การใช้วารสารเล่มปลีก 10 อันดับแรก

 สำนักหอสมุดได้รวบรวมสถิติวารสารเล่มปลีกที่มีการใช้สูงสุด 10 อันดับแรกของแต่ละเดือน
  วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนพฤษภาคม 2558
  วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนพฤษภาคม 2558
  วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนเมษายน 2558
  วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนเมษายน 2558
  วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนมีนาคม 2558
  วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนมีนาคม 2558
  วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนกุมภาพันธ์ 2558
  วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนกุมภาพันธ์ 2558
  วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนมกราคม 2558
  วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนมกราคม 2558
  วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนธันวาคม 2557
  วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนธันวาคม 2557
  วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนพฤศจิกายน 2557
  วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนพฤศจิกายน 2557
  วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนตุลาคม 2557
  วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนตุลาคม 2557
  วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนกันยายน 2557
  วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนกันยายน 2557
  วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนสิงหาคม 2557
  วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนสิงหาคม 2557
  วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนกรกฎาคม 2557
  วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนกรกฎาคม 2557
  วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนมิถุนายน 2557
  วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนมิถุนายน 2557