ทรัพยากรสารสนเทศของคณะที่ถุกยืมมากที่สุด 10 อันดับแรก

 สำนักหอสมุดได้รวบรวมสถิติคณะที่ยืมหนังสือสูงสุด 10 อันดับแรกในแต่ละเดือน
  พฤษภาคม 2560
  เมษายน 2560
  มีนาคม 2560
  กุมภาพันธ์ 2560
  มกราคม 2560
  ธันวาคม 2559
  พฤศจิกายน 2559
  ตุลาคม 2559
  กันยายน 2559
  สิงหาคม 2559
  กรกฎาคม 2559
  มิถุนายน 2559