สืบค้นข้อมูลผ่าน WebPac


สถิติการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศผ่านหน้าสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ WebPac 2558


เดือน

Indexes Patron Transactions

รวม

Keyword Browse Cross
Index

Broadcast

Patron
Login

Renewals

Requests
Placed

Patron
Updates

พ.ค.59 178,691 347,386 87 - 264 1546 - 3 526,585
เม.ย.59 213,596 248,504 130 13 269 283 2 - 462,797
มี.ค.59 146,016 209,731 156 18 315 360 2 - 356,598
ก.พ.59 155,786 224,187 130 11 331 302 2 11 380,760
ม.ค.59 151,016 208,792 144 18 200 172 5 0 360,347
ธ.ค.58 206,624 56,236 120 2 186 206 1 1 159,376
พ.ย.58 164,326 105,360 107 1 340 344 2 6 270,468
ต.ค.58 290,941 424,142 463 21 573 224 5 2 716,391
ก.ย.58 301,441 454,930 304 11 428 280 6 1 757,402
ส.ค.58 157,596 216,334 143 1 306 172 3 1 374,556
ก.ค.58 216,042 125,075 58 - 297 238 7 2 341,719
มิ.ย.58 180,865 127,635 133 - 230 192 2 1 309,058
รวม 2,258,940 2,748,313 1,975 96 3,739 2,947 37 28 5,016,075