หมวดหมู่ที่ถูกยืมมากที่สุด 10 อันดับแรก

 สำนักหอสมุดได้รวบรวมสถิติหมวดหมู่หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด 10 อันดับแรกของแต่ละเดือน
  พฤษภาคม 2560
  เมษายน 26560
  มีนาคม 2560
  กุมภาพันธ์ 2560
  มกราคม 2560
  ธันวาคม 2559
  พฤศจิกายน 2559
  ตุลาคม 2559
  กันยายน 2559
  สิงหาคม 2559
  กรกฎาคม 2559
  มิถุนายน 2559