ผู้ให้การสนับสนุนสำนักหอสมุดประจำเดือนเมษายน 2556

ชื่อผู้บริจาค ทรัพยากร จำนวน
อาจารย์ณัฐพงษ์
หริรักาพิทักษ์
คณะนิเทศศาสตร์

-งานทอ
-ปรก อัมระนันท์ 2468-2551
-ชั่วโมงแห่งความดี
-พระอาจารย์ชิต ฐิตจิิตโต พระผู้มีจิตตั้งมั่น
-คือวิญญาณเสรี ปรีดี พนมยงค์
-Microsoft word 2000
-Microsoft office 97
-Macromedia Director 7

1
1
1
1
1
1
1
1
พระมหาใจ เขมจิตโต -นิทานก้อมฉบับผญาเล่ม 3 ตอน นิทานก่อนนิทรา
-ผญาพุทธบูชา
5
5
ดร.พนม คลี่ฉายา

-ความต้องการข่าวสาร การใช้สื่อ

  และนิสัยการเปิดรับสื่อของผู้สูงอายุไทย

1
ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์
พุกกะมาน
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ศรีประทุม
-100 หนังสือบริหารธุรกิจที่ต้องอ่าน
1
สมดี จินดาพิษฐาน -มงคลชีวิต 38 ประการฉบับห้องสมุด
-DVD ประวัติพระพุทธเจ้า
2
1
ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์
คณบดีวิทยาลัย
นวัตกรรมสังคม

-ปรัชญาการบริหารระบบเศรษฐกิจ
-6 เดือน 31 นโยบายหลักด้านการศึกษา

3
3
ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
-โลกพระศรีอารย์ของปรีดี พนมยงค์
-คิดถึง...ศุขปรีดา พนมยงค์ 5 กันยายน 2478-29 ตุลาคม 2533
1
1
กรมคุมประพฤติ -วารสารกรมคุมประพฤติ ฉบับที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2555
  -มกราคม 2556
1
กรมควบคุมโรค
โดยสำนักโรคเอดส์ วัณโรค
และโรคติดต่่อทางเพศสัมพันธ์

-วารสารสำนักโรเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
   ปีที่25 ฉบับที่1เดือนตุลาคม 2555-มกราคม 2556

1
กองวิชาการและแผนงาน
กรมการปกครอง
-นิตยสาร MAG อำเภอยิ้ม ฉบับเดือนเมษายน 2556
3
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ -กล่องสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
1

มหาวิทยาลัยการจัดการ
และเทคโนโลยีอีสเทิร์น

-วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการ
  และเทคโนโลยีอีสเทิร์น
2
กองบรรณาธิการ
วารสารวิจัย มข.
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-วารสารวิจัย มข. ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน
  มีนาคม- เมษายน 2556
1
กองบรรณาธิการวารสาร
Thammasat Internationnal
Journal Science
and Technology(TIJSAT)
สำนักงานบริหารการวิจัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-วารสาร Thamasat Internationnal Journal Science
  and Technology (TIJSAT)

1

กองบรรณาธิการ
วารสารวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

-วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 20 ฉบับที่ 4
  (ตุลาคม-ธันวาคม2554)
-วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 21 ฉบับที่ 1
  (มกราคม-มีนาคม2556)

1

1
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก
-วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
  ปีที่ 10 ฉบับที่ 3ประจำเดือน กันยายน - ธันวาคม 2555

1

กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
-จุลสารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
  ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2556
3
กรมสรรพากร -สิ่งพิมพ์ รายงานประจำปี 2555 กรมสรรพากร
1
คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-วารสารนิติสังคมศาสตร์ ปีที่ 5ฉบับที่2/2555
  กรกฎาคม-ธันวาคม
1
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-หนังสือ"นิยายแห่งนิยาม:
  เรื่องเล่าสมัยใหม่ในปริทัศน์การเมืองวัฒนธรรม
-แบบตอบรับการเผยแพร่หนังสือ
-ซองสำหรับส่งแบบตอบรับกลับ
1

1
1
คณะบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
-วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-วาสรสารบรรณศาสตร์ มศว. ปีที่6 ฉบับที่1
  ประจำเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2556
1
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
-วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 8 ฉบับที่ 3
  ประจำเดือนกันยายน - ธันวาคม 2554
-วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 9 ฉบับที่ 1
  ประจำเดือนมกราคม - เมษายน 2555
1

1
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-วารสารศิลปศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2
  (กรกฎาคม - ธันวาคม 2554)
1
คณะเศรษฐศาสตร์ -คิดถึง...ศุขปรีดา พนมยงค.์ 5 กันยายน
  2478 - 29 ตุลาคม 2553.
1
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ปีการศึกษา 2556
2
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
-วารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
  มกราคม - เมษายน 2555
-วารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
  พฤษภาคม - สิงหาคา 2555
-วารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 3
  กันยายน - ธันวาคม 2555
1

1

1
กองบริหารงานวิจัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-สารวิจัย มข.
2
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี
-วารสารรูสมิแล ปีที่ิ 34 ฉบับที่ 1
  ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2556
1
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
สำนักอำนวยการ
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา(สกอ.)
-อนุสรอุดมศึกษา ปีที่ 39 ฉบับที่ 417 เดือนมีนาคม 2556
1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา
ภาคพายัพ เชียงใหม่
-วารสาร ภาคพายัพ ฉบับที่ 12
1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
-รายงานประจำปี 2555
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1
มาหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
-วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
-แผ่นพับวารสารวิชาการและวิจัย มทร. พระนคร
-แบบประเมินความพึงพอใจ
2
4
1
กลุ่มทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี
-สารวัฒนธรรมราชมงคล ฉบับที่ 19
3
กองประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
-จุลสารราชมงคลธัญบุรี ฉบับ: คนเก่งระดัยแชมป์นานาชาติ
1
สภาอาจารย์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
-จุลสาร Dome@Tham
2
มหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครศรีธรรมราช
-รายงานประจำปี ปีงบประมาณ 2555
  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
1
สำนักวารสาร
มหาวิทยาลัยนครพนม
-วารสารมหาวิทยาลัยนครพนมฉบับการประชุมวิชาการระบบเกษตร
1
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม -วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 32 ฉบับที่ 1
  มกราคม-กุมภาพันธ์ 2556
-วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 32 ฉบับที่ 2
  มีนาคม-เมษายน 2556
1

1
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -สำเนาพระโอวาทและสูจิบัตรงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
  ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2554-2555
1
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันเกษม
-วารสารจันเกษมสาร
1
วิทยาลัยนานชาติ
ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
-วารสารวิชาการ"Journal of Perspectives on Development
  Policy in the Greater Mekong Region"
  (Volume 1,Number 1,January - June 2013)
1
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
-วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
  ในพระบรมราชูปถัมภ์
1
งานประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
-วารสารพิกุลจัน ฉบับที่ 285-287(เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม)
3
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ -วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม-
  มิถุนายน 2556)
1
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
-วารสารบัณฑิตศึกษา ปีที่ 10 ฉบับที่ 46 ประจำเดือนมกราคม -
  กุมภาพันธ์ 2556
1
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย -วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์น ปีที่ 5 ฉบับเสริม 3/2554
  Vol. 5 No. Supplement 2011
1
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี -วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคมิ 2556
2
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย -วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปีที่ 5 ฉบับเสริม
  2/2554 Vol. 5 No. Supplement 2011
1
วิทยาลัยการปกครอง -จดหมายข่าววิถีธัีญบุรี ฉบับเดือน มีนาคม 2556
3
วิทยาลัยเทค
โนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
-จุลสาร อี.เทค ฉบับที่ 67 ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2556
5
วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
-วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 8 ฉบับที่ 3
  กันยายน - ธันวาคม 2555
1
ศูนย์วัฒนธรรมการ
บริหารการศึกษา
และผู้นำทางการศึกษา
-วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม 2553 - มีนาคม 2554
-วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน 2554 - กันยายน 2554
1
1
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
สำนักอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา(สกอ.)
-จดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  OHEC Newsletter ปีที่ 4 ฉบับที่ 160
1
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
สำนักอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา(สกอ.)
-จดหมายข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  OHEC Newsletter ปีที่ 4 ฉบับที่ 162
1
ศูนย์สารสนเทศ
สำนักราชเรขาธิการ
-วารสารจดหมายข่าว สำนักราชเรขาธิการ ปีที่ 26 ฉบับที่ 2
  (กุมภาพันธ์ 2555 - พฤษภาคม 2555)
1
สำนักงานปลัด
กระทรวงยุติธรรม
-วารสารกำลังใจ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมกราคม -
  มีนาคม 2556
1
สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ
-ธรรมาภิบาล และกระบวนการนโยบายสาธารณะ
  ในการจัดการสิ่งแวดล้อมของไทย
-นโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจ
-ช่องว่างนโยบาย
-การกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น:
  ความสำเร็จและความท้าทาย
-แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมย่านถนนเจริญราษฎร์
-พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน
-เมืองพิเศษ: แนวคิดและความเป็นไปได้
-รัฐธรรมนูญ การกระจายอำนาจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน
-ชีวิตคนไทยในสองทศวรรษของการพัฒนา
1

1
1
1

1
1
1
1
1
สถาัับันศึกษา
นโยบายสาธารณะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-การศึกษานโยบายทรัพยากรธรรมชาติ
  เพื่อขับเคลื่อนการกระจายอำนาจสู่ อปท.และชุมชน
-การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรม
  ของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อปท.
-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ:
  อำนาจ ปัญหา แบละข้อเสนอเชิงนโยบาย
-กรณีศึกษาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1

1

1

1

สำนักงานศาลยุติธรรม

-วารสารศาสลยุติธรรมดีเด่น ประจำปี 2555 1
สำนักงานกิจการยุติธรรม
กระทรวงยุติธรรม
-วารสารการยุติธรรม เล่มที่ 4 ปีที่ 4 ประจำเดือน
  ตุลาคม - ธันวาคม 2554
-วารสารการยุติธรรม เล่มที่ 3 ปีที่ 5 ประจำเดือน
  กันยายน - ธันวาคม 2555
2

2
สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ
-มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย ฉบับวิชาการ
3
สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-วารสารวิทยบริการ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2556
1
สำนักศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-จุลสารสำนักศึกษาทั่วไป ปีที่ 5 ฉบับ 46 ประจำเดือน มีนาคม 2556
2

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม -การเปิดรับข่าวสารและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
  ประชาคมอาเซียนของกระทรวงยุติธรรม
-เครื่องมือทางยุทธศาสตร์
1

1

ประธานแผนงานสนับสนุน
การป้องกันอุบัติเหตุจราจร
ระดับจังหวัด (สอจร.)

-รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทย ปีื 2554
1
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
-ซีดี บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษาื 2554
1
ผู้อำนวยการสถาบันสัญญา
ธรรมศักดิ์
เพื่อประชาธิปไตย
-รวมบทความด้านกฎหมายดีเด่น เนื่องในวันสัญญา ธรรมศักดิ์
1
หัวหน้าห้องสมุด
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
-Queen Sirikit : Glory of the Nation
  (ภาษาเยอรมัน รัสเซีย และสเปน)
3
ผู้จัดการแผนงานวิจัย
นโยบายอาหาร
และโภชนาการเพื่อ
สร้างเสริมสุขภาพ
-เบื้องหลัง 3 ขบวนการสูง : ลวงผู้ใหญ่ ล่อใจเด็ก
-ชุดเสนอแนะว่าด้วยเรื่องการทำการตลาดอาหาร
  และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอลล
-แผ่นพัีบ
1
1

1
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
มะเร็งลำปาง
-สถิติโรคมะเร็ง ศูนย์มะเร็งลำปาง ปี 2553
-Cancer Survival Trends in Lanpang, Thailand 1988-2007
1
1
กรรมการมูลนิธิไทยโรดส์ -รายงานสถิติอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ปี พ.ศ.2553
1
ผู้จัดการแผนงาน
สุขภาวะผู้หญิง
และความเป็นธรรมทางเพศ
-กฎหมายที่ทำให้ผู้หญิงไม่ได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียม
1
ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
-ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญตรี
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
-การพัฒนาความสามารถด้านไอทีของครูและบุคลากรทางการศึกษา
  จังหวัดสุรินทร์ ที่มีความสามารถด้านไอทีต่ำ
1

1
ผู้อำนวยการโครงการ
ส่งเสริมศิลปะไทย
-พระพุทธรูปในประเทศไทย
1
ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง
ประจำจังหวัดปทุมธานี
-ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง
1
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปัญหาสุรา -สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
์   และผลกระทบในประเทศไทย ปี 2556
-รายงานสถานการณืการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  รายจังหวัด พ.ศ.2554
1

1
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม -การบริหารรัฐกิจยุคหลังสมัยใหม่ : แนวคิด
  ทฤษฎีและการนำไปปฏิบัติ
1
บริษัท สำนักพัฒนา
การบริหารธรรมนิติ จำกัด
-ประมวลผลรัษฎากรฉบับสมบูรณ์ ปี 2556
1
ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์
บริษัท บางกอกอินเตอร์เทนเม้นต์
จำกัด
-ครบรอบ 43 ปี สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 3
1
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
-สูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33
1
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ -รายงานประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
-พระราชวังสนามจันทร์และเสือป่ากับการรักษาความมั่นคงของชาติ
2
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
อิสลามยะลา
-สารสนเทศ ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
1
เลขาธิการคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ
-รายงานประจำปี 2555 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
1
สำนักงานเทศบาลตำบลบางพระ -นิตยสาร"บางพระชล"ปีที่ 9 ฉบับที่ 26
-แบบสำรวจความคิดเห็นฯ
1
1
สถาบันยุทธศาสตร์
ทางปัญญาและวิจัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
-วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 5 ฉบับที่ 9
  มกราคม-มิถุนายน 2556
-วารสารมหาวิทยาลัยศรนคริทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา ปีที่ 5 ฉบับที่ 9
  มกราคม-มิถุนายน 2556
1

1
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
-วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์
2
ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัย
และทรัพย์สินทางปัญญา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
-วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 36 ฉบับที่ 1
  มกราคม - มีนาคม 2556
1
สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร -วารสารบางกอก Economy (Volume 22)
30
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปทุมธานี
-วารสารสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
2
Wenzhou Medical
College Library
-Dr.Jian Zhou's Brilliant Mind : The Inventor of Cervical Cancer Vaccine
1
Embassy of India, Bangkok -DVDs of VEDAS
1
Information Resource Center(IRC)
Public Affairs, US Embassy
-The World almance and book of facts 2013
1