การใช้วารสารเล่มปลีก 10 อันดับแรก

 สำนักหอสมุดได้รวบรวมสถิติวารสารเล่มปลีกที่มีการใช้สูงสุด 10 อันดับแรกของแต่ละเดือน
  วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนพฤษภาคม 2556
  วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนพฤษภาคม 2556
  วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนเมษายน 2556
  วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนเมษายน 2556
  วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนมีนาคม 2556
  วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนมีนาคม 2556
  วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนกุมภาพันธ์ 2556
  วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนกุมภาพันธ์ 2556
  วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนมกราคม 2556
  วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนมกราคม 2556
  วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนธันวาคม 2555
  วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนพฤศจิกายน 2555
  วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนพฤศจิกายน 2555
  วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนตุลาคม 2555
  วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนตุลาคม 2555
  วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนกันยายน 2555
  วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนกันยายน 2555
  วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศสิงหาคม 2555
  วารสารเล่มปลีกภาษาไทยสิงหาคม 2555
  วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนกรกฎาคม 2555
  วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนกรกฎาคม 2555
  วารสารเล่มปลีกภาษาต่างประเทศเดือนมิถุนายน 2555
  วารสารเล่มปลีกภาษาไทยเดือนมิถุนายน 2555