การใช้วารสารเล่มปลีก 10 อันดับแรก

 สำนักหอสมุดได้รวบรวมสถิติวารสารเล่มปลีกที่มีการใช้สูงสุด 10 อันดับแรกของแต่ละเดือน
  วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนตุลาคม 559
  วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนตุลาคม 2559
  วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนกันยายน 559
  วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนกันยายน 2559
  วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนสิงหาคม 559
  วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนสิงหาคม 2559
  วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนกรกฎาคม 2559
  วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนกรกฎาคม 2559
  วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนมิถุนายน 2559
  วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนมิถุนายน 2559