สืบค้นข้อมูลผ่าน WebPac


สถิติการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศผ่านหน้าสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ WebPac 2556


เดือน

Indexes Patron Transactions

รวม

Keyword Browse Cross
Index

Broadcast

Patron
Login

Renewals

Requests
Placed

Patron
Updates

พ.ค.57 135,183 22,726 97 0 193 171 0 0 158,370
เม.ย.57 63,356 16,985 147 18 204 268 1 1 80,980
มี.ค.57 87,688 16,661 112 1 155 155 3 3 104,778
ก.พ.57 155,518 22,122 120 0 371 289 1 12 178,433
ม.ค.57 186,703 25,249 315 0 404 359 2 9 45,011
ธ.ค.56 221,521 50,679 188 3 347 421 4 0 273,168
พ.ย.56 203,079 37,015 318 20 379 372 6 3 241,192
ต.ค.56 162,206 22,873 114 2 164 173 0 2 185,534
ก.ย.56 110,271 17,909 157 - 475 306 6 8 129,132
ส.ค.56 139,510 28,254 279 4 455 399 12 6 168,919
ก.ค.56 129,176 39,571 224 3 484 506 7 7 169,978
มิ.ย.56 102,341 26,063 190 6 326 256 5 3 129,190
รวม 1,528,522 326,107 2,261 57 3,957 3,675 47 59 1,864,685