ผู้ให้การสนับสนุนสำนักหอสมุดประจำปีการศึกษา 2556

    สำนักหอสมุดขอขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2556 ที่ให้ความกรุณา
มอบหนังสือ วารสาร สื่อโสตทัศน์ แก่สำนักหอสมุด ซึ่งสำนักหอสมุดได้นำหนังสือเพื่อเผยแพร่แก่ผู้ใช้บริการ
ของสำนักหอสมุดในแต่ละเดือน
    พฤษภาคม 2557
    เมษายน 2557
    มีนาคม 2557
    กุมภาพันธ์ 2557
    มกราคม 2557
    ธันวาคม 2556
    พฤศจิกายน 2556
    ตุลาคม 2556
    กันยายน 2556
    สิงหาคม 2556
    กรกฎาคม 2556