ผู้ให้การสนับสนุนสำนักหอสมุดประจำเดือน สิงหาคม 2558

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
คุณกันต์ อนันต์ธนวัฒน์
-A Christmas Carol
-The University Murders
-The Secret Garden
-The Prisoner of Zenda
-The Mystery of Allegra
-The Canterville Ghost
1
1
1
1
1
1
ดร.เกียรติศักดิ์
ใหม่เจริญกุล
วิทยาลัยเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร
-หนังสือและสื่อโสตทัศน์ 8
ศาสตราจารย์
นายแพทย์คม
สุคนธสรรพ์
-โรคผนังลูกตาชั้นกลางอักเสบในเวชปฏฺบัติ 1
คุณคริษฐ์ ลิ้มตระกูล
-นวัตกรรมอินเทอร์เน็ตมีในการสื่อสารทางการเมืองไทย : ศึกษากรณี
การคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในปี พ.ศ.2556
1
รองศาสตราจารย์
ดร.จามะรี เชียงทอง
-ชนบทไทย จากอดีตสู่อนาคต 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปาริสุทธิ์ เลิศคชาธาร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
-พระราชพงศาวดาร 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.พรนภา หอมสินธ์
-แนวคิดและทฤษฎีสู่การปฏิบัติ : การป้องกันการสูบบุรี่และดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮลล์ในวัยรุ่น
3
อาจารย์เพ็ญนภา
พรมทะเล
คณะวิทยาศาสตร์
-Clinical Neuroanatomy 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เพียงจันทร์ โกษจนาท
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
บัณฑิตวิทยาลัย
-แผ่นบันทึกข้อมูล เอกสารประกอบการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิต
ศึกษา ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2558
2
ศาสตราจารย์
พญ.วิภา รีชัยพิชิตกุล
-แนวทางการบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา 2
อาจารย์ศนิวาร
วุฒฑกุล
คณะศิลปศาสตร์
-เทปคาสเซ็ทชุด อ่านอย่างไรให้เสนาะ 7
รองศาสตราจารย์
สมทรง สีตลายัน
รองคณบดีบัณฑิต
วิทยาคารพญาไท
-นานาสาระทางด้านรัฐประศาสตร์ 5
ศาสตราจารย์
ดร.สำเริง บุญเรืองรัตน์
-สำเริง : ภาคขยาย 1
พล.ต.สุภางค์
วงษ์ขันธ์
-เอกสาร หนังสือ ซีดีรอมเกี่ยวกับทางด้านดนตรี 605
รองศาสตราจารย์
นายแพทย์สุริธร
สุนทรพันธ์
-โรคที่พบบ่อยในศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ 1
รองศาสตราจารย์
ดร.อลิสา วานิชดี
- ซีดีภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวท้องถิ่น : สำหรับครูสอนภาษา 1
อาจารย์อานันท์
หาญพาณิชย์พันธ์
รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนาสังคม
-บันไดดนตรี ที่บ้านอุ่นรัก 5
กรมการจัดหางาน
-วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ปี 2557 1
กรมกิจการและ
สถาบันครอบครัว
-รายงานสถานการณ์สตรี ปี 2558
-การพัฒนาองค์กรเครือข่ายสตรีมุสลิม
-คู่มือการทำงานกับสตรีมุสลิม
-คู่มือการใช้สื่อเพื่อการสื่อสาร
2
1
1
1
กรมควบคุม
มลพิษ
-รายงานประจำปี 2557 กรมควบคุมมลพิษ 1
กรมควบคุมโรค
-วารสารสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปีที่ 27
ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2558)
4
กรมประมง
-60 ชนิดพรรณไม้น้ำประดับของไทย 2
กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน
-รายงานประจำปี 2557 การบริหารงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน
-สถิติสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2557
1
1
กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธืพืช
- พืชสมุนไพรในสวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาิติในประเทศไทย 2
กองบัญชาการ
กองทัพไทย
-วารสารกองทัพไทย (เสนาสนเทศ) ปีที่ 53 ฉบับที่ 3
(เมษายน-มิถุนายน 2558)
5
กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
-รายงานประจำปี 2557 กระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
-การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่องภาษา วรรณคดี และการสอน
ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ : การเรียนรู้และสร้างสรรค์
จากสังคมไทยสู่สังคมโลก ครั้งที่ 2
1
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม
-กลศาสตร์ 1
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
-รายงานประจำปี 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1
บริษัทธรรมนิติ
เพรส จำกัด
-กฎหมายแรงงาน 58 1
บริษัทโพสต์ พับลิชชิง
จำกัด (มหาชน)
-โลกตื่นเมื่อเอเชียเปลี่ยน 2
บรรณาธิการข่าวสาร
วิจัย มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
-ข่าวสารวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Re-form Research information)
ฉบับที่ 7 (กรกฎาคม 2558)
1
บรรณาธิการจุลสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย
-จุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับที่ 49 (เมษายน-
พฤษภาคม 2558)
2
บรรณาธิการจุลสาร
ราชมงคลสุวรรณภูมิ
- จุลสารราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (2558) 2
บรรณาธิการจุลสาร
อี.เทค
- จุลสารอี.เทค ฉบับที่ 76 (เมษายน-มิถุนายน 2558) 5
บรรณาธิการวารสาร
Thammasat International
Journal of Science
and Technology
-วารสาร Thammasat International Journal of Science
and Technology vol.20 No.1 (Jan.-Mar.2015)
-วารสาร Thammasat International Journal of Science
and Technology vol.20 No.2 (Apr.-Jun.2015)
1
1
บรรณาธิการวารสาร
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
รราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
-วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
พิกุลจัน
-วารสารพิกุลจัน ฉบับที่ 309 (เมษายน 2558) 1
บรรณาธิการวารสาร
มนุษยศาสตร์
-วารสารมนุษยศาสตร์ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
ราชนครินทร์
-วารสารราชนครินทร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 25 (มกรคม-มิถุนายน 2557)
-วารสารราชนครินทร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 26 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2557)
2
2
บรรณาธิการวารสาร
โรงพยาบาลพิจิตร
-วารสารโรงพยาพิจิตร ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2557-
มันาคม 2558
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการ มหาวิทยาลัย
เจ้าพระยา
-วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
เล่มที่ 6 (มกราคม-มิถุนายน 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
-วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-
กันยายน 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
สังคมศาสตร์
-วารสารสังคมศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558) 2
บรรณาธิการสาร
กยศ.
-สาร กยศ. ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2558) 2
ประธานกรรมการ
จัดพิมพ์หนังสือบันทึก
ธรรมศาสตร์ ประจำปี
2558
- บันทึกธรรมศาสตร์ ประจำปี 2558 พร้อม DVD 1
ประธานกรรมการ
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์
สินแห่งประเทศไทย
-ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาประชาธิปไตย
พัฒนาชาิติ
3
ผู้จัดการ FTC
(Thailand)
- ทำเนียบหลักสูตรนานาชาิติในประเทศไทยและอาเซียน International
Program in Thailand & ASEAN VOl.9
1
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ
-วารสาร RANGSIT JOURNAL OF ARTS AND SCIENCE (RJAS)
Vol.5 No.1 (Jan.-Jun.2015)
5
ผู้ว่าการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย
-ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคเหนือ
และภาคใต้
4
ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
พัฒนาที่อยู่อาศัย
- ข้อมูลโครงการที่อยู่อาศัยภาคเอกชนเปิดตัวใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ปี 2557 และ
1
ผู้อำนวยการร่วมโครงการ
ฟื้นฟูนิเวศในภูมิภาค
แม่น้ำโขง
-นิเวศ เศรษฐกิจ วัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง จากแก่งคุดคู้ถึงผาชัน
ในกระแสการเปลี่ยนแปลง
1
ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียน
ศึกษา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
-การประชุมระดมสมอง 4 ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียน
-การประชุมระดมสมอง 5 ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
-การประชุมระดมสมอง 6 ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
-TU-ASEAN Forum 8 ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
-TU-ASEAN Forum 9 โค้งสุดท้ายการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียนของไทย
-TU-ASEAN Week 2014 ปฏิรูปประเทศไทยในบริบทประชาคม
อาเซียน
-TU-ASEAN Week 2014 ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคม
อาเซียน
-TU-ASEAN Week 2014 ASEAN Beyond 2015
-TU-ASEAN Week 2014 โค้งสุดท้ายการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียนของไทย
-รายงานประจำปี 2557 ของศูนย์อาเซียนศึกษา
-ยุทธศาสตร์ไทยต่อประชาคมอาเซียน
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1
ผู้อำนวยการสถาบัน
วิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร
-วารสารวิชาการ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
(เมษายน-กันยายน 2558)
-วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 10
ฉบับที่ 1 (มกราคม -มิถุนายน 2558)
1

1
ผู้อำนวยการสถาบัน
วิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข
-สารเคมีป้องกันกำจัดแมลง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และวิธีทดสอบ 2
ผู้อำนวยการสถาบัน
วิจัยและพัฒนาอํญมณี
และเครื่องประดับ
แห่งชาติ
-รายงานประจำปี 2556 สถาบันวิจัยและพํมนาอัญมณีและเครื่องประดับ
แห่งชาติ
- GIT Magazine Issue 13
1

1
ผู้อำนวยการสำนักงาน
รับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)
-วัฒนธรรมคุณภาพ : สร้างคน สร้างชาติ 1
ผู้อำนวยการสำนักบริหาร
ธนาคารเพื่อการส่งออก
และนำเข้าแห่งประเทศไทย
-รายงานประจำปี 2557 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศ
(ฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)
2
ผู้อำนวยการสำนัก
พัฒนาความพร้อม
ทางการค้า
-รวมสุดยอด 10 แผนธุรกิจ DTN Business Plan Award 2015 2
ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
-รวมภาพพระบรมสาทิศลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม
ราชกุมารี
1
ผู้อำนวยการสำนัก
ยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล
-สถิติ 2557 กรุงเทพมหานคร
-Statistical Profile of BMA 2014
1
1
ผู้อำนวยการสำนัก
วิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต
-การประชุมวิชาการนานาชาิต THC2015 : Proceedings of
international conference on Tourism, Hospitality
and culinary Arts
2
ผู้อำนวยการ
สำนักอนามัย
-ผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2558 2
พรรคประชาธิปัตย์
- คำให้การพระสุเทพ ปภากดร กรณีการก่่อการร้ายในการชุมนุมของ
นปช. เมื่อปี 2553
2
มหาวิทยาลัยพะเยา
-รายงานผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ประจำปี พ.ศ. 2557
1
มูลนิธิศาสตราจารย์
ดร.อุกฤษ-ท่านผู้หญิง
มณฑินี มงคลนาวิน
-หลากหลายแนวคิด อุกฤษ มงคลนาวิน เล่ม 2 1
รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการสภามหาวิทยาลัย
-รายงานประจำปี 2557 สภามหาวิทยาลัยเทคโนดลยีสุรนารี 1
เลขานุการมูลนิธิ
ปลูกความดี
- ชีวิตเหนือลิขตฟ้า 2
เลขาธิการสมาคม
รัฐศาสตร์แห่ง
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
-รายงานการประชุม การประชุมวิชาการปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์
ครั้งที่ 1
1
เลขาธิการสภา
ปฏิรูปแห่งชาติ
-เทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และ
พุทธศักราช 2550 กับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปฏิรูป (ปี 58)
21
เลขาธิการสมาคม
รัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
-การประชุมวิชาการความมั่นคงศึกษาระดับนานาชาิต ครั้งที่ 2 1
สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม มหาวิทยาลัย
มหิดล
-มองผ่านเลนส์ เพศภาวะและความหลากหลาย : ข้อเสนอการพัฒนายุทธศาสตร์
เพื่อสุขภาวะผู้หญิง
1
สมาคมแม่บ้าน
ทหารบก
-สมาคมแม่บ้านทหารบก เราคือครอบครัวเดียวกัน
-แนวทางการดูแลบุตรที่มีความต้องการพิเศษ
1
1
สำนักงานคณะกรรมการ
ปฏิรูปกฎหมาย
-รายงานประจำปี 2557 คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 1
สำนักงานคระกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาิติ
-จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 5 (พฤษภาคม 2558) 2
สำนักงานประกัน
สังคม
-พลวัตการประกันสังคม : พันธสัญญาต่อการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ
ในระดับสากล
1
สำนักงานปลัด
กระทรวงยุติธรรม
-สารคดีเผยแพร่ความรู้กฎหมายสามัญประจำบ้าน (ฉบับซีดี) 1
สำนักงานปลัด
กระทรวงยุติธรรม
-การประเมินความพึงพอใจ ความคาดหวังและความเชื่อมั่น
ของผู้เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม พ.ศ.2558
1
สำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข
-รายงานประจำปี 2557 สถาบันพระบรมราชชนก 1
สำนักงานศาล
ยุติธรรม
-รายงานสถิติคดีศาลยุติธรรมทั่วราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. 2557 1
สำนักงานศาล
รัฐธรรมนูญ
-รายงานประจำปี 2556 ศาลรัฐธรรมนูญ
-รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐะรรมนูญ ประจำปี 2556 (เล่ม 1)
-สรุปย่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
1
1
1
สำนักนายกรัฐมนตรี
-83 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี
-รายงานประจำปี 2557 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
1
1/td>
สำนักพิมพ์บอลลูน
ในเครือบริษัท
สัปปายะ พับลิชชิ่ง
จำกัด
-รอให้จบมหา'ลัย ก็(เกือบ) สายเสียแล้ว 1
สำนักศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย
-มนต์เสน่ห์ไทย มรดก๙พลังสร้างสรรค์ 1
สำนักสารนิเทศและ
สื่อสารองค์กร สำนักงาน
บริหาร สภากาชาดไทย
-พลวัตและนวัตกรรมของสภากาชาดไทย
-สภากาชาดไทย ฉบับเฉลิมพรเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
1
1
หัวหน้าภาควิชา
การบริหารการศึกษา
-การประชุมสัมมนาการบริหารการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1 1
หัวหน้าฝ่ายบริหาร
งานกลยุทธ์
-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับคณะองคมนตรี 3
องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
-รายงานการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ประจำปี 2557
2
อธิการวิทยาลัย
การแพทย์แผนตะวันออก
- วีดีโอเทป สอนดนตรีสากล
- แมกกาซีนดนตรีต่างประเทศพร้อมซีดี
- VCD/DVD สอนดนตรีสากล
- โน้ตเพลง บทเพลงกีต้าร์คลาสสิค
- โน้ตเพลง บทเพลงกีต้าร์คลาสสิค
- คู่มือหัดลี๊ดกีตาร์ (Lead Guitar Tutor)
- ตามรอยเซียนกีตาร์
400
500
600
200
200
200
200
อธิบดีกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช
-รายงานประจำปี 2557 (Annual Report 2014) ของกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัวต์ป่า และพันธ์พืช
2
เอกอัครราชทูต
ณ กรุงนิวเดลี
-ถอดรหัสอินเดีย 2015 10
อาจารย์ธีระญา
-คำอธิบาย กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน บริษัท 1