ทรัพยากร


สถิติจำนวนทรัพยากรที่ออกให้บริการ ประจำปีการศึกษา 2559


ทรัพยาการ มิ.ย.59 ก.ค.59 ส.ค.59 ก.ย.59 ต.ค.59 พ.ย..59 ธ.ค.59 ม.ค.60 ก.พ.60 มี.ค.60 เม.ย.60 พ.ค.60 รวม
หนังสือ (เล่ม) 272 208 238 314 304 255 255 317 213 393 270 144 3,183
ภาษาไทย 248 176 188 292 254 207 218 246 190 259 157 106 2,541
ภาษาต่างประเทศ 24 32 50 22 50 144 37 71 23 134 113 38 738
แผ่นดิสก์ (ชื่อเรื่อง) 56 58 23 34 39 121 82 71 38 75 58 37 692
ภาษาไทย 50 53 20 29 37 120 81 71 35 67 53 36 652
ภาษาต่างประเทศ 6 5 3 5 2 1 1 - 3 8 5 1 40
วีซีดี (ชื่อเรื่อง) 56 19 25 30 37 - 13 - 3 2 0 0 185
ภาษาไทย - - 1 1 - - 13 - 1 2 - - 18
ภาษาต่างประเทศ 56 19 24 29 37 - - - 2 - - - 167
ดีวีดี (ชื่อเรื่อง) 12 3 16 - 5 9 9 1 21 8 8 1 93
ภาษาไทย 12 2 3 - 4 9 9 1 3 4 3 - 50
ภาษาต่างประเทศ - 1 13 - 1 - - - 18 4 5 1 43