ผู้ให้การสนับสนุนสำนักหอสมุดประจำปีการศึกษา 2557

    สำนักหอสมุดขอขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2556 ที่ให้ความกรุณา
มอบหนังสือ วารสาร สื่อโสตทัศน์ แก่สำนักหอสมุด ซึ่งสำนักหอสมุดได้นำหนังสือเพื่อเผยแพร่แก่ผู้ใช้บริการ
ของสำนักหอสมุดในแต่ละเดือน
    พฤษภาคม 2558
    เมษายน 2558
    มีนาคม 2558
    กุมภาพันธ์ 2558
    มกราคม 2558
    ธันวาคม 2557
    พฤศจิกายน 2557
    ตุลาคม 2557
    กันยายน 2557
    สิงหาคม 2557
    กรกฎาคม 2557
    มิถุนายน 2557