ผู้ให้การสนับสนุนสำนักหอสมุดประจำเดือนธันวาคม 2555

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
ดร.จงดี นิละนนท์
คณะวิทยาศาสตร์

-สตรีหลุดพ้นขึ้นเหนือมหาพรหม

1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จินตนา เชิญศิริ
คณะเศรษฐศาสตร์

-รวมบทปาฐกถากีรตยาจารย์แห่งเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ เศรษฐธรรม
ธรรมะทางเศรษฐกิจแนวคิดแห่งเศรษฐศาสตร์
-รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2546
และแนวโน้ม ปี 2547
-รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี 2549และ
แนวโน้มปี 2550
-เข็มทิศชีวิต 3 ตอนกฏแห่งความสุข
-Microfinance และการเงินชุมชน
-ยุโรบ : ทศวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง
-เศรษฐกิจทางเลือกว่าด้วยรัฐสวัสดิการ
-การแสดงปาฐกถาพิเศษป๋วย อึ้งภากรณ์
-สัมมนาทางวิชาการประจำปี 2550 Symposium No.30
-เศรษฐศาสตร์การเมืองและสถาบันสำนักท่าพระจันทร์
-ล.ว.สุดท้าย
-บันทึกการทูตจีน 10 เรื่อง
-ปฏิวัติยุคสมัยด้วยฟางเส้นเดียว
-ขุนทองเจ้าจะกลับมาเมื่อฟ้าสาง
-รวมยุโรบ
-จักรวรรดิการค้ายุโรบ
-วิพากโลกเศรษฐศาสตร์
-Crisis วิกฤตเศรษฐศาสตร์จึงต้องเป็นเศรษฐศาสตร์การเมือง
-เศรษฐศาสตร์จึงต้องเป็นเศรษฐศาสตร์การเมือง
-จับกระแส NTMs โลก
-มองเศรษฐกิจมุมเศรษฐศาสตร์
-ปาฐกถา 60 ปีเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์
-วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 4 ธันวาคม 2551
-วารสารสตรีและเยาวชนศึกษา ประจำปี 2554 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-The World Economy Trade and Finance
-Macroeconomic Theory and Policy
-Persian Poems
-Economics in a Business Context
-วารสายุโรบศึกษาปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2545
-ยุโรบศึกษา ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2550
-แต่พ่อที่รักลูก
-สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ
-กรุงเทพฯเมื่อวานนี้
-ทางเลือกของสวัสดิการสังคมสำหรับคนไทย
-รวมบทปาฐกถากีรยตยาจารย์แห่งเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์เศรษฐธรรม
-หลักประกันชีวิต
-มังกรกำสรวล 2 วิกฤติเศรษฐกิจฟองสบู่ของเอเซีย
-มังกรกำสรวล 1 วิกฤตเศรษฐกิจฟองสบู่ของเอเซีย
-เศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ : ทฤษฎีและนโยบาย
-รู้เท่าทัน NTM การเฝ้ามอง และข้อเสนอเพื่อส่งเสริมการส่งออกสินค้าและ
บริการของไทย
-เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ว่าด้วยเมืองและภูมิภาค
-เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
-บทเรียนจากวิฤตเศรษฐกิจซับไพรม์
-U.S. Crisis วิกฤตเศรษฐศาสตร์
-วิพากษ์โลกเศรษฐศาสตร์
-ยุทธศาสตร์ธูรกิจ SMEs แนวความคิดและประสบการณ์

1

1

1

1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

อาจารย์ชาญชัย
จิวจินดา

-ซีดี ความรักถาม-ธรรมะตอบ

1

นายแพทย์ชูชัย
ศุภวงศ์

-คู่มือ รพ.สต. : วิธีพัฒนางาน รพ.สต.ด้วยเรื่องเล่า
-คู่มือชุดความรู้พื้นฐานด้านการเฝ้าระวัง สอบสวนป้องกัน ควบคุมโรค
สำหรับ รพ.สต.

1
1

ดร.นิ่มนวล
วิเศษสรรพ์
คณะบัญชี

-ใบรับของคลังสินค้า
-โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปี 2547-2548
-รายงานประจำปี 2554 สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขาย
สินค้าเกษตรล่วงหน้า
-รายงานประจำปี 2549 สำนักงานคณะกรรมการกำกับซื้อขาย
สินค้าเกษตรล่วงหน้า
-ซีดีรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2552

3
1
1

1

1

คุณประสาน
พุทธกุลสมศิริ

-รวมวีดีทัศน์พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช ชุดที่ 2

2

รองศาสตราจารย์
ดร.พงศ์ศักดิ์
รัตนชัยกุลโสภณ

-ซีดี ตำราวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลเบื้องต้น
-ซีดี ตำราวิชายืนแมนะพูเลชัน

1
1

อาจารย์มงคล
เทียนประเทืองชัย
คณะนิติศาสตร์

-ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปและหลักกฎหมายเอกชน

1

คุณวิรไท
สันติประภพ

-หุ้นปันผล : ขุมทรัพย์ของการลงทุน
-ทำอย่างไรให้กองทุนบำเหน็ญบำนาญข้าราชการและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ตอบโจทย์การออมระยะยาวของคนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ?

1
1

รองศาสตราจารย์
ดร.วีรวรรณ
เล็กสกุลไชย

-ตำราพยาธิวิทยา : การตรวจสารเคมีในเลือดและสิ่งส่งตรวจ

1

คุณสวรินทร์
เบ็ยเด็มอะหลี

-พลวัตสิทธิชุมชนประมงพื้นบ้านคลองนาทับ

2

ดร.สุพจน์ บุญสิทธิ์
คณะทัศนมาตรศาสตร์

-การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
-พุทธมนต์
-วิทยาลัยแห่งชาติเพื่อพัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย
-ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย
-การจัดการชั้นเรียนแบบสร้างสรรค์
-รายงานผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการอุดมศึกษา

7
1
1
1
1
1

กรมศิลปากร

-หนังสือ 100 ปีแห่งการสถาปนากรมศิลปากร

1

กรมอุทยาน
แห่งชาติ

-ข้อมูลสถิติอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช ประจำปี พ.ศ. 2554

1

คณบดีคณะ
รัฐศาสตรและ
รัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

-20 Year of Greater Mekong Subregion (GMS) :
The Changes to Changes

1

คณบดีวิทยาลัย
การปกครองท้องถิ่น
มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

-Local Governments in a Global Context

1

นายกสมาคม
ชาวปัตตานี

-พระบารมีปกเกล้าฯชาวปัตตานี

1

ผู้จัดการโครงการ
เครือข่ายผู้ติดเชื้อ
เอชไอวี/เอดส์
ประเทศไทย

-ซีวิตเรา เราเขียนเอง

1

ผู้ว่าการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย

-ซีดีโครงการสำรวจมุมมองของชาวไทยต่อการท่องเที่ยวเพื่อจัดการ
แบ่งกลุ่มฐานลูกค้า (Customer Segment)
-ซีดีโครงการสำรวจการรับรู้ของนักท่องเที่ยวเพื่อการวางแผนเชิงรุกในการ
แจะกลุ่มลูกค้าใหม่ (สำหรับตลาดยุโรป)
-ซีดีโครงการศึกษาสถานการณ์และโอกาศการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว
กลุ่มนิเวศและผจญภัย (Eco & Adventure Tourism)

1

1

1

ผู้อำนวยการสำนัก
งานพัฒนาสังคม

-ซีดี ทอล์คโชว์ ชุดของขวัญแสนล้าน
-ซีดี ทอล์คโชว์ ชุดฮาครบเครื่องเรื่องคุณธรรม
-ซีดี ทอล์คโชว์ ชุดหัวร่อต่ออายุสุขเป็นก็เป็นสุข
-ซีดี ทอล์คโชว์ ชุด คนสำราญงานสำเร็จ
-ซีดีทอลืโชว์ ชุดกตัญญูพ่อแม่

1
1
1
1
1

สำนักบรรณสาร
สนเทศ
มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช

-หนังสือและซีดีรอมเรื่องภูมินามอำเภอบางบัวทอง
-หนังสือและซีดีรอมเรื่องท้องถิ่นบางบัวทอง
-หนังสือและซีดีรอมเรื่องเครื่องปั้นดินเผานนทบุรี ฉบับปรับปรุง
แก้ไขครั้งที่ 1
-หนังสือและซีดีรอมเรื่องวัดในอำเภอปากเกร็ด ฉบับปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 1
-หนังสือและซีดีรอมเรื่องท้องถิ่นปากเกร็ด ฉบับปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 1
-หนังสือและซีดีรอมเรื่องอำเภอปากเกร็ด ฉบับปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 1

1
1
1

1
1
1

ผู้อำนวยการ
สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

-ซีดี ประเพณีล้านนา

2

เลขาธิการสำนักงาน
ศาลรัฐะรรมนูญ

-สรุปคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับภาษาอังกฤษ) ปี ค.ศ.2003-2010
-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับรัฐธรรมนูญ

8
1

มูลนิธิกลุ่ม
ศรัทธาธรรม

-อริยธรรม 38

1

มูลนิธิสถาบัน
อนาคตประเทศไทย

-หนังสืออนาคตไทย...เราเลือกได้

2

เลขาธิการ
สถาบันพระปกเกล้า

-การสังเคราะห์บทเรียนเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน

1

เลขาธิการ
สำนักงานผู้ตรวจ
การแผ่นดิน

-รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่อง การบริหารจัดการน้ำท่วมและอุทกภัยของประเทศไทย

1

สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

-ซีดีรายงานประจำปี 2554 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

2

สำนักงาน
ประกันสังคม

-ซีดีชีวิตท่านกับประกันสังคม

2

สำนักงาน ป.ป.ช

-รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช
ประจำปี พ.ศ.2553

1

อธิการบดี
มหาวิทยาลัย
มหิดล

-รายงานประจำปี 2554 มหาวิทยาลัยมหิดล

1