ผู้ให้การสนับสนุนสำนักหอสมุดประจำเดือนสิงหาคม 2556

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
อาจารย์ชไมพร พรมพุทธา -ซีดีการศึกษาผลของสารสกัดหญ้าดอกขาวที่มีต่อเนื้อเยื่อปอด
ในหนูที่ได้รับสารนิดคตินเรื้อรัง
1
ดร.ชาญเวทย์ อิงคเวทย์ -การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บด้วย ASP.NET
1
รองศาสตราจารย์
ดร.ปราณีต โอปณะโสภิต
-ระบบนำส่งยา
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์
-วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2556)
-วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2556)
1

1
ผศ.ดร.วิโรจน์
ตันติเวชอภิกุล
-ตำราอณูชีววิทยา เล่ม 1 : โปรตีน ยีน และ ดีเ็อ้นเอ
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุดจิต สนั่นไหว
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
-Vernadoc Vol. : Thailand
1
อาจารย์อรพินท์
ศรีสกุล
คณะการแพทย์
แผนตะวันออก
-ซีดีปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากสารเคมี
ในห้องปฏิบัติการของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี
1
หัวหน้าศูนย์วิจัยและ
พัฒนากฏหมาย
-รายงานโครงการเรียนรู้และสังเกตการณ์กระบวนการทางศาลในมุมมอง
สิทธิมนุษยชน (Court Watch) ประจำปี 2555-2556
1
อาจารย์อิชยาพร ช่วยชู
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและ
การบริการ
-พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497
-Balanced Scorecard รู้ลึกในการปฏิบัติ
-การจัดการผลิตและการดำเนินงาน
-สู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ คู่มือการวางแผนกลยุทธ์และการจัดทำ BSC
-การจัดการเชิงกลยุทธ์
-Complete Business STatistics
-Understanding Macroeconomics
1
1
1
1
1
1
1
คุณอิษฎ์ อะยะวงศ์ -มงคลชีวิต 38 ประการ
1
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ -รายงานผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน กลุ่มเกษตรกร
ประจำปี 2555
-รายงานผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน ชุมนุมสหกรณ์
ประจำปี 2555
-รายงานผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน สหกรณ์เครดิตยูเนียน
ประจำปี 2555
-รายงานผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน สหกรณ์ทุกประเภท
ประจำปี 2555
-รายงานผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน สหกรณ์การเกษตร
ประจำปี 2555
-รายงานผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน สหกรณ์ประมง
ประจำปี 2555
-รายงานผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์
ประจำปี 2555
-รายงานผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน สหกรณ์นิคม
ประจำปี 2555
-รายงานผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน สหกรณ์บริการ
ประจำปี 2555
-รายงานการประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงและเตือนภัยทางการเงิน
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลและอัตรส่วนสำคัญของสหกรณ์และกลุ่มเกษ๖รกรเฉลี่ ปี 2555
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
กรมทรัพยากรน้ำ -ซีดีรายงานวิจัยเรื่องการศึกษาเพื่อเพิ่มสมรรถนะและประสิทธิภาพ
การผลิตน้ำประปาเพื่ออุปโภคในชุมชนชนบท
-ซีดีคู่มือการเลือกใช้ระบบประปาภูเขา และคู่มือการเลือกใช้ระบบ
เพิ่มสมรรถนะระบบประปาหมู่บ้านผิวดินตามรูปแบบกรมทรัพยากรน้ำ
และระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำผิวดินสำเร็จรูปขนาดเล็ก
-ซีดีแบบมาตรฐานระบบประปาภูเขา
-ซีดีแบบมาตรฐานระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำผิวดินสำเร็จรูปขนาดเล็ก
และแบบมาตรฐานระบบเพิ่มสมรรถนะระบบประปาหมู่บ้านผิวดิน
-ซีดีข้อมูล GIS ระบบประปาภูเขา
1

1


1
1

1
กรมศุลกากร -รายงานประจำปีกรมศุลกากร 2555 พร้อมซีดี
1
คณบดีคณะตำรวจศาสตร์ -รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาทบทวนองค์ความรู้เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาระบบตำรวจ
1
เจ้ากรมแพทย์ทหารบก -คู่มือสนทนาภาษาแพทย์ สนทนาภาษาพยาบาล
(BY RENA D.WESTRA)สนทนา 3 ภาษา (โดยปราศจากความกลัว)
สนทนาแนวทางการท่องเที่ยวสำหรับบุคคลสายแทย์ของกองทัพบก
1
บรรณาธิการจดหมายข่าว
สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา OHEC
Newsletter
-จดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา OHEC Newsletter
ปีที่ 4 ฉบับ 174 (8 กรกฎาคม 2556)
-จดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา OHEC Newsletter
ปีที่ 4 ฉบับ 175 (15 กรกฎาคม 2556)
5

5
บรรณาธิการจุลสาร
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
-จุลสารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช ปีที่ 9 ฉบับที่ 3
(เมษายน-มิถุนายน 2556)
3
บรรณาธิการจุลสาร
PBL วลัยลักษณ์
-จุลสาร PBL วลัยลักษณ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน 2556)
2
บรรณาธิการจุลสาร
ศุลกากร
-จุลสารศุลกากร ปีที่ 21 ฉบับที่ 8 (พฤษภาคม 2556)
-จุลสารศุลกากร ปีที่ 21 ฉบับที่ 9 (มิถุนายน 2556)
1
1
บรรณาธิการจุลสาร
สำนักศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัย มหาสารคาม
-จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 5 ฉบับที่ 49
(มิถุนายน 2556)
2
บรรณาธิการจุลสาร
อีเทค
-จุลสารอีเทค ฉบับที่ 68(เมษายน-มิถุนายน 2556)
1
บรรณาธิการ Chiang Mai
University Journal
of Natural Science
-Change Mai University Journal of Natural Science Vol.12 No.2
(July-December 2013)
2
บรรณาธิการนิตยสาร
บางพระชล
-นิตยสารบางพระชล ปีที่ 9 ฉบับที่ 27 (เมษายน 2556)
1
บรรณาธิการนิตยสาร
ฺีBusiness+
-นิตยสาร Business + : Special Issue "Top Universities 2013"
1
บรรณาธิการนิตยสาร
MAG อำเภอยิ้ม
-นิตยสาร MAG อำเภอยิ้ม ปีที่ 6 ฉบับที่ 8 (กรกฎาคม 2556)
3
บรรณาธิการบัญชี
รายการเอกสารรับใหม่
ที่น่าสนใจ
-บัญชีรายการเอกสารรับใหม่ที่น่าสนใจ (พฤษภาคม-มิถุนายน 2556)
1
บรรณาธิการ
Policy Brief
-Policy Brief ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (มิถุนายน 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิจัยกาสะลองคำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
-วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2556)
2
บรรณาธิการวารสาร
การพัฒนาชุมชนและ
คุณภาพชีวิต
-วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
(มกราคม-เมษายน 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
เกาฒบัณฑิต
-วารสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
Clinic Center และเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน
-วารสาร Clinic Center แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ปีที่ 5 ฉบับที่ 3
(กรกฎาคม 2556)
8
บรรณาธิการวารสาร
บ้านเด็กอ่อนรังสิต
-วารสารบ้านเด็กอ่อนรังสิต ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
พิฆเนศร์สาร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
-วารสารพิฆเนศร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน 2555)
1
บรรณาธิการวารสาร
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
-วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 4
ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2556)
2
บรรณาธิการวารสาร
ทางวิชาการ ช่วงผญา
-วารสารทางวิชาการ "ช่วงผญา" ฉบับที่ 8 (2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
มศก. ฉบับภาษาไทย
-วารสาร มศก.ฉบับภาษาไทย ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
มฉก.วิชาการ
-วารสาร มฉก.วิชาการ ปีที่ 16 ฉบับที่ 32 (มกราคม-มิถุนายน 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
-วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
มหาวิทยาลัยนครพนม
-วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
มทร.อีสาน
-วารสาร มทร.อีสาน ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
ราชมงคลพิษณุโลก
-วารสารราชมงคลพิษณุโลก ปีที่ 7 ฉบับที่ 23 (มกราคม-เมษายน 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
รายไตรมาส
AFET NEWS LETTER)
-วารสารรายไตรมาส (AFET NEWS LETTER) ปีที่ 3 ฉบับที่ 10
(กรกฎาคม-กันยายน 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
ลุ่มน้ำโขง
-วารสารลุ่มน้ำโขง ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2555-มีนาคม 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิจัย มข.
-สารวิจัย มข. ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 (มิถุนายน 2556)
-วารสารวิจัย มข. ปีที่ 18 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2556)
2
1
บรรณาธิการวารสาร
วิจัย มข. สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
-วารสารวิจัย มข. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 3
(กรกฎาคม-กันยายน 2555)
2
บรรณาธิการวารสาร
วิจัยและพัฒนา มจธ.
-วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการนายเรืออากาศ
-วารสารวิชาการนายเรืออากาศ ปีที่ 7 ฉบับที่ 7 (ธันวาคม 2554)
-วารสารวิชาการนายเรืออากาศ ปีที่ 8 ฉบับที่ 8 (พฤศจิกายน 2555)
1
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการบัณฑิตวิทยาลัย
สวนดุสิต
-วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
(พฤษภาคม-สิงหาคม 2554)
-วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต ปีที่ 7 ฉบับที่ 3
(กันยายน-ธันวาคม 2554)
1

1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
-วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีที่ 33 ฉบับที่ 3
(กรกฎาคม-กันยายน 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการ ศิลปกรรมสาร
-วารสารวิชาการ ศิลปกรรมสาร ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 5
ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิชาการ สสอท.
-วารสารวิชาการ สสอท.ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2555)
-วารสารวิชาการ สสอท. ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (พฤษภาคม 2556)
-วารสารวิชาการ สสอท. ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 1
ฉบับที่ 1 (ธันวาคม 2555)
-APHEIT International Journal Vol.1 No.1 (december 2012)
1
1
1

1
บรรณาธิการวารสาร
วิทยาลัยดุสิตธานี
-วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิทยาลัยวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-วารสารวิทยาลัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 30
ฉบับที่ 1(มกราคม-มิถุนายน 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
-วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่ 21 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2556)
-วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่ 21 ฉบับที่ 3(กรกฎาคม-ธันวาคม 2556)
-วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่ 20 ฉบับที่ 5(ฉบับพิเศษ 2555)
1

1

1
บรรณาธิการวารสาร
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
-วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน 2556)
3
บรรณาธิการวารสาร
สลค.สาร
-วารสาร สลค.สาร ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-กรกฎาคม 2556)
3
บรรณาธิการวารสาร
สัมพันธ์องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปทุมธานี
-วารสารสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ปีที่ 4 ฉบับที่ 6
(พฤษภาคม 2556)
2
บรรณาธิการวารสาร
สารสตรีและเยาวชนศึกษา
-วารสารสตรีศึกษาและเยาวชนศึกษา ฉบับสตรีกับประชาธิปไตย
ปีที่ 4(2555)
1
บรรณาธิการวารสาร
สหวิทยาการวิจัย :
ฉบับบัณฑิตศึกษา
-วารสารสหวิทยาการวิจัย : ฉบับบัณฑิตศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
สักทอง
-วารสาร สักทอง ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
สลค.สาร
-วารสาร สลค.สาร ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 พิเศษ (สิงหาคม 2556)
3
บรรณาธิการวารสาร
หอสมุดแห่งชาติจังหวัด
สุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ
-วารสารหอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ ปีที่ 14
ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
-วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 35 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน 2556)
1
ผู้จัดการใหญ่ด้านการเงิน
วางแผนและด้านการบริหาร
บริษัทไทยยามาฮ่า
มอเตอร์ จำกัด
-กึ่งศตวรรษ วิถีแห่งยามาฮ่า
3
ผู้อำนวยการสำนัก
บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
-สิ่งทอเพื่อการออกแบบภายใน
-ศิลปวิจักษ์
-การพัฒนาตนเอง
-หลักการวิจารย์รายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
-หัวข้อเฉพาะทางนิเทศศาสตร์สื่อสิ่งพิมพ์
-วรรณกรรมร่วมสมัย
-ภาษาจีนหรรษา
-ภาษาไทยในองค์การ
-คู่มือปฏิบัติการเคมีคลินิก
-ดนตรีไทยวิจักษ์
-ดนตรีวิจักษ์
-ทฤษฎีดนตรีแจ๊สและการอิมโพรไวส์ 3
-การประพันธืดนตรีแจ๊ส
-กฎหมายและการบริหารธุรกิจ
-เอกเทศสัญญา 1
-หุ้นส่วน-บริษัท
-เศรษฐศาสตร์ตลาดการเงิน
-การตลาดในธุรกิจสายการบิน
-การจัดการทรัพยากรบุคคลด้านการบิน
-Airport Management
-Dictionary of Aviation Industry
-คู่มือปฏิบัติการเครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
-เคมีสิ่งแวดล้อม
-คู่มือปฏิบัติการเครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
-เคมีสิ่งแวดล้อม
-คู่มือปฏิบัติการเคมีสิ่งแวดล้อม
-เครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
-คู่มือปฏิบัติการ Biochemical Engineering I
-วิศวกรรมชีวเคมี
-คู่มือปฏิบัติการเตรียมน้ำและกำจัดของเสีย
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ผู้อำนวยการองค์การ
บริหารการพัฒนาพื้นที่
พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน)
-รายงานประจำปี 2555 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่งยั่งยืน (องค์การมหาชน)
1
เลขาธิการสภาการศึกษา -สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับการเสริมสร้าง
ความเสมอภาคทางการศึกษา
1
สำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ
-ระบบผ่าตัดผ่านการส่องกล้อง
1
สำนักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน
-ซีดีรายงานผลการสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานเพื่อพัฒนา
ฝีมือในภาคอุตสาหกรรม พ.ศ.2555 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน-30 มิถุนายน 2555
1
สำนักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม
-60 ปี พระบารมี
1
สำนักวรรณกรรมและ
ประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร
-หนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติฯ เรื่อง กรมพระราชวังบวรสถานมงคล
สมัยรัตนโกสินทร์
1
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ -กระบวนการทางกฎหมายของศาลรัฐธรรมนูญในรัฐสมัยใหม่ของโลก 1
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
-คริสเตียนกับการศึกษาไทย
2