วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือน มีนาคม 2557
อ อ อ อ
อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 อาหารและสุขภาพ 14
2 อาหาร 11
3 วารสารสถาบันอาหาร 7
4 วารสารโภชนาการ 4
5 วารสาร Engineering Tody 4
6 อีคอนนิวส์ 2
7 วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 2
8 วารสารการประชาสัมพันธ์ 2
9 ไทยเภสัชสาร 2
10 หมอชาวบ้าน 1
11 สารตำรายา 1
12 สมุนไพรเพื่อสุขภาพ 1
13 วารสารอุบัติเหตุ 1
14 วารสารองค์กรเภสัช 1
15 วารสารวิทยาศาสตร 1
16 วารสารวิทยาการ 1
17 วารสารวิชาการ 1
18 วารสารวิชาการแพทย์ เขต 8 1
16 วารสารรัฐประศาสตร์ 1
17 วารสารโภชนาบำบัด 1
18 วารสารเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1
16 วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล 1
17 วารสารเทคนิคการแพทย์ 1
18 วารสารการวิจัย 1
16 นิตยสาร Health Today 6
17 วารสาร Strategy+Mar 1
18 จุฬาลงกรณ์วารสาร 1
18 จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ 1