ทรัพยากรที่ถูกยืม


สถิติจำนวนทรัพยากรที่ยืมหนังสือ และสื่อโสตทัศน์ ประจำปีการศึกษา 2558


เดือน หนังสือ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ สื่อโสตทัศน์ รวม
พ.ค.59 712 14 52 778
เม.ย.59 1,712 63 75 1,850
มี.ค.59 2,276 70 150 2,496
ก.พ.59 2,184 126 141 2,541
ม.ค.59 1,503 56 126 1,685
ธ.ค. 58 1,110 53 109 1,272
พ.ย. 58 2,500 95 111 2,706
ต.ค.58 2,714 134 126 2,974
ก.ย.58 2,573 197 182 2,952
ส.ค.58 963 32 129 1,1243
ก.ค.58 1,435 50 188 1,673
มิ.ย.58 1,435 58 106 1,599
รวม 21,117 948 1,495 23,560