ผู้ให้การสนับสนุนสำนักหอสมุดประจำเดือนเมษายน 2558

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จรุงยศ อรัณยะนาค
-การออกแบบเว็บไซต์ 1
รองศาสตราจารย์
ดร.ปราณีต
โอปณะโสภิต
-ระบบนำส่งยาสู่เป้าหมาย 1
รองศาสตราจารย์
ดร.วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน
-อินทรล้มเจ้า
-ปฐมเหตุปราสาทเขาพระวิหารไทย-กัมพูชา
-น้ำในอุดมคติ
-คู่มือปฏิวัติของมวลมหาประชาชน
1
1
1
1
ศาสตราจารย์
ดร.สุชาติ โสมประยูร
-สารคดี เพื่อคุณภาพชีวิต 1
พระครูโสภณปริยัติสุธี
เจ้าคณะอำเภอภูกามยาว
ประธานมูลนิธิจันทร์
ตองไชยะวุฑฒิกุล
-พุทธธรรมกับการบริหาร 3
กรมการจัดหางาน -ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน ปี 2558 (พร้อมซีดี) 1
กรมส่งเสริมการเกษตร -2 ทศวรรษ การปลูกรักษาพัฒนางานอนุรักษ์พืชพรรณ โครงการอนุรักษ์พรรธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
1
กรมสอบสวนคดีพิเศษ -DSI Annual Report 2013 2
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี
-การศึกษาทวิภาษาและการศึกษาภาษาที่สอง 1
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา
-รายงานประจำปี 2556 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1
นายกสมาคมนิสิตเก่า
วิศวกรรมศาสตร์ มหา-
วิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-ดงตาลสัมพันธ์'57 1
บริษัทบ้านพรรณพฤกษา
จำกัด
-พุทธคารวตา
-เชื่อกรรม รู้กรรม แก้กรรม
1
4
ประธานคณะกรรมการ
ประกันภัยทางทะเล
และโลจิสติกส์
-การประกันภัยสินค้าระหว่างประเทศ International Cargo Insurance
ตามข้อกำหนดประกันภัยสินค้า Institute Cargo Clauses 1/1/09 เปรียบเทียบ
Institute Cargo Clauses 1/1/82
1
ปลัดสำนักนายก-
รัฐมนตรี
-ประมวลพระราโชวาทและพระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
1
ผู้จัดการแผนงาน
สร้างสุขมุสลิมไทย
-สำมะโนประชากรมุสลิม พ.ศ.2553 กรุงเทพมหานคร
-สำมะโนประชากรมุสลิม พ.ศ.2553 ภาคกลาง
-สำมะโนประชากรมุสลิม พ.ศ.2553 ภาตใต้ตอนบน
-สำมะโนประชากรมุสลิม พ.ศ.2553 ภาคใต้ตอนกลาง
-สำมะโนประชากรมุสลิม พ.ศ.2553 ภาคใต้ตอนล่าง
-สำมะโนประชากรมุสลิม พ.ศ.2553 ทั่วราชอาณาจักร
-สำมะโนประชากรมุสลิม พ.ศ.2553 ภาคเหนือ
-สำมะโนประชากรมุสลิม พ.ศ.2553 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-ฮาลาล ฮะรอม ทางการแพทย์
1
1
1
1
1
1
1
1
3
ผู้จัดการฝ่ายประชา-
สัมพันธ์ บริษัทบางกอก
เอ็นเตอร์เทนเม้นต์จำกัด
-ครบรอบ 45 ปี สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 5
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษา
การค้าระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย
-ข้าวไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข
-รายงานประจำปี 2556 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 1
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน)
-รายงานประจำปี พ.ศ.2557 (3 Years ETDA Enabling Digital Economy) 1
ผู้อำนวยการสำนักวิจัย
และพัฒนาการป่าไม้
-แนงทางการพัฒนาแหล่งเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า 1
ผู้อำนวยการสำนัก
หอสมุดมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
-พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1
ผู้อำนวยการอาวุโส
ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยสำนักงาน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
-เศรษฐกิจการค้า และการลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV ปี 2557 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ
-รายงานประจำปี 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1
เลขาธิการสถาบัน
พระปกเกล้า
-รายงานประจำปี 2556 สภาพัฒนาการเมือง 2
เลขาธิการสมาคม
รัฐศาสตร์แห่งมหา-
วิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-รายงานการประชุม การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ
ครั้งที่ 1
1
สถานเอกอัครราชฑูต
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประจำประเทศไทย
-ทิเบตที่เป็นจริง 10
สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์
-สูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 1
สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
-รายงานผลการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการ
เพื่อรองรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
1
สำนักงานศาล
รัฐธรรมนูญ
-กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยผลและความระงับแห่งหนี้ 1
สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยรังสิต
-ร่มโพธิ์ ร่มไทย การเมืองการปกครองไทย พ.ศ.2493-2554 1
หัวหน้าสำนักงาน
ก.ถ.สป.
-รายงานประจำปี 2556 ของก.ถ 1
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ทักษิณ
-รายงานประจำปี 2556 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 1
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
-1 ทศวรรษราชมงคลสุวรรณภูมิ 1
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระราชูปถัมภ์
-เอกสารประกอบการสอนรายวิชามนุษย์กับการดำเนินชีวิต 1