สืบค้นข้อมูลผ่าน WebPac


สถิติการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศผ่านหน้าสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ WebPac 2559


เดือน

Indexes Patron Transactions

รวม

Keyword Browse Cross
Index

Broadcast

Patron
Login

Renewals

Requests
Placed

Patron
Updates

พ.ค.60 46,290 73,339 213 0 146 95 0 0 120,083
เม.ย.60 65,299 110,962 339 9 313 2024 1 1 177,126
มี.ค.60 119,792 183,139 658 0 369 292 1 2 304,253
ก.พ.60 92,573 110,006 467 0 301 294 4 2 203,647
ม.ค.60 93,606 121,888 468 2 213 193 4 7 216,381
ธ.ค.59 121,450 165,383 208 0 169 145 0 1 287,356
พ.ย.59 119,876 164,359 147 1 424 269 3 3 285,082
ต.ค.59 97,631 136,950 138 0 392 361 3 4 235,479
ก.ย.59 211,580 287,278 328 2 391 306 6 0 499,891
ส.ค.59 131,335 310,717 131 1 263 151 6 2 442,606
ก.ค.59 161,541 168,069 62 11 205 178 1 7 330,074
มิ.ย.59 136,326 172,531 107 1 227 135 2 1 309,330
รวม 1,397,299 2,004,621 3,266 27 3,413 2,621 31 30 3,411,308