ผู้ให้การสนับสนุนสำนักหอสมุดประจำเดือน เมษายน 2559

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
รองศาสตราจารย์
ดร. เสริม จันทร์ฉาย
-Development of Solar Radiation Maps of Vietnam form Long-term
Satellite Data for Renewable Energy Application
1
กระทรวงต่างประเทศ
-อาเซียน 2025 : มุ่งหน้าไปด้วยกัน
5
กรมบังคับคดี
-วารสารกรมบังคับคดี ปีที่ 19 ฉบับที่ 99 (พฤศจิกายน-ธันวาคม 2558)
1
กรมประชาสัมพันธ์
-จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน ปีที่ 2 ฉบับที่ 24 (15 เมษายน 2559)
-จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน ปีที่ 2 ฉบับที่ 23 (1 เมษายน 2559)
100
100
กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน
-รายงานประจำปี 2558 การบริหารงานสัวดิการและคุ้มครองแรงงาน
1
บรรณาธิการจดหมายข่าว
การประกันคุณภาพ
การศึกษา
-จดหมายข่าวการประกันคุณภาพการศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม- ธันวาคม 2558)
1
บรรณาธิการจดหมายข่าว
"วิถีธัญบุรี"
-จดหมายข่าว "วิถีธัญบุรี" ปีที่ 16 ฉบับที่ 133 (มกราคม 2559)
-จดหมายข่าว "วิถีธัญบุรี" ปีที่ 16 ฉบับที่ 134 (กุมภาพันธ์ 2559)
1
1
บรรณาธิการจดหมายข่าว
วช.
-จดหมายข่าว วช. ปีที่ 11 ฉบับที่ 63 (กุมภาพันธ์-มีนาคม 2559)
1
บรรณาธิการจุลสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย
-จุลสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ฉบับที่ 53 (ธันวาคม 2558-
มกราคม 2559)
1
บรรณาธิการวารสาร
บริหารการศึกษา มศว
-วารสารบริหารการศึกษา มศว ปีที่ 12 ฉบับที่ 23 (กรกฏาคม-ธันวาคม 2559)
1
บรรณาธิการวารสาร
Thammasat Review
-วารสาร Thammasat Review Vol.18 No1.1(January-June,2015)
1
บรรณาธิการวารสาร
เพศวิถีศึกษา
-วารสารเพศวิถีศึกษา ปีที่ 1 (2554)
-วารสารเพศวิถีศึกษา ปีที่ 2 (2555)
-วารสารเพศวิถีศึกษา ปีที่ 3 (2557)
1
1
1
บรรณาธิการวารสาร
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
-วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2559)
1
บรรณาธิการวารสาร
มหาวิทยาลัยนครพนม
-วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2559)
1
บรรณาธิการวารสาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร :
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
-วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 23
ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2556)
1
บรรณาธิการวารสาร
Research and
Knowledge
-วารสาร Research and Knowledge ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน-ธันวาคม 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิจัยและพัฒนา มจธ.
-วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 38 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2558)
1
บรรณาธิการวารสาร
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
-วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2559)
1
บรรณาธิการสิกขา
วารสารศึกษาศาสตร์
-สิกขา วารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ฉบับปฐมกฤษ์
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2557)
-สิกขา วารสารศึกษาศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (มกราคม-มิถุนายน 2558)
1
1
ผู้จัดการฝ่ายปรัชาสัมพันธ์
-ครบรอบ 46 ปีสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
5
ผู้อำนวยการสำนัก
บริการเทคโนโลยี
-วารสารดนตรีรังสิต ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559)
-การใช้ภาษาเพื่อสร้างจิตอาสา
-เภสัชอินทรีย์ 1 & 2
-ประสาทกายวิภาคศาสตร์และการทำงาน
-วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต
-การจัดการการดำเนินงาน
1
1
1
1
1
1
ผู้อำนวยการสำนัก
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็ก
ทรอนิกส์ (องกค์การมหาชน)
-ฉลาดรู้เน็ต 2 ตอน Trust on Internet (TOT)
2
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
สำนักพิมพ์เครือไพลิน
บุ๊คเน็ต
-สุภาพบุรุษยุติธรรม
1
ฯพณฯ รัฐมนตรี ประจำ
สำนักนายกรัฐมนตรี
-ธัมมะประดับใจ
1
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต
-วารสารวิจัย มสค สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 8 ฉบับที่ 3
(ก.ย.-ธ.ค. 58)
-วารสารวิจัย มสค สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2
(พ.ค.-ส.ค.59)
-วารสารวิจัย มสค สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 3
(ก.ย.-ธ.ค.58)
2

2

2

สถานเอกอัคราชทูต
ณ กรุงโคลัมโบ
-60 th Anniversary Diplomatic Relations between Thailand &
Sri Lanka
2
สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
-นิตยสาร SAWASDEE (March 2016)
1
สำนักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทคคมนาคม
-รายงานดัชนีชีวัดในกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทยประจำปี 2557-2558
2
สำนักงานปลัดกระทรวง
ยุิติธรรม
-วารสารยุติธรรม ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 (2559)
1
สำนักงานปลัด
กระทรวงยุติธรรม
-จดหมายข่าวโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (กุมภาพันธ์-
มีนาคม 2559)
1
สำนักงานปลัด
กระทรวงแรงงาน
-วารสารสถานการณ์และการเตือนภัยด้านแรงงาน (มกราคม-ธันวาคม
2558)
1
สำนักราชเลขาธิการ
-วารสารจดหมายข่าวสำนักราชเลขาธิการ ปีที่ 28 ฉบับที่ 3
(มิถุนายน-กันยายน 2557)
1
สำนักงานศาลปกครอง
-แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 5
1
สำนักงานศาลยุติธรรม
-หนังสือพิมพ์ของศาลยุติธรรม "COJ NEWS" ปีที่ 5 ฉบับที่ 8
(16-30 เมษายน 2559)
-หนังสือพิมพ์ของศาลยุติธรรม "COJ NEWS" ปีที่ 5 ฉบับที่ 7
(1-15 เมษายน 2559)
1

1
สำนักงานศิลป
วัฒนธรรมร่วมสมัย
-ดีวีดีสารคดีอง๕ืความรู้ OCAC Learning : แหล่งเรียนรู้ศิลปะไทย
ร่วมสมัยรอบตัว
1
หัวหน้าหอสมุด
ศิริราช
-เวชศาสตร์ร่วมสมัย 2558 Health Equity throgh innovation
and Collaboration
1