ผู้ให้การสนับสนุนสำนักหอสมุดประจำเดือนสิงหาคม 2554

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน

กระทรวงการต่างประเทศ

(สถาบันการต่างประเทศ

สราญรมย์)

-วารสาร SIFA Perspective 5

กรมควบคุมโรค (สำนักโรคเอดส์

วัณโรค และโรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์)

-จุลสารสำนักโรคเอดส์ วัณโรคฯ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2(2554)

-วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 (ก.พ.54-พ.ค.54)

1

1

กรมอุทยานแห่งชาติ

สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

-หนังสือข้อมูลสถิติอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช

ประจำปี 2553

1
พุทธสมาคมเป้าเก็งเต็ง

-หนังสือ

-CD

3

2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร์

(สำนักงานประชาสัมพันธ์และ

วิเทศสัมพันธ์)

-วารสาร RMUTR NEWSLETTER ปีที่ 5 ฉบับที่ 6 (มิถุนายน 2554) 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี

-หนังสือ รายงานประจำปี 2553 1

มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ

(ศูนยืสำนักพิมพ์ มศว.)

-วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ปีที่ 3

ฉบับพิเศษที่ 1 (มกราคม 2554)

1

วิทยาลัยประชากรศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-หนังสือสารพันความรู้ประชากรในรอบปี พ.ศ.2553 1
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ -วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2554) 1

สภาการหนังสือพิมพ์

แห่งชาติ

-หนังสือ 2

สมาคมสภาสังคม

สงเคราะห์แห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์

-หนังสือแรงกระตุ้นนำสู่การกระทำผิดของเด้กและเยาวชน 1

สถาบันวิจัยประชากรและ

สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

-หนังสือสมุดแผนที่สุขภาพ 1

สำนักงานคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

-จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 5 5

สำนักงานคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

-จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 6 5

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

(กองจดหมาย

สำนักงานกฎหมายและคดี)

-วารสารตำรวจ ฉบับที่ 427 (เมษายน-มิถุนายน 2554) 1

สำนักงานปลัด

กระทรวงแรงงาน

-หนังสื "ทำเนียบผลงานวิจัยและเอกสารทางวิชาการปีงบประมาณ 2553" 1

สำนักงานปลัด

กระทรวงมหาดไทย

-วารสารดำรงราชานุภาพ ปีที่ 11 ฉบับที่ 38 1

สำนักงานปลัด

กระทรวงแรงงาน

-วารสาร "สถานการณ์การเตือนภัยด้านแรงงานไตรมาส 1 ปี 2554

(มกราคม-มีนาคม 2554)

1

สำนักงานปลัดกระทรวง

แรงงาน

-วารสาร "สถานการณ์การเตือนภัยด้านแรงงานไตรมาส 1 ปี 2554 (มกราคม-มีนาคม 2554) 1

สำนักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

-หนังสือรายงานผลการพัฒนการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้

ปีงบประมาณ 2553

1
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา -สรุปผลการดำเนินงาน ปีที่ 2 (ม.ค.52-ธ.ค.52) 1

สำนักงานเลขาธิการ

สภาการศึกษา

-หนังสือ "นบพระภูมิบาล"

- หนังสือรายงานเรื่องยุทธศาสต์การผลิตและพัมนากำลังคนฯ

1

1

สำนักงานปลัดกระทรวง

ยุติธรรม

-จดหมายข่าวโครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระองค์เจ้า

พัชรกิติยาภา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2554)

1

สำนักงานปลัดกระทรวง

แรงงาน

-วารสารแรงงาน ปีที่ 9 (มิถุนายน 2554) 2
สำนักงานศาลปกครอง

-หนังสือสรุปคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด พ.ศ.2552

-หนังสือหลักกฎหมายจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

8

8

สำนักงานศาลยุติธรรม

-หนังสือรายงานสถิติคดีศาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2553

-วารสารศาลยุติธรรมที่มีระบบงานธุรการดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2553

-วารสารยุติธรรมปริทัศน์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 5 (มิถุนายน-กรกฎาคม 2553)

-วารสารศาลยุติธรรมปริทัศน์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 53-มกราคม 24)

-หนังสือรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551-2552

1

3

1

1

1

สำนักบรรณสารการพัฒนา -หนังสือ 2

สำนักศึกษาทั่วไป

มหาวิทยาลัยมหาสารคาร

-จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 3 ฉับที่ 26 (กรกฎาคม 2554) 2