ทรัพยากรสารสนเทศของคณะที่ถุกยืมมากที่สุด 10 อันดับแรก

 สำนักหอสมุดได้รวบรวมสถิติคณะที่ยืมหนังสือสูงสุด 10 อันดับแรกในแต่ละเดือน
  พฤษภาคม 2559
  เมษายน 2559
  มีนาคม 2559
  กุมภาพันธ์ 2559
  มกราคม 2559
  ธันวาคม 2558
  พฤศจิกายน 2558
  ตุลาคม 2558
  กันยายน 2558
  สิงหาคม 2558
  กรกฎาคม 2558
  มิถุนายน 2558