หมวดหมู่ที่ถูกยืมมากที่สุด 10 อันดับแรก

 สำนักหอสมุดได้รวบรวมสถิติหมวดหมู่หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด 10 อันดับแรกของแต่ละเดือน
  พฤษภาคม 2557
  เมษายน 2557
  มีนาคม 2557
  กุมภาพันธ์ 2557
  มกราคม 2557
  ธันวาคม 2556
  พฤศจิกายน 2556
  ตุลาคม 2556
  กันยายน 2556
  สิงหาคม 2556
  กรกฎาคม 2556
  มิถุนายน 2556