การใช้วารสารเล่มปลีก 10 อันดับแรก

 สำนักหอสมุดได้รวบรวมสถิติวารสารเล่มปลีกที่มีการใช้สูงสุด 10 อันดับแรกของแต่ละเดือน
  วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนพฤษภาคม 2559
  วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนพฤษภาคม 2559
  วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนเมษายน 2559
  วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนเมษายน 2559
  วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนกุมภาพันธ์ 2559
  วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนกุมภาพันธ์ 2559
  วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนมกราคม 2559
  วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนมกราคม 2559
  วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนธันวาคม 2558
  วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนธันวาคม 2558
  วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนพฤศจิกายน 2558
  วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนพฤศจิกายน 2558
  วารสารเล่มปลีกภา ษาต่างประเทศเดือนตุลาคม 2558
  วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนตุลาคม 2558
  วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนกันยายน 2558
  วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนกันยายน 2558
  วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนสิงหาคม 2558
  วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนสิงหาคม 2558
  วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนกรกฎาคม 2558
  วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนกรกฎาคม 2558
  วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนมิถุนายน 2558
  วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนมิถุนายน 2558