ทรัพยากรสารสนเทศของคณะที่ถุกยืมมากที่สุด 10 อันดับแรก

 สำนักหอสมุดได้รวบรวมสถิติคณะที่ยืมหนังสือสูงสุด 10 อันดับแรกในแต่ละเดือน
  พฤษภาคม 2556
  เมษายน 2556
  มีนาคม 2556
  กุมภาพันธ์ 2556
  มกราคม 2556
  ธันวาคม 2555
  พฤศจิกายน 2555
  ตุลาคม 2555
  กันยายน 2555
  สิงหาคม 2555
  กรกฎาคม 2555
  มิถุนายน 2555