ผู้ให้การสนับสนุนสำนักหอสมุดประจำปีการศึกษา 2554

    สำนักหอสมุดขอขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนสำนักหอสมุด ประจำปีการศึกษา 2554 ที่ให้ความกรุณา
มอบหนังสือ วารสาร สื่อโสตทัศน์ แก่สำนักหอสมุด ซึ่งสำนักหอสมุดได้นำหนังสือเพื่อเผยแพร่แก่ผู้ใช้บริการ
ของสำนักหอสมุด
    พฤษภาคม 2555
    เมษายน 2555
    มีนาคม 2555
    กุมภาพันธ์ 2555
    มกราคม 2555
    ธันวาคม 2554
    พฤศจิกายน 2554
    ตุลาคม 2554
    กันยายน 2554
    สิงหาคม 2554
    กรกฎาคม 2554
    มิถุนายน 2554