ผู้ให้การสนับสนุนสำนักหอสมุดประจำปีการศึกษา 2559

    สำนักหอสมุดขอขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2558 ที่ให้ความกรุณา
มอบหนังสือ วารสาร สื่อโสตทัศน์ แก่สำนักหอสมุด ซึ่งสำนักหอสมุดได้นำหนังสือเพื่อเผยแพร่แก่ผู้ใช้บริการ
ของสำนักหอสมุดในแต่ละเดือน
    พฤษภาคม 2560
    เมษายน 2560
    มีนาคม 2560
    กุมภาพันธ์ 2560
    มกราคม 2560
    ธันวาคม 2559
    พฤศจิกายน 2559
    ตุลาคม 2559
    กันยายน 2559
    สิงหาคม 2559
    กรกฎาคม 2559
    มิถุนายน 2559