก้าวข้ามสะพานที่พาดข้าม
-จะเก็บเกี่ยวข้าวงามในทุ่งใหม่: ประวัติวรรณกรรมไทยร่วมสมัยในมุมมองร่วมสมัย
1
1
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
-กฎหมายเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
1
บรรณาธิการวารสารจีน
ศึกษา
-วารสารจีนศึกษา ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (ตุลาคม 2557)
2
บรรณาธิการวารสาร
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
-วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 33 ฉบับที่ 5
(กันยายน - ตุลาคม 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิจัย มข.
-วารสารวิจัย มข. ปีที่ 19 ฉบับที่ 5 (กันยายน - ตุลาคม 2557)
1
บรรณธิการวารสาร
การพัฒนาชุมชุน
และคุณภาพชีวิต
-วารสารการพัฒนาชุมชุนและคุณภาพชีวิต ปีที่ 2 ฉบับที่ 3
(กันยายน - ธันวาคม 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
รัสเซียศึกษา
-วารสารรัสเซียศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (2557)
-วารสารรัสเซียศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (2557)
2
2
ผู้อำนวยการสำนักบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
-การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
-เคมีพื้นฐาน
-การตรวจทางน้ำเหลืองวิทยาสำหรับวินิจฉัยโรคติดเชื้อ
และโรคไม่ติดเชื้อที่สำคัญทางคลินิก
-เคมีคลินิก 1
-เภสัชเวท 1
-เภสัชพฤกษศาสตร์
-กฎหมายธุรกิจ
-Simplified Engineering STATICS
-สัญญาณและระบบ
1
1
1

1
1
1
1
1
1
มูลนิธิกลุ่มศรัทธาธรรม -อริยธรรม 42
1
เลขาธิการสำนึกงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
-รายงานการศึกษาเรื่อง ผลกระทบของโครงการรับจำนำข้าว
ต่อคุณภาพชีวิตชาวนาไทย
1
สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
-สต็อกทุนของประเทศไทย ฉบับ พ.ศ. 2556
(Capital Stock of Thailand 2013 edition)
2