คณะที่เข้าใช้ห้องสมุดสูงสุด 10 อันดับแรก

 สำนักหอสมุดได้รวบรวมสถิติคณะที่เข้าใช้ห้องสมุดสูงสุด 10 อันดับแรกในแต่ละเดือน
  เมษายน 2561
  มีนาคม 2561
  มกราคม 2561
  ธันวาคม 2560
  พฤศจิกายน 2560
  ตุลาคม 2560
  กันยายน 2560
  สิงหาคม 2560
  กรกฎาคม 2560
  มิถุนายน 25560