การใช้วารสารเล่มปลีก 10 อันดับแรก

 สำนักหอสมุดได้รวบรวมสถิติวารสารเล่มปลีกที่มีการใช้สูงสุด 10 อันดับแรกของแต่ละเดือน
  วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนตุลาคม 2560
  วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนตุลาคม 2560
  วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนกันยายน 2560
  วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนกันยายน 2560
  วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนสิงหาคม 2560
  วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนสิงหาคม 2560
  วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนกรกฎาคม 2560
  วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนกรกฎาคม 2560
  วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนมิถุนายน 2560
  วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนมิถุนายน 25560