การใช้วารสารเล่มปลีก 10 อันดับแรก

 สำนักหอสมุดได้รวบรวมสถิติวารสารเล่มปลีกที่มีการใช้สูงสุด 10 อันดับแรกของแต่ละเดือน
  วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนพฤษภาคม 2560
  วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนพฤษภาคม 2560
  วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนเมษายน 2560
  วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนเมษายน 2560
  วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนมีนาคม 2560
  วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนมีนาคม 2560
  วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนกุมภาพันธ์ 2560
  วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนกุมภาพันธ์ 2560
  วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนมกราคม 2560
  วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนมกราคม 2560
  วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนธันวาคม 2559
  วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนธันวาคม 2559
  วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนพฤศจิกายน 2559
  วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนพฤศจิกายน 2559
  วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนตุลาคม 2559
  วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนตุลาคม 2559
  วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนกันยายน 559
  วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนกันยายน 2559
  วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนสิงหาคม 559
  วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนสิงหาคม 2559
  วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนกรกฎาคม 2559
  วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนกรกฎาคม 2559
  วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนมิถุนายน 2559
  วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนมิถุนายน 2559