ผู้ให้การสนับสนุนสำนักหอสมุดประจำเดือนสิงหาคม 2557

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
ดร.กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล -การบริหารทรัพยากรมนุษย์
1
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย
ตระกูลรังสี ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ
-พจนานุกรมภาษาโคราช
1
ดร.จิรเดช เสตะพันธุ -วารสารดนตรีรังสิต ฉบับที่ 17 (มกราคม-มิถุนายน 2556)
1
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์
-คำอธิบายประมวลผลศัพธ์ธุรกิจที่ใช้ทั่วไปในภาษาอังกฤษ
1
ดร.พรชัย บุญบวรรัตนกุล -ขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์
2
ดร.พรรณประภา
อินทรวิทยนันท์
-การเมืองของความปราถนาดี
-วิชาการสัญจร
1
1
ดร.พรรณประภา
อินทรวิทยนันท์
-การเมืองของความปรารถนาดี
-วิชาการสัญจร
1
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ธเนศ พงศ์ธีรัตน์
คณะวิทยาศาสตร์
-เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 2 : การศึกษาคือนวัตกรรมนำพาประเทศชาติสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
1
ดร.รัชฎาพร บุญเรือง -หลักการตลาด
1
แพทย์หญิงวัฒนีย์ เย็นจิตร
คณะทัศนมาตรศาสตร์
-ตำราจักษุวิทยา
1
อาจารย์วิรัตน์ เมลืองนนท์
คณะเภสัชศาสตร์
-ภาษากับการเมือง/ความเป็นการเมือง
-โบราณคดี เครื่องถ้วยในสยาม
-การเมืองในกระบวนการกระจายอำนาจ
1
1
1
อาจารย์สุชีพ วงษ์ตาแสง
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
-Concept Art for Game
1
อาจารย์เอกก์
ภทรธนกุล
-อัจฉริยะ การตลาด
2
กรมการปกครอง -นิตยสาร MAG อำเภอยิ้ม ปีที่ 7 ฉบับที่ 7 (มิถุนายน 2557)
5
กรมคุมประพฤติ -รายงานประจำปี 2556 กรมคุมประพฤติ
1
กรมบังคับคดี -วารสารกรมบังคับคดี ปีที่ 18 ฉบับที่ 89 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2557)
1
กรมการผู้จัดการ
บริษัทยูโรเทค ฟาซาด
เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด
-การออกแบบผนังกระจกอาคาร (Curtain wall design)
1
กรมควบคุมโรค -The Survery report of Behavioral Risk Factors of Non-
communicable diseases and injuries in Thailand 2010
1
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ -สารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
1
คณบดีคณะบัญชี -รายงานการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูณ์
15
คณบดีคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ
-วารสาร Rangsit Journal of Information Technology (RJIT)
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2556)
2
คณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-รายงานประจำปี 2556 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1
คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ -วารสารวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต
ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2555)
-วารสารวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต
ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2556)
-วารสารวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต
ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2556)
1

1

1
โครงการเผยแพร่ข่าวสาร
และการศึกษาด้านประชากร
-การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม
-ประชากรไทย อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต
1
1
นายกสมาคมอุตสาหกรรม
ก่อสร้างไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์
-84 ปีทำเนียบเกียรติยศนายช่างแห่งกรุงสยาม
1
บรรณาธิการจดหมายข่าว
กองส่งเสริมการวิจัย
และบริการวิชาการ
-จดหมายข่าวกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคามปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มถุนายน 2557)
1
บรรณาธิการจดหมายข่าว
วิถีธัญบุรี
-จดหมายข่าววิถีธัญบุรี ปีที่ 14 ฉบับที่ 115 (กรกฎาคม 2557)
3
บรรณาธิการจดหมายข่าว
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
(องค์การมหาชน)
-จดหมายข่าวศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ปีที่ 16 ฉบับที่ 82
มกราคม-เมษายน 2557)
50
บรรณาธิการจุลสาร PBL
วลัยลักษณ์
-จุลสาร PBL วลัยลักษณ์
2
บรรณาธิการวารสาร
ดำรงวิชาการ
-วารสารดำรงวิชาการ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2555)
-วารสารดำรงวิชาการ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (150 ปีกรมพระยาดำรงฯ)
-วารสารดำรงวิชาการ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (150 ปีกรมพระยานริศฯ)
-วารสารดำรงวิชาการ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2556)
1
1
1
1
บรรณาธิการวารสาร
Thammasat Review
-วารสาร Thammasat Review ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2556)
-วารสาร Thammasat Review ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2557)
1
1
บรรณาธิการวารสาร
นานาชาติ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
-วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
บัณทิตวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนสยาม
-วารสารบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
(มกราคม-เมษายน 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
บัณฑิตศึกษา
-วารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 52 (มกราคม-มีนาคม 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
บริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์
และการสื่อสาร
-วารสารบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (เมษายน-
กันยายน 2556)
1
บรรณาธิการวารสารวิชาการ
็HRD Journal
-วารสารวิชาการ HRD Journal Vol.5 No.1 (June 2014)
1
บรรณาธิการวารสาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
-วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-วารสารวิจัยเพื่อชุมชน ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2557)
-มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม-มิถุนายน 2557)
-วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนดลยี ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม-
มิถุนายน 2557)
วารสารสาระคาม ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน-ธันวาคม 2556)
1
1

1
1
บรรณาธิการวารสาร
ราชมงคลพิษณุโลก
-วารสารราชมงคลพิษณุโลก ปีที่ 8 ฉบับที่ 25 กันยายน 2556-เมษายน 2557
พิเศษ
1
บรรณาธิการวารสาร
ราชมงคลล้านนา
-วารสารราชมงคลล้านนา ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (ตุลาคม 2556-มีนาคม 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิจัย มข.
-วารสารวิจัย มข.สาขามนุ๋ยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับธุรกิจและ
เศรษฐกิจ) ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2556)
-วารสารวิจัย มข. ปีที่ 4 ฉบับที่ 5 (พฤษภาคม 2557)
-วารสารวิจัย มข. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับธุรกิจและ
เศรษฐกิจ) ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2556)
1

1
1
บรรณาธิการวารสาร
วิจัยและพัมนา มจธ.
-วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการ มหาวิทยาลัย
เจ้าพระยา
-วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เล่มที่ 4
(มกราคม-มิถุนายน 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการ หอกฎหมาย
-วารสารวิชาการ หอกฎหมาย ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิศวกรรมศาสตร์ มศว.
-วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มศว ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
มทร.อีสาน
-วารสาร มทร.อีสาน ปีที่ 7 ฉบับที่ 1(มกราคม-มิถุนายน 2557)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
-วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปที่ 34 ฉบับที่ 2 เมษายน-
มิถุนายน 2557
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการมหาวิทยาลัย
อีสเทร์นเอเชีย ฉบับสังคม
ศาสตร์และมนุษยศาสตร์
-วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเตอร์เอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการ "รมยสาร"
-วารสารวิชาการ "รมยสาร" ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2556)
-วารสารวิชาการ "รมยสาร" ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (มกราคม-มิถุนายน 2557)
1
1
บรรณาธิการวารสาร
เศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์
-วารสารเศรษฐศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม 2557)
2
บรรณาธิการวารสาร
เศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์
การจัดการ
-วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ (๋JEMS) ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน 2557)
1
บรรณาธิการวารสารสมาคม
นักการศึกษามหาสารคาม
-วารสารสมาคมนัการศึกษามหาสารคาม ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (มกราคม-
ธันวาคม 2556)
1
บรรณาธิการวารสารสังคมมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต -วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีที่ 31 ฉบับที่ 2
1
บรรณาธิการวารสาร
สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยะรรมศาสตร์
ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (มกราคม-มิถุนายน 2557)
1
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี -ดีวีดีภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
4
ประธานกรรมการและ
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษา
เอเชีย
-หลักเจตนารมณ์แห่งกฎหมายอิสลาม : คู่มือศึกษาเบื้องต้น
1
ผู้จัดการส่วนประชาสัมพันธ์
องค์กร บริษัท ทีโอที
(มหาชน)
-รายงานประจำปี 2556 บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน)
2
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้
ตลาดทุน
-อีสานนิยม : ท้องถิ่นนิยมในสยามประเทศไทย
1
ผู้อำนวยการกอง
วิทยุการะจายเสียง
-ประมวลถ้อยแถลง ของ ฯพณฯ ดร.ถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ
-ประมวลคำให้สัมภาษณ์ของ ฯพณฯถนัด คอมัตร รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ
1

1
ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-รายงานประจำปี 2556 กองวิเทศสัมพันธ์
1
ผู้อำนวยการศูนย์
ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ด้านสบู่ดำ
-รายงานผลการวิจัยสบู่ดำปี พ.ศ. 2548-2549
1
ผู้อำนวยการศูนย์
ประชาสัมพันธ์และ
บริการท่องเที่ยว
-รถไฟไทยพจญภัยสุดขอบโลก เล่ม1
1
ผู้อำนวยการสถาบัน
ระหว่างประเทศเพื่อการค้า
และพัฒนา(องค์การมหาชน)
-รายงานประจำปี 2556 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
-การประชุมวิขาการนานาชาติ Mekong Forum 2013
2
2
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
-เวทีเรียนรู้เครือข่ายอำเภอ เพื่อดูแลผู้สูงอายุแบบนรูณาการ
1
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-วารสารวิจัยสังคม ปีที่ 36 ฉบับที่ 2/2556
-หนังสือพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตที่เหมาะสมของพระสงฆ์
-หนังสือโถชนการปฎิบัติเพื่อสุขภาพพระสงฆ์
1
1
1
ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม
กีฬา และการท่องเที่ยว
-วัฒธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน ฉบับ E-Book
-วัฒธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน ฉบับ Audio Book
2
1
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-5 ทศวรรษ รวมพลังสร้างสรรค์บริการเพื่อการเรียนรู้สู่สังคม
1
ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าชายเลน
-คู่มือสำรวจโครงสร้างป่าและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
ในป่าชายเลน(ฉบับปรับปรุงใหม่)
-คู่มือการเพาะชำกล้าไม้และปลูกป่าชายเลน(ฉบับปรับปรุง)
-ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนอ่าวพังงา
1

1
1
ผู้อำนวยการหอสมุดและ
คลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
-
1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
-จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ปีที่8 ฉบับที่7 (กรกฎาคม 2557)
2
มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม
-พัฒนาการรัฐประศาสน์ศาสตร์และบริหารรัฐกิจ : จากอดีตสู่ปัจจุบัน
และอนาคต
1
บรรณาธิการวารสาร
เกษมบัณฑิต
-วารสารเกษมบัณฑิต ปืที่15 ฉบับที่1 (มกราคม-มิถุนายน 2557)
-วารสารวิชาการวิศกรรมสารเกษมบัณฑิต ปีที่3 ฉบับทีี่2
(กรฎาคม-ธันวาคม 2556)
1
1
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม -จุลสารสำหรับนักศึกษาทั่วไป ปีที่6 ฉบับที่ 61 (มิถุนายน 2557)
2
บริษัท ยูไนเต็ดฟูดส์ จำกัด
(มหาชน)
-พุทธอนุสาสนีธรรมะ สังฆเจติยะ เอตทัคคะ
1
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ -วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปีที่20 ฉบับที่2 (เมษายน-มิถุนายน 2557)
1
ราชบัณฑิตยสถาน -วารสารราชบัณฑิตยสถาน ปีที่38 ฉบับที่3 (กรกฎาคม-กันยายน 2556)
1
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า -องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : "รับ"และ"รุก"อย่างไรกับประชาคมอาเซียน
-การกระจายอำนาจและประชาธิปไตยในประเทศไทย

1
1

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า -รายงานประจำปี 2555 สภาพัฒนาการเมือง
2
สถาบันบัญฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ -วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า ปีที่1 ฉบับที่1
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2557)
1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงกิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม
-รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี2556
1
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสารงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
-รายงานประจำปี 2556(1ตุลาคม 2555 - 30กันยายน 2556)
1
คุณรัตนา ศุภปีติพร -อีสานนิยม : ท้องถิ่นนิยมในสยามประเทศไทย
1
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ
-จดหมายข่างมุมมองสิทธิ์ ปีที่13 ฉบับที่6 (มิถุนายน 2557)
2
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ
-คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามหลักสิทธิมนุษยชน
และซีดีรอม
1
สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
-นิตยสาร สวีสดี Vol.43 No.7 (Jul.2014)
1
สำนักงานคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์ -วารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่24 ฉบับที่2 (กุมภาพันธ์ 2556-สิงหาคม 2556)
-ปีที่24 ฉบับที่3 (กันยายน 2556-ธันวาคม 2556)
1
1
สำนักงานโฆษกและประชาสัมพันธ์ -หนังสือพิมพ์ข่าวสภาทนายความ ปีที่2 ฉบับที่7 (กรกฎาคม 2557)
5
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ -วารสารตำรวจ ฉบับที่ 439 (เมษายน - มิถุนายน 2557)
1
สำนักงาน ป.ป.ช. -จุลสาร ป.ป.ช. สารสู่โรงเรียน ปีที่7ฉบับที่9(กรกฎาคม-กันยายน 2557)
1
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน -ทำเนียบผลงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการ ปีงบประมาณ 2556
1
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม -จดหมายข่าวโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าื
พัชรกิติยาภา ปีที่7 ฉบับที่3 (พฤษภาคม - มิถุนายน 2557)
1
สำนักงานศาสลยุติธรรม -วารสารยุติธรรม Advanced ปีที่7 ฉบับที่1 (มกราคม - มีนาคม 2557)
1
สำนักอุทยานการเรียนรู้ -รวมมิตรคิดเรื่องการเรียนรู้ ประสบการณ์ภาคปฏิบัติจากคนยุคอนาล็อก
ถึงชนรุ่นดิจิทัล
2
หัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล
วิทยาลัยวิษวกรรมศาสตร์
-การพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจการอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม
-คู่มือผู้สอนระบบจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม
-คู่มือผู้เรียนการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
-คู่มือการอนุรักษ์พลังงานการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ
-คู่มือการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานทดแทนในโรงงาน
และอาคารธรุกิจ
-คู่มือผู้สอนการอนุรักษ์พลังงานความร้อน
-คู่มือการอนุรักษ์พลังงานในอุปกรณ์ประเภทมอเตอร์ ปั๊มน้ำและพัดลม
-คู่มือการเดินเครื่องจักร การตรวจวัด และการบำรุงรักษา ระบบไอน้ำ
-โครงการพัฒนาหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานและพลังทดแทน
-คู่มือการอนุรักษ์พลังงานในอุปกรณ์กับดักไอน้ำ
-คู่มือผู้เรียนเทคนิคการประหยัดพลังงาน
-การประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและ
อาคารธุรกิจ
-หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์
-หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์โครงการ
พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์
-โครงการพัมนาหลักสูตรอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
3

3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3

3
3
3

3
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
-รายงานประจำปี 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหาสารคราม
-หนึ่งหลักสูตรหนึ่งศิลปวัฒนธรรม
2
เอกอัครราชทูต
ณ สิงคโปร์
-From Hurricane House to Royol Thai Embassy : Testimony of
the Relationship between Thailand and Singapore
2
อธิการวิทยาลัยบริหาร
รัฐกิจและรัฐศาสตร์
-Rangsit Journal of Science and Humanities vol.1 No.1
(January-June 2014)
-Rangsit Journal of Science and Humanities vol.1 No.2
(July-December 2014)
1

1