ผู้ให้การสนับสนุนสำนักหอสมุดประจำเดือนธันวาคม 2556

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
บรรณาธิการจดหมายข่าว
กรมหม่อนไหม
-จดหมายข่าวกรมหม่อนไหม ปีที่ 4 (มีนาคม - เมษายน 2556)
-จดหมายข่าวกรมหม่อนไหม ปีที่ 4 (พฤษภาคม - มิถุนายน 2556)
3
3
บรรณาธิการจดหมายข่าว
ของคณะโลจิสติกส์
-จดหมายข่าวของคณะโลจิสติกส์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2556)
2
บรรณาธิการ
จดหมายวิถีธัญบุรี
-จดหมายวิถีธัญบุรี ปีที่ 13 ฉบับที่ 105 (กันยายน 2556)
3
บรรณาธิการ
จุลสาร Dome@Tham
-จุลสาร Dome@Tham ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - กันยายน 2556)
2
บรรณาธิการจุลสาร
"ป.ป.ช.สารสู่โรงเรียน"
-จุลสาร"ป.ป.ช.สารสู่โรงเรียน" ปีที่ 6 ฉบับที่ 3
5
บรรณาธิการ
จุลสารมรกตอีสาน
-จุลสารมรกตอีกสาน ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 (เมษายน - มิถุนายน 2556)
1
บรรณาธิการ
จุลสารศุลกากร
-จุลสารศุลกากร ปีที่ 21 ฉบับที่ 11 (สิงหาคม 2556)
1
บรรณาธิการจุลสาร
สำนักศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 5 ฉบับที่ 52
2
บรรณาธิการ
จุลสาร HITAP
-จุลสาร HITAP ปีที่ 6 ฉบับที่ 19 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
กรมคุมประพฤติ
-วารสารกรมคุมประพฤติ ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
ญี่ปุ่นศึกษา
-วารสารญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 (เมษายน - กันยายน 2556)
1
บรรณาธิการ
วารสารตำรวจ
-วารสารตำรวจ ฉบับที่ 436 (กรกฎาคม - กันยายน 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
นิติสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-วารสารนิติสังคมศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2556)
1
บรรณาธิการ
EN Newsletter
-EN Newsletter Vol.5 No. 2 (Apr. - Jan. 2013)
3
รองศาสตร์จารย์
ดร.กาญจนา
-ที่ะระลึก วันหม่อมงามจิตต์ บรุฉัตร ครั้งที่ 29
1
รองศาสตร์จารย์
ดร.กาญจนา
-ที่ะระลึก วันหม่อมงามจิตต์ บรุฉัตร ครั้งที่ 29
1
รองศาสตร์จารย์
ดร.กาญจนา
-ที่ะระลึก วันหม่อมงามจิตต์ บรุฉัตร ครั้งที่ 29
1
รองศาสตร์จารย์
ดร.กาญจนา
-ที่ะระลึก วันหม่อมงามจิตต์ บรุฉัตร ครั้งที่ 29
1
รองศาสตร์จารย์
ดร.กาญจนา
-ที่ะระลึก วันหม่อมงามจิตต์ บรุฉัตร ครั้งที่ 29
1
รองศาสตร์จารย์
ดร.กาญจนา
-ที่ะระลึก วันหม่อมงามจิตต์ บรุฉัตร ครั้งที่ 29
1
รองศาสตร์จารย์
ดร.กาญจนา
-ที่ะระลึก วันหม่อมงามจิตต์ บรุฉัตร ครั้งที่ 29
1
รองศาสตร์จารย์
ดร.กาญจนา
-ที่ะระลึก วันหม่อมงามจิตต์ บรุฉัตร ครั้งที่ 29
1
รองศาสตร์จารย์
ดร.กาญจนา
-ที่ะระลึก วันหม่อมงามจิตต์ บรุฉัตร ครั้งที่ 29
1
รองศาสตร์จารย์
ดร.กาญจนา
-ที่ะระลึก วันหม่อมงามจิตต์ บรุฉัตร ครั้งที่ 29
1
รองศาสตร์จารย์
ดร.กาญจนา
-ที่ะระลึก วันหม่อมงามจิตต์ บรุฉัตร ครั้งที่ 29
1
รองศาสตร์จารย์
ดร.กาญจนา
-ที่ะระลึก วันหม่อมงามจิตต์ บรุฉัตร ครั้งที่ 29
1
รองศาสตร์จารย์
ดร.กาญจนา
-ที่ะระลึก วันหม่อมงามจิตต์ บรุฉัตร ครั้งที่ 29
1
รองศาสตร์จารย์
ดร.กาญจนา
-ที่ะระลึก วันหม่อมงามจิตต์ บรุฉัตร ครั้งที่ 29
1
รองศาสตร์จารย์
ดร.กาญจนา
-ที่ะระลึก วันหม่อมงามจิตต์ บรุฉัตร ครั้งที่ 29
1
รองศาสตร์จารย์
ดร.กาญจนา
-ที่ะระลึก วันหม่อมงามจิตต์ บรุฉัตร ครั้งที่ 29
1