ผู้ให้การสนับสนุนสำนักหอสมุดประจำเดือนสิงหาคม 2556 มีปัญหา

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน

ดร.กฤษณา ไกรสินธู
คณะบดีคณะการแพทย์
แผนตะวันออก

-The green book
-กลยุทธ์สร้างองค์สีเขียว
-Green Marketing พิมพ์เขียวการตลาดวิวัฒน์โลก

1
1
1

ดร.จงดี นิละนนท์
คณะวิทยาศาสตร์

-สี่หน้าที่สตรีไทย

4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบ็ญจรัก วายุภาพ

-กว่าจะฝ่าข้ามความตาย
-เรื่องสั้น..วันวาน
-ภูฏาน : แผ่นดินแห่งความสุขะลักษณะนิสัย

1
1
3

ดร.ภาคภูมิ ทิพคุณ

-จดหมายข่าว TFR Policy Bulletin ปีที่ 2 ฉบับที่ 9,12
-จดหมายข่าว TRF Policy Brief ปีที่ 2 ฉบับที่ 22-25
-วารสาร The TRF Forum ปีที่ 3 ฉบับที่ 2

4
8
2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ภาวิณี เอี่ยมสกุล

-การวางผังเมืองและการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง

2

ดร.ศักดิ์ดา
ศิริภัทรโสภณ

-การจัดการธุรรกิจระหว่างประเทศ

2

นายแพทย์ศุภชัย
คุณารัตนพฤกษ์
คณบดีบริหารกลุ่ม
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
สุขภาพ

-ส่งความสุข สู่คุณภาพการศึกษา

1

พลตำรวจตรี
สุพิศาล
ภักดีนฤนาถ

-เรามาเป้นตำรวจกันเถอะ

20

อาจารย์สุพัตรา
ราษฏร์ศิริ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

-หนังสือจำนวน 79 เล่ม

79

ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

-ปรีดี พนมยงค์ : รัฐบุรุษผู้อภิวัฒน์
-พลวัตประเทศไทย

1
1

คณบดีคณะการสื่อสาร
มวลชน มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

-สื่อสารสร้างสรรค์

1

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบล
ราชธานี

-ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติฟลาโวนอยด์

1

โครงการอินเตอร์เน็ต
เพื่อกฏหมายประชาชน
(iLAW)

-อาชญากรรมคอมพิวเตอร์

2

บรรณาธิการจดหมายข่าว
วิถีธัญบุรี วิทยาลัย
การปกครอง

-จดหมายข่าววิถีธัญบุรี วิทยาลัยการปกครอง ปีที่ 12 ฉบับที่ 96
(ธันวาคม 2555)

3

บรรณาธิการจุลสาร
Dome@Tham
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนยืรังสิต

-จุลสาร Dome@Tham มหาวิทบาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ฉบับที่ 5
(ตุลาคม-ธันวาคม 2555)

1

บรรณาธิการจุลสาร
ช่อดอกปีบ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย สงขลา

-จุลสารช่อดอกปีบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
ฉบับที่ 4 (เมษายน-กันยายน 2555)

1

บรรณาธิการจุลสาร
ราชมงคลธัญญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

-จุลสารราชมงคลธัญญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ฉบับ :อาศิรวาทราชสดุดี (2555)

1

บรรณาธิการจุลสาร
ราชมงคลสุวรรณภูมิ

-จุลสารราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีที่ 7 ฉบับที่ 5 (2555)
-จุลสารราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีที่ 7 ฉบับที่ 6 (2555)

2
2

บรรณาธิการจุลสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคงศรีวิชัย

-จุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับที่ 1
(ตุลาคม 2555)

2

บรรณาธิการวาร
การเมือง การบริหาร
และกฎหมาย
มหาวิทยาลัยบูรพา

-วารสารการเมือง การบริหารและกฎหมาย มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2555)

3

บรรณาธิการวารสาร
กำลังใจ

-วารสารกำลังใจ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2555)

1

บรรณาธิการวารสาร
จันทรเกษมสาร

-วารสารจันทรเกษมสาร ปีที่ 18 ฉบับที่ 34 (มกราคม-มิถุนายน 2555)

1

บรรณาธิการจุลสาร
PBL วลัยลักษณ์

-จุลสาร PBL วลัยลักษณ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (ธันวาคม 2555)

2

บรรณาธิการ
Chiang Mai University
International
Newsletter

-Chiang mai University International Newsletter
ฉบับที่ 3/2555

2

บรรณาธิการวารสาร
Chiang Mai University
journal of Natural
Science

-วารสาร Chiang Mai University Journal of Natural Science
(กรกฏาคม-ธันวาคม 2555)

1

บรรณาธิการวารสาร
ดำรงราชานุภาพ

-วารสารดำรงราชานุภาพ ปีที่ 12 ฉบับที่ 43 (เมษายน-มิถุนายน 2555)
-วารสารดำรงราชานุภาพ ปีที่ 12 ฉบับที่ 44 (กรกฎาคม-กันยายน 2555)

1
1

บรรณาธิการวารสาร
ทางวิชาการข่วงผญา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่

-วารสารทางวิชาการ ช่วงผญา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

1

บรรณาธิการวารสาร
วิชาการบัณฑิตวิทยาลัย
สวนดุสิต

-วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต ปีที่ 8 ฉบับที่ 1-3
(มกราคม-ธันวาคม 2555)

1

บรรณาธิการวารสาร
นเรศวรพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา

-วารสารนเรศวรพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีที่ 5 ฉบับที่ 3
(กันยายน-ธันวาคม 2555)

1

บรรณาธิการวารสารบัณฑิต
ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร

-วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีที่ 9 ฉบับที่ 44
(กันยายน-ตุลาคม 2555)

1

บรรณาธิการวารสาร
ผู้ตรวจการแผ่นดิน

-วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2555)

1

บรรณาธิการวารสาร
ภาคพายัพ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา

-วารสารภาคพายัพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา )บับที่ 11
(กรกฎาคม-กันยายน 2555)

2

บรรณาธิการวารสาร
มทร.อีสาน (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน)

-วารสาร มทร.อีสาน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน) ปีที่ 5
ฉบับ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2555)

1

บรรณาธิการวารสาร
มหาวิทยาลัยทักษิณ

-วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2555)

1

บรรณาธิการวารสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา

-วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2555)

1

บรรณาธิการวารสาร
ยุติธรรม

-วารสารยุติธรรม ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 (2555)

1

บรรณาธิการวารสาร
ราชบัณฑิตยสถาน

-วารสารราชบัณฑิตยสถาน ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2555)

1

บรรณาธิการวารสาร
วิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร

-วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปที่ 3 ฉบับที่ 2
(ตุลาคม 2555)

3

บรรณาธิการวารสาร
วิจัย มข.

-วารสารวิจัย มข. ปีที่ 17 ฉบับที่ 6 (พฤสจิกายน-ธันวาคม 2555)

1

บรรณาธิการวารสาร
วิชาการรัตนบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

-วารสารวิชาการรัตนบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ปีที่ 6 ฉบับที่ 2
(พฤษภาคม 2554-เมษายน 2555)

1

บรรณาธิการวารสาร
วิทยาศาสตร์บูรพา
มหาวิทยาลันบูรพา

-วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 17 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2555)

1

บรรณาธิการวารสาร
วิชาการ RMUTT
Global Business
and Economics
Review

-วารสารวิชาการ RMUTT Global Business and Economics Review
(พฤศจิกายน 2555)

1

บรรณาธิการวารสาร
วิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

-วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 2
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2555)

1

บรรณาธิการวารสาร
วิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

-วารสารวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่ 7 แบบที่ 2 (เมษายน-กันยายน 2555)

1

บรรณาธิการวารสาร
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

-วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1
(มกราคม-มิถุนายน 2555)

1

บรรณาธิการวารสาร
สถาบันขงจื่อ

-วารสารสถาบันขงจื่อ ฉบับที่ 11 (มีนาคม 2555)

1

บรรณาธิการวารสาร
สารรักษ์วัฒนธรรม

-วารสารสารรักษ์วัฒนธรรม ปีที่ 7 ฉบับที่ 10 (มกราคม-มิถุนายน 2555)

1

บรรณาธิการวารสาร
หนังไทย

-วารสารหนังไทย )บับที่ 17 (มกราคม 2556)

2

บรรณาธิการวารสาร
อักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

-วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปที่ 34 ฉบับที่ 2(2555)

1

บรรณาธิการสาร
วัฒนะรรมราชมงคล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

-สารวัฒนธรรมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปีที่ 7 ฉบับที่ 18 (สิงหาคม 2555)

4

บรรณาธิการวารสาร
สลค.สาร สำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี

-วารสาร สลค.สาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปีที่ 20 ฉบับที่4
(กันยายน-ธันวาคม 2555)

2

บรรณาธิการวารสาร
สหวิทยาการวิจัย
ฉบับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-วารสารสหวิทยาการวิจัย : ฉบับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2555)

1

บรรณาธิการสารวิจัย
มข.

-สารวิจัย มข. ปีที่ 2 ฉบับที่ 11 (พฤศจิกายน 2555)
-สารวิจัย มข. ปีที่ 2 ฉบับที่ 12 (ธันวาคม 2555)

2
2

บรรณาธิการวารสาร
มหาวิทยาลัยธนบุรี

-วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 13
(มกราคม-มิถุนายน 2556)

1

ประธานศูนย์ภารตะศึกษา
สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย
มหาวิทยาลัยมหิดล

-จดหมายข่าว India Caling Vol.III (2) 2012
-หนังสือ ภารตะศึกษาฟอรั่ม ครั้งที่ 5
-หนังสือ Letters from India 1962-1965

1
1
1

ผู้ว่าการธนาคาร
แห่งประเทศไทย

-รายงานการกำกับดูแลสถาบันการเงิน 2554
-Supervision Report 2011

1
1

ผู้อำนวยการ
สถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ

-สถิติสิ่งทอไทย ประจำปี 2554/2555

1

ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช

-บัญชีรายการวัสดุการศึกษา

2

มูลนิธีศุนย์คุ้มครอง
สิทธิด้านเอดส์

-รายงานการศึกษาทบทวนกฎหมาย นโยบาย ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ในประเทศไทย

1

รองผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยสังคม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-วิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษาปัญหายาเสพติด

1

เลขาธิการมูลนิธีสถาบัน
วิจัยและพัฒนาผู้สูง
อายุไทย

-รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2554

1

สำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

-พระมหากษัติย์กับงานสิทธิมนุษยชน

1

สำนักนโยบายและ
แผนทรัพยากระรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

-คู่มือมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ประเภทธรณีสัณฐาน
และภูมิลักษณวรรณา

1

สำนักเลขาธิการ
คณะองค์มนตรี

-หนังสือภารกิจองคมนตรี พุทธศักราช 2554

1

อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา

-ซีดีการประชุมวิชาการและเสนอผลการวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ
ครั้งที่ 4 อุดมศึกษาอาเซียนในทศวรรษหน้า
-ซีดีการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาทางรัฐศาสตร์/
รัฐประศาสนศาสตร์

1

1