คณะที่เข้าใช้ห้องสมุดสูงสุด 10 อันดับแรก

 สำนักหอสมุดได้รวบรวมสถิติคณะที่เข้าใช้ห้องสมุดสูงสุด 10 อันดับแรกในแต่ละเดือน
  พฤษภาคม 2557
  เมษายน 2557
  มีนาคม 2557
  กุมภาพัน์ 2557
  มกราคม 2557
  ธันวาคม 2556
  พฤศจิกายน 2556
  ตุลาคม 2556
  กันยายน 2556
  สิงหาคม 2556
  กรกฏาคม 2556
  มิถุนายน 2556