ผู้ให้การสนับสนุนสำนักหอสมุดประจำปีการศึกษา 2559

    สำนักหอสมุดขอขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2558 ที่ให้ความกรุณา
มอบหนังสือ วารสาร สื่อโสตทัศน์ แก่สำนักหอสมุด ซึ่งสำนักหอสมุดได้นำหนังสือเพื่อเผยแพร่แก่ผู้ใช้บริการ
ของสำนักหอสมุดในแต่ละเดือน
    มีนาคม 2561
    กุมภาพันธ์ 2561
    มกราคม 2561
    ธันวาคม 2560
    พฤศจิกายน 2560
    ตุลาคม 2560
    กันยายน 2560
    สิงหาคม 2560
    กรกฎาคม 2560
    มิถุนายน 2560