ผู้ให้การสนับสนุนสำนักหอสมุดประจำปีการศึกษา 2558

    สำนักหอสมุดขอขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2558 ที่ให้ความกรุณา
มอบหนังสือ วารสาร สื่อโสตทัศน์ แก่สำนักหอสมุด ซึ่งสำนักหอสมุดได้นำหนังสือเพื่อเผยแพร่แก่ผู้ใช้บริการ
ของสำนักหอสมุดในแต่ละเดือน
    พฤษภาคม 2559
    เมษายน 2559 2559
    มีนาคม 2559
    กุมภาพันธ์ 2559
    มกราคม 2559
    ธันวาคม 2558
    พฤศจิกายน 2558
    ตุลาคม 2558
    กันยายน 2558
    สิงหาคม 2558
    กรกฎาคม 2558
    มิถุนายน 2558