ทรัพยากรที่ถูกยืม


สถิติจำนวนทรัพยากรที่ยืมหนังสือ และสื่อโสตทัศน์ ประจำปีการศึกษา 2559


เดือน หนังสือ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ สื่อโสตทัศน์ รวม
พ.ค.60 551 39 27 617
เม.ย.60 1,453 123 41 1,617
มี.ค.60 2,083 187 42 2,312
ก.พ.60 1,956 162 55 2,173
ม.ค.60 1,766 75 98 1,939
ธ.ค..59 829 27 29 885
พ.ย..59 2,178 44 159 2,381
ต.ค.59 2,178 128 167 2,473
ก.ย.59 2,443 338 98 2,879
ส.ค.59 1,323 68 93 1,484
ก.ค.59 1,289 27 116 1,432
มิ.ย.59 1,331 29 77 1,437
รวม 19,380 1,244 1,002 21,629