ทรัพยากรสารสนเทศของคณะที่ถุกยืมมากที่สุด 10 อันดับแรก

 สำนักหอสมุดได้รวบรวมสถิติคณะที่ยืมหนังสือสูงสุด 10 อันดับแรกในแต่ละเดือน
  พฤษภาคม 2558
  เมษายน 2558
  มีนาคม 2558
  กุมภาพันธ์ 2558
  มกราคม 2558
  ธันวาคม 2557
  พฤศจิกายน 2557
  ตุลาคม 2557
  กันยายน 2557
  สิงหาคม 2557
  กรกฎาคม 2557
  มิถุนายน 2557