วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือน กุมภาพันธ์ 2557
อันดับที่ ชื่อวารสาร จำนวน (ครั้ง)
1 วารสารเทคนิคการแพทย์ 3
2 วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา 3
3 สารภาษาไทย 2
4 เวชศาสตร์แพทย์ทหารบก 2
5 วารสารบัณฑิตศึกษาศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
6 วารสารนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
7 วารสารดนตรีรังสิต 2
8 มติชนสุดสัปดาห์ 2
9 สารศิริราช 1
10 วิทยาการจัดการปริทรรศน์ 1
11 วิเคราะห์เศรษฐกิจรายเดือน 1
12 วารสารสิ่งแวดล้อม 1
13 วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยรามคำแหง 1
14 วารสารมุนุษยศาสตร์ 1
15 วารสารเกษมบัณฑิต 1
16 วารสารกฏหมาย 1
17 โยธาสาร 1
18 ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม 1
18 ธรรมศาสตร์เวชสาร 1
18 ดอกเบี้ย 1
18 คอร์เปเรต ไทยแลนด์ 1
18 คลินิก 1
18 การอนามัยและสิ่งแวดล้อม 1
18 การเงินธนาคาร 1