การใช้วารสารเล่มปลีก 10 อันดับแรก

 สำนักหอสมุดได้รวบรวมสถิติวารสารเล่มปลีกที่มีการใช้สูงสุด 10 อันดับแรกของแต่ละเดือน
  วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนพฤษภาคม 2557
  วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนพฤษภาคม 2557
  วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนเมษายน 2557
  วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนเมษายน 2557
  วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนมีนาคม 2557
  วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนมีนาคม 2557
  วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนกุมภาพันธ์ 2557
  วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนกุมภาพันธ์ 2557
  วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนมกราคม 2557
  วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนมกราคม 2557
  วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนธันวาคม 2556
  วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนธันวาคม 2556
  วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนพฤศจิกายน 2556
  วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนพฤศจิกายน 2556
  วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนตุลาคม 2556
  วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนตุลาคม 2556
  วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนกันยายน 2556
  วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนกันยายน 2556
  วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนสิงหาคม 2556
  วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนสิงหาคม 2556
  วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนกรกฎาคม 2556
  วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนกรกฎาคม 2556
  วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนมิถุนายน 2556
  วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนมิถุนายน 2556