ผู้ให้การสนับสนุนสำนักหอสมุดประจำปีการศึกษา 2555

    สำนักหอสมุดขอขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2555 ที่ให้ความกรุณา
มอบหนังสือ วารสาร สื่อโสตทัศน์ แก่สำนักหอสมุด ซึ่งสำนักหอสมุดได้นำหนังสือเพื่อเผยแพร่แก่ผู้ใช้บริการ
ของสำนักหอสมุด
    พฤษภาคม 2556
    เมษายน 2556
    มีนาคม 2556
    กุมภาพันธ์ 2556
    มกราคม 2556
    ธันวาคม 2555
    พฤศจิกายน 2555
    ตุลาคม 2555
    กันยายน 2555
    สิงหาคม 2555
    กรกฎาคม 2555