ทรัพยากรที่ถูกยืม


สถิติจำนวนทรัพยากรที่ยืมหนังสือ และสื่อโสตทัศน์ ประจำปีการศึกษา 2557


เดือน หนังสือ งานวิจัย/วิทยานิพนธ์ สื่อโสตทัศน์ รวม
พ.ค.58 657 37 72 766
เม.ย.58 1,706 89 139 1,934
มี.ค.58 2,127 109 142 2,378
ก.พ.58 2,540 124 80 2,744
ม.ค.58 1,743 76 140 1,959
ธ.ค.57 1,356 69 132 1,557
พ.ย.57 2,495 169 242 2,906
ต.ค.57 3,094 200 363 3,657
ก.ย.57 2,892 230 295 3,417
ส.ค.57 1,508 123 187 1,818
ก.ค.57 1,661 58 206 1,925
มิ.ย.57 1,293 35 192 1,520
รวม 23,072 1,319 2,190 26,581