ผู้ให้การสนับสนุนสำนักหอสมุดประจำเดือนเมษายน 2557

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตวงรัตน์ คูหเจริญ
-เนื้อหาและภาษาในเพลงเกี่ยวกับน้ำท่วมประเทศไทย พ.ศ.2554
ภาพสะท้อนสังคมไทย
1
พลอากาศโท
ศุภกฤต อริยะปรีชา
สถาบันการบิน
-The Nation's Hangar
1
อาจารย์ณัฐพงษ์
หริรักษาพิทักษ์
คณะนิเทศศาสตร์
-The Mirror
-A Nanny's Secret
-Night of the inner
-God's Forgotten Town
-Furnace
1
1
1
1
1
อาจารย์
ลิลาวัณย์ หงษ์อนุรักษ์
-การใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ทพญ.ภาณุเพ็ญ สิทธิสมวงศ์
-ความผิดปกติบริเวณขมับ-ขากรรไกร (Temporomandibular
Disorders : TMD)
1
อาจารย์
สุวัฒน์ พิพิธวณิชธรรม
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
-วิศวกรรม เครื่องกล.
13
กรมควบคุมโรค -รายงานการยากรณ์โรคและภัยสุขภพ : แนวโน้มการบริโภคยาสูบ
ของประชากรไทย
4
กรมสุ่งเสริมวัฒนธรรม -ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2556
1
กรสนับสนุน
บริการสุขภาพ
-ทำเนีบย อสม.นครบาล : แผนที่โครงข่ายและกลไกล
ในเขตเมือง
5
ประธานมูลนิธิภูมิปัญญา
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม
และศิลปะเอเชีย
-หลักการอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมและการอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรม
พื้นถิ่นอีสานในแนวทางการมีส่วนร่วม
-รูปแบบผังชุมชนอีสานสายวัฒธรรมไท
-ผังเมืองในประเทศไทย : ผังชุมชนและการใช้ที่ดินสายอารยธรรมเขมร
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1
1

1
ผู้อำนวยการฝ่าย
กำกับบัญชีตลาดทุน
สำนักงานคณะกรรมการ
การกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
-รายงานสรุปกิจกรรมการตลาดคุณภาพงานสอบบัญชี
1
ผู้อำนาวยการ
สำนักงานการ
บุคคลกลาง
-ร้อยคนร้อยเรื่องราว 100ปี เอสซีจี
1
ผู้อำนวยการ
สถาบันปิโตรเลียม
แห่งประเทศไทย
-Thailand's Petroleum Exploration & Production FactBook 2007-2011
1
ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์
์มหาวิทยาลัย
สุโขทันธรรมาธิราช
-120 ปี บารมีพระปกเกล้า รวมผลงานการประกวด พระบรมสาทิสลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
1
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -สำเนาพระโอวาทและสูจิบัตรบัตรงานพิธีพระราชทานปริญาบัตร
ครั้งที่36 ประจำปีการศึกษา2555-2556
1
มหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครปฐม
-รายงานผลการปฏิบัติงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครปฐม พ.ศ. 2554-2556
1
รองคณบดี
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-พยาธิสรีรวิทยาและการวินิจฉัย Cardiorenal Syndrome
1
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการสำนักงาน
พัฒนานโยบายสุขภาพ
ระหว่างประเทศ (IHPP)
-บัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2554
-รายงานภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย พ.ศ.2552(20โรคร้าย)
-รายงานภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย พ.ศ.2552(14โรคร้าย)
-รายงานภาวะโรคระดับเขตและภูมิภาคของประเทศไทย พ.ศ. 2552
-ทำอย่างไรเด็กไทยถึงกินนมแม่ครบ 6 เดือน
-การแทรกแซงและบ่อนทำลายนดยบายสาธารณะฯ
-Two decades of tobacco-consumption control in Thailand
-BoD's Fact sheet
-NCD's Fact sheet
-NCD's Newsletter + Brochure
2
1
1
1
1
1
1
3
3
3
สำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
-รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2555
1
สำนักงานคณะกรรม
การการอุดมศึกษา
-Manual for the lnternal Quality for Higher Education lnstitutions
4
สำนักงานปลัด
กระทรวงยุติธรรม
-การประเมินผลความพึงพอใจผู้เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติของสำนักงานปลัด
กระทรวงยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2556
2
สำนักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ
-การศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพและแนวทางในการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
สำหรับประชาชนของสำนักงาน กศน.เพื่อสนับสนุนการสู่ประชาคมอาเซียน
ของประประเทศไทยในปี พ.ศ.2558
-การประเมินผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(สำนักงานกยศ.) ตามแนวพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย


22
สำนักนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
-รายงานการประชุม วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ
2556: น้ำมันกับความหลากหลายทางชีวภาพ
-รายงานแห่งชาติอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
ฉบับที่4 (ฉบับภาษาอังกฤษ)

1

1
สำนักงานคณะ
กรรมการวิจัยแห่งชาติ
-การพัฒนาโปรแกรมควบคุมปัจจุบันเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองโดยใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและกระบวนการมีส่วนร่วม

1
ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม -สรุปรายงานการวิจัยชุดโครงการวิจัย ชุดโครงการวิจัย ไทย-โลกมุสลิม
-สรปรายงานการวิจัย ชุดโครงการวิจัยความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศในตะวันออกกลาง
1

1
หัวหน้ากองอาวุโส
กองบริหารงานพิเศษ
3สำนักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์
-รายงานการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศาสนสถานอันเกี่ยวเนื่อง
กับสถาบันพระมหากษัตริย์ และส่งเสริมการเผยแผ่ศาสนา (ตุลาคม-ธันวาคม 2556)
1
อธิกรมป่าไม้ -องค์ความรู้ไม้สักไทย
1
อธิการกรมราชทัณฑ์ -รายงานศึกษาวิจัยเรื่อง แนวโน้มงานราชทัณฑ์ในอนาคต
5